133/1964

Given i Helsingfors den 13 mars 1964.

Lag om ändring av 21 och 30 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 21 kap. 4 § 1 mom. rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 7 januari 1955 (3/55), ävensom 30 kap. 8 § 1 mom. samt 13 och 14 §§ rättegångsbalken, sådana dessa lagrum lyda i lagen av samma dag (2/55), erhålla följande ändrade lydelse:

21 kap.

Om rättegångskostnad och skadestånd.

4 §.

Har någon, efter att ha vunnit mål i underrätt, förlorat det i hovrätten, böra rättegångskostnaderna kvittas, förutom då sådana särskilda omständigheter föreligga, i anledning av vilka part likväl bör ersätta motparten kostnaderna. Ha i saken väckts flere käromål och parterna i dem vinna och förlora ömsom, stånde var sin skada. Låter högsta domstolen det bero vid det slut, som hovrätten i sitt avgörande kommit till, skall den som förlorat målet erlägga motpartens kostnader, försåvitt ej denne i anseende till sakens art själv bör vidkännas kostnaderna. Lag samma vare, då hovrätts avgörande blir bestående med anledning av att fullföljdstillstånd icke meddelas.


30 kap.

Om ändringssökande i hovrätts dom eller utslag, så ock om underställning av hovrätts utslag.

8 §.

Kan part icke meddelas fullföljdstillstånd enligt 3 § 1 punkten, skall hovrätt till dom eller utslag foga tillkännagivande härom och nämna det lagrum, på vilket tillkännagivandet grundar sig. Kan fullföljdstillstånd meddelas enligt sagda punkt, skall i hovrätts dom eller utslag givas undervisning därom, huru missnöje skall anmälas för att fullföljdstillstånd skall kunna begäras, inom vilken tid och var tillstånd skall begäras, så ock vad part vid ansökan om tillstånd och motparten för bevakande av sin talan hava att iakttaga. I undervisningen skall angivas, huruvida ändring skall sökas i revisionsväg eller genom besvär, så ock att vid missnöjesanmälan skall iakttagas vad i 9 och 10 §§ stadgas.


13 §.

Senast sista dagen av den i 12 § 1 mom. stadgade tiden, före klockan 12, skall sökanden till högsta domstolens registratorskontor ingiva tillståndsansökan samt hovrättens dom eller utslag jämte bevis om missnöjesanmälan. Tillståndsansökan bör åtföljas av eller innehålla ändringsansökan, och därtill skola fogas de handlingar sökanden åberopar. Tillstånds- och ändringsansökningarna skola ingivas i tvenne exemplar samt bifogade handlingar jämväl i avskrift.

Gäller tillståndsanaökan mål, som enligt 3 § 1 punkten kan dragas under högsta domstolens prövning, skall sökandens motpart uttaga duplettexemplaren av tillstånds- och ändringsansökan samt förenämnda avskrifter och senast före klockan 12 fjortonde dagen efter den i 1 mom. avsedda dagen till sagda registratorskontor ingiva sin svarsskrift jämte de handlingar, vilka han såsom bevis åberopar, samt duplett av sitt svar och avskrifter av därtill fogade handlingar att utgivas till sökanden, om denne därom anhåller. Befinnes det nödigt att höra motpart, som icke avgivit svar, skall hans svar infordras i tjänsteväg.

Sökes fullföljdstillstånd i mål, vari tillstånd må beviljas allenast enligt 3 § 2 punkten, och bör tillståndsansökan icke genast avvisas eller förkastas, skall bemötande avfordras motparten i tjänsteväg.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat skall äga motsvarande tillämpning, då ändring sökes i avgörande, som av hovrätt givits vid handläggning av mål i första instans.

14 §.

Tilltalad, som i målet hålles häktad, äger rätt att genom fängelsedirektörens förmedling tillställa hovrätten missnöjesanmälan och högsta domstolen tillstånds- och ändringsansökningshandlingarna och sitt bemötande av motpartens tillstånds- och ändringsansökan och även erhålla från högsta domstolen dupletterna av motpartens tillstånds- och ändringsansökan och svarsskrift och avskrifterna av till dem fogade handlingar.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1964. Dock skall vid sökande av ändring i dom eller utslag, som av hovrätt givits därförinnan, äldre lag tillämpas.

Helsingfors den 13 mars 1964.

Vid förfall för Republikens President


Reino R. Lehto statsminister


Olavi Merimaa justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.