46/1964

Given i Helsingfors den 7 februari 1964

Förordning om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 3 § lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/61):

1 §

Vid beviljande av i lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/61) avsedda stipendier och understöd skall iakttagas nedan i denna förordning stadgade förfarande.

2 §

Stipendierna och understöden åt författare och översättare utdelas av undervisningsministeriet på ansökan.

3 §

Undervisningsministeriet till biträde tillsättes en nämnd, på vilken det ankommer att framställa förslag angående utdelning av stipendierna och understöden.

Nämnden består av ordförande, viceordförande och fem andra medlemmar jämte suppleanter, vilka undervisningsministeriet, efter att ha hört riksomfattande författar- och översättarorganisationer företrädande vardera språkgruppen, förordnar för tre år i sänder. Till nämnden skall höra en representant för undervisningsministeriet och en representant för finansministeriet samt fem av ovannämnda organisationer utsedda representanter.

Nämnden anställer en sekreterare och må höra sakkunniga.

4 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för honom, på kallelse av viceordföranden.

Nämnden är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra andra medlemmar äro närvarande. Nämndens beslut blir den åsikt, som omfattas av flertalet medlemmar. Falla rösterna lika, avgör ordförandens röst.

5 §

Över nämndens sammanträden skall föras protokoll varav bör framgå de närvarandes namn, de behandlade ärendena och de beslut som fattats i dem. Vid omröstning skola de avvikande åsikterna antecknas i protokollet. Nämnden besluter hur protokollet skall justeras och nämndens skrivelser undertecknas.

6 §

Angående arvoden, ersättning för resekostnader och dagtraktamente åt nämndens ordförande, viceordförande, andra medlemmar samt åt sakkunnig och sekreteraren gäller, vad som statens kommittéer är föreskrivet.

7 §

Ansökan om stipendier åt författare, vilka utföra skapande litterärt arbete och åt översättare av böcker samt om understöd åt ålderstigna författare i beträngda ekonomiska förhållanden göres årligen på av undervisningsministeriet fastställd blankett före utgången av januari månad. Undervisningsministeriet må dock på särskilda grunder anslå ovannämnda stipendier och understöd att sökas även senare.

Om understöd, avsett för författare, vilka på grund av sjukdom eller arbetsförmåga råkat i ekonomiska svårigheter, må, då behov att erhålla understöd yppar sig, ansökas på av undervisningsministeriet fastställd blankett.

Ansökningsblanketter tillhandahållas av statens publikationsbyrå.

8 §

Kunna de i 2 § 1 mom. av den i 1 § avsedda lagen angivna fördelningsgrunderna, på grund av att antalet personer, som söka stipendium eller understöd och som böra beaktas, är ringa, eller av andra tvingande skäl icke iakttagas, och inbesparing sålunda uppstår i fråga om någon grupp av stipendier eller understöd, må sålunda inbesparande medel användas enligt följande:

1) Av det för stipendier åt författare, vilka utföra skapande litterärt arbete, avsedda beloppet inbesparande medel må användas till stipendier åt översättare av böcker, och på motsvarande sätt må av det för översättare avsedda beloppet inbesparande medel användas till stipendier åt författare.

2) Av det för understöd åt ålderstigna författare i beträngda ekonomiska förhållanden avsedda beloppet inbesparande medel må användas till understöd åt författare, vilka på grund av sjukdom eller arbetsförmåga råkat i ekonomiska svårigheter och på motsvarande sätt må av det för sistnämnda grupp avsedda beloppet inbesparande medel användas till understöd åt den i denna punkt förstnämnda gruppen.

3) Återstår efter det att sålunda förfarits ännu en del av anslaget outdelat, må inbesparingen av det åt de i 1 punkten nämnda grupperna avsedda beloppet användas till understöd och då i första hand till understödjande av ålderstigna författare i beträngda ekonomiska förhållanden, samt inbesparingen av det för de i 2 punkten nämnda grupperna avsedda beloppet till understöd åt författare, vilka utföra skapande litterärt arbete.

9 §

Försåvitt undervisningsministeriet icke annorlunda bestämmer, utbetalas stipendierna på en gång och understöden i ändamålsenliga rater månatligen i början av varje månad.

10 §

Användes understöd uppenbart i strid med dess ändamål eller har understödstagaren i avsikt att erhålla understöd givit vilseledande uppgifter om sig eller sina förhållanden, må undervisningsministeriet indraga icke utbetald del av understödet samt, när skäl därtill anses föreligga, förordna om att åt vederbörande redan utbetald del skall återindrivas.

Utbetalande av stipendium och understöd upphör när stipendiaten eller understödstagaren avlidit. Understödstagares rättsinnehavare har dock rätt att lyfta den understödsrat, som förfaller till betalning under den månad, inom vilken understödstagaren avlidit.

Inbesparingar som uppkommit på grund av stadgandena i denna paragraf må användas under samma kalenderår till stipendier eller understöd med motsvarande tillämpning av vad som stadgas i 8 §.

11 §

Utan hinder av vad som stadgas i 7 §, skall vid ansökning av stipendier och understöd, som utdelas år 1964, iakttages vad undervisningsministeriet därom särskilt föreskriver.

Helsingfors den 7 februari 1964

Republikens President
URHO KEKKONEN

Undervisningsminister
R. H. Oittinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.