4/1964

Given i Helsingfors den 10 januari 1964.

Lag angående ändring av lagen om fiske.

I enlighet med Riksdagens beslut upphävas i lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51) 22 § 2 punkten och 72 § 2 mom., ändras 4 § 1 mom., 11 §, 23 § 1 mom. 3 punkten och 5 mom., 24 § 3 mom., 25 §, 26 § 1 mom., 30 och 33 §§, 34 §, sådan den delvis ändrad lyder i lagen den 29 mars 1957 (140/57), 42 §, 53 § 2 mom., 56 § 5 mom., 68 § 1 mom., 71 § 2 mom., 74 § 1 mom., 80 och 82 §§, 87 § 1 mom. 1 punkten, 90 § 2 mom. och 106 § 1 mom. samt fogas till lagen nya 24 a och 72 a §§, till 15 § ett nytt 2 mom., till 28 § ett nytt 2 mom., till 44 § ett nytt 2 mom., till 45 § ett nytt 3 mom., till 79 § ett nytt 3 mom., till 88 § ett nytt 2 mom., till 89 § ett nytt 2 mom., till 98 § nya 2 och 3 mom. ävensom till 103 § ett nytt 4 mom., som följer:

4 §.

Inom kommun befintligt vattenområde är envar, som är bosatt i kommunen, berättigad att idka mete, dock ej i forsar och strömdrag i lax- och sikförande vattendrag, inom fredningsområden, i fiskodlingsdammar eller på med dem jämförliga eller i 13 § nämnda platser. Såsom lax räknas, om ej annat är särskilt stadgat, även laxöring, insjölaxöring och bäckforell. Mete må likväl icke utan tillstånd bedrivas så nära annans bebodda strand, bad- eller annan sådan plats, att ägaren eller innehavaren därigenom åsamkas olägenhet.


11 §.

Storryssja, laxkatsa eller annat med dessa jämförligt fångstredskap må ej utan tidigare förvärvad rätt eller särskilt tillstånd utläggas närmare än fem kilometer från Kemi, Ijo, Kiminge eller Ule älvars mynning eller närmare än tre kilometer från övriga i saltsjön utfallande lax- eller sikförande älvars eller åars mynning, ej heller i sund, som utgör enda eller huvudsaklig vattenled från vik eller fjärd, och icke närmare än (tvåhundra meter från dess mynningar.

15 §.

Ensamrätt , som avses i 1 mom., må icke beviljas för användning av släpnot eller trål.

23 §.

I redskap av garn skall minsta avståndet mellan knutarna, beräknat från dessas mittpunkt, då redskapet är vått och garnet utsträckt, utgöra:


3) i med maskorna fångande redskap för fångst av lax, laxöring och insjölaxöring 55 millimeter, i drivgarn för fångst av lax dock 85 millimeter, samt i andra redskap 50 millimeter; ävensom


Vad i 1 mom. är stadgat, avser ej redskap för fångst av ål eller nejonögon eller redskap, varmed fisk upphämtas ur fiskbragd eller fiskodlingsdamm, ej heller redskap av garn, som nyttjas till fångst av gärs, agnfisk eller spigg. Nät, som användes vid sådan fångst må ej i höjd överstiga 120 centimeter, ej heller not 200 centimeter, utom vid fångst av spigg.

24 §.

Katsas och ryssjas ingångsöppning skall ovan vattenytan städse hållas tillsluten, ej heller må fiskredskap hållas på land på sådant sätt, att villebråd kan fastna eller fångas däri.

24 a §.

Kortaste avståndet mellan spetsen och skaftet i krok på drivlinor och fasta linor för fångst av lax må ej understiga 19 millimeter.

25 §.

I av metalltråds- eller annat nät förfärdigad katsa eller mjärde må maskorna ej i någon riktning mäta mindre än 25 millimeter i genomskärning.

Användning av vissa fångstredskap och fiskesätt.
26 §.

Under islossningen och därefter intill utgången av den 30 juni vare allt slags fiske med rörligt garnredskap förbjudet med följande undantag:

1) fångst av strömming och vassbuk må äga rum såsom drivgarns- och trålfiske samt i notvarp, där av ålder fångst av blott dessa fiskslag idkats;

2) fångst av lax, laxöring och sik må bedrivas i notvarp, som av ålder varit för fångst av dessa fiskslag lagligen utmärkt;

3) siklöja och sik må fångas med flytande not på fjärd och vid öppen strand, som är fri från vattenväxtlighet, från och med den 1 juni; drivgarns- och trålfiske efter siklöja i saltsjön vare städse medgivet; samt

4) fångst av nors med not vare tillåten i insjö och saltsjön på fiskens uppstignings- och lekplatser samt med håv i älv, å och ström under tio dagar från islossningen och med flytande not på fjärd och vid öppen strand, som är fri från vattenväxtlighet, från och med den 1 juni.


28 §.

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller även användning av trål.

30 §.

Fiske med ljuster och snara, så ock fiske med håv med användande av eld eller ljus vare förbjudet i lax- eller sikförande älv, å, ström och fors samt från och med den 15 april till och med utgången av den 20 juni jämväl i annat vatten.

I laxförande vattendrags forsar och i sådana älvars strömdrag är mete och annat krokfiske med mask såsom bete eller med utter (,,harrbräda") förbjudet, likaså användning av i 23 § 1 mom. 3 punkten nämnt fångstredskap i laxförande sjö från och med den 1 september till utgången av november månad.

33 §.

Under tid, då viss fisk eller kräftan är fredad, enligt vad i 34, 35 och 36 §§ sägs eller särskilt påbjudes, må ej för fångst av sådan fisk eller av kräfta gjort eller härför särskilt ägnat redskap hållas utsatt i vatten, ej heller må på lekplats för fredad fisk användas för fångst av denna fisk ägnat fångstredskap.

Fredningstider.
34 §.

Under nedannämnda tider vare följande fiskarter fredade och fångst av dem förbjuden:

1) lax, laxöring, insjölaxöring och bäckforell i älv, å, ström och fors från början av den 1 september till utgången av november månad, dock sålunda, att fångst av desamma med spö och drag är tillåten till utgången av den 10 september samt från och med den 16 november;

2) gös under juni månad;

3) harr under april och maj månader; samt

4) nejonöga från början av april till utgången av den 15 augusti.

Minimimått.
42 §.

Ej må någon fånga fisk av nedan angivna arter, såvida den icke fyller följande mått, mätt från käkspetsen till ändan av stjärtfenan:

lax 60 centimeter;

gädda 42 centimeter;

gös 37 centimeter;

braxen i havet 35 centimeter;

laxöring 35 centimeter;

insjölaxöring och röding 30 centimeter;

sik i havet 30 centimeter; samt

harr 28 centimeter.

44 §.

I Östersjön, Bottniska viken och Finska viken skola alla med laxrev eller drivgarn erhållna undermåliga laxar ofördröjligen åter utsläppas i havet.

Övriga bestämmelser.
45 §.

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller även fångstredskap och sådana risvasar, vilka kunna försvåra fisket eller eljest vålla olägenhet.

3 kap.

Utövning av fiskerätt och ordnandet av vården av fiskevatten.

Allmänt stadgande.
53 §.

Bedriver innehavare av fiskerätt fiske eller kräftfångst på sätt, som äventyrar fisk- eller kräftbeståndets fortbestånd, eller tillåter fiskelag användning av fångstredskap i alltför stort antal i samfällt fiskevatten, må länsstyrelsen efter att hava hört lantbruksstyrelsen förbjuda innehavare av fiskerätt att tillsvidare, under högst tre år i sänder, begagna sig av sin fiskerätt eller ock förordna om fiskerättens inskränkning. Lag samma vare, därest andra föreskrifter för fiskets ordnande i samfällt fiskevatten icke iakttagas eller därest av behovet påkallad fiskevårdssammanslutning ej kan fås grundad eller då innehavare av fiskerätt i vatten, som står i förbindelse med annans fiskevatten, bedriver fiske på sådant sätt, att det länder annans fiske till uppenbar skada eller utgör hinder för annans åtgärder för det gemensamma fiskbeståndets bevarande eller ökande i vattendrag, där vardera innehar fiskerätt. Förbudet må förordnas att gälla varje fiskerättsinnehavare, som är vållande till att fisket icke ordnas på sätt i denna lag förutsattes.


Fiskelag.
56 §.

Då samfällt fiskevatten är av ringa betydelse eller annat vägande skäl föreligger, äger länsstyrelsen rätt att fritaga delägarna från skyldighet att ordna fiskelagets verksamhet. Delägare må söka ändring i länsstyrelsens beslut.

68 §.

Hava icke delägarna i samfällt vattenområde överenskommit eller i den ordning, som stadgas i lagen om vissa slag av samfälligheter och därmed jämförliga gemensamma förmåner (204/40), fattat beslut om vattenområdes nyttjande för annat ändamål än fiske och har vattenområdet ej heller underkastats godemannaförvaltning, må delägarna vid fiskelagsstämma besluta i angelägenheter, vilka angå upptagande av sten, lera, sand, malm eller annat dylikt från vattenområdet, vattenområdes utarrendering till flottnings-, upplagrings- eller annat ändamål, jakt och insamling av vattenväxter på detsamma samt tillvaratagande av därstädes anträffat trävirke eller annat gods ävensom annan användning av området samt ersättning för området eller för användning av detsamma. Beslutet, varom i tillämpliga delar är gällande, vad i denna lag är stadgat om fiskelags beslut, må likväl icke avse längre tid än fem år, försåvitt icke annorstädes i lag är annorlunda stadgat.


71 §.

I medlemmarnas röstetal och andel i sammanslutningens inkomster och utgifter må ändring senare göras medelst skriftligt avtal medlemmarna emellan. Ändring må dock ej göras förrän fyra år förflutit, sedan sammanslutningen grundades, såframt ändringen icke föranledes av ny medlems inträde i sammanslutningen.

72 a §.

Har överenskommelse om grundande av fiskevårdssammanslutning icke kunnat träffas vid ett för ändamålet sammankallat möte, är initiativtagaren berättigad att därom underrätta länsstyrelsen. Länsstyrelsen har, sedan den berett vederbörande organiserade fiskelag tillfälle att bliva hörda, befogenhet att förordna, att fiskevårdssammanslutning skall grundas för visst vattenområde, därest det enligt denna lag bör anses påkallat.

I beslut om grundande av fiskevårdssammanslutning skall länsstyrelsen även förordna förrättningsman för att sammankalla möte av representanter för fiskelagen, samt fastställa röstetal och andel i sammanslutning för varje fiskelag enligt dess vattenområde, och skall länsstyrelsens beslut i denna del lända till efterrättelse, försåvitt medlemmarna icke om röstetal och andelar i sammanslutningen annorlunda överenskomma. Vid fiskelagens representantmöte skola antagas stadgar för sammanslutningen och fattas övriga i 71 och 72 §§ avsedda beslut. Är icke fiskelag, som är medlem i sammanslutningen, organiserat, skall meddelande om mötet tillställas någon av delägarna, och delas fiskelagets röstetal jämnt mellan de närvarande delägarna i fiskelaget.

Grundande av fiskevårdssammanslutning på sätt i 1 och 2 mom. är stadgat berättigar icke delägare i fiskelag, som är medlem i sammanslutningen, att bedriva fiske på annat område än det, där han jämlikt 1 kap. har fiskerätt, försåvitt icke vederbörande fiskelag annorlunda överenskomma.

74 §.

Representant för fiskelag tillkommer inom delegationen för fiskevårdssammanslutningen det röstetal fiskelaget enligt 71 eller 72 a § är tillerkänt. Har fiskelag utsett flere representanter i delegationen, skall fiskelagets röstetal fördelas lika mellan de i delegationen för tillfället tillstädesvarande representanterna.


79 §.

Har sammanslutning grundats på sätt i 72 a § är stadgat, bör för utträde utverkas tillstånd av länsstyrelsen.

80 §.

Beslutar delegationen att fiskevårdssammanslutningen skall upphöra, skall sammanslutningens hopbragta egendom skiftas mellan medlemmarna enligt envars andel i sammanslutningen. Medlem, som tidigare utträtt, skall erhålla den andel han då innehade.

Har sammanslutning grundats på sätt i 72 a § är stadgat, bör tillstånd till verksamhetens avslutande utverkas hos länsstyrelsen.

82 §.

Vad i 63 § 2 mom. och 65 § är stadgat om fiskelag, skall äga motsvarande tillämpning på fiskevårdssammanslutning, därest beslutanderätten i frågor angående bedrivande av fiske på fiskelagets område vid bildandet av fiskevårdssammanslutningen eller enligt senare avtal mellan medlemmarna i sammanslutningen övergått från fiskelaget till fiskevårdssammanslutningen.

87 §.

Ovan i 86 § stadgat förbud avser ej:

1) lax eller laxöring, såframt fisken fyller det i 42 § stadgade måttet;


88 §.

Förekommer icke fisk- eller kräftart i landet i vilt tillstånd, är införsel av denna eller av befruktad rom av den i och för inplantering i naturliga vattendrag tillåten endast med lantbruksmimsteriets tillstånd.

89 §.

Närmare föreskrifter angående märkning utfärdas genom förordning.

90 §.

Till förebyggande av smittsamma fisk- och kräftsjukdomars spridning eller för bevarande av fisk- eller kräftbeståndet må lantbruksmimsteriet meddela för viss tid eller tillsvidare gällande förbud eller inskränkande bestämmelser rörande forsling, hållande i förråd och saluföring samt in- och utförsel av fisk och kräftor eller beträffande flyttning från en ort till en annan av redskap, som använts till fångst, förvaring och forsling av desamma.

7 kap.

Särskilda stadganden.

98 §.

Vad i 49―52 §§ är stadgat om visst vattendragsområde eller del därav, må vid behov tillämpas på visst förvaltningsområde.

Önskar kommun, fiskevårdssammanslutning, fiskelag eller delägare i sådant, ägare av delat fiskevatten eller den, som arrenderat fiskevatten, tillsätta edsvuren fiskevakt, avlägger vakten ed vid den allmänna underrätt, inom vars domkrets han har sitt verksamhetsområde eller del av detta eller bo och hemvist. Formulär för eden fastställes genom förordning.

103 §.

Är icke ägare av egendom, som med stöd av denna lag lämnats till polismyndighet för förvaring eller som av myndighet tagits i beslag, känd och får ej polismyndigheten om honom kännedom inom ett år, må egendomen på åtgärd av myndigheten säljas, försåvitt den icke med stöd av 3 mom. skall förstöras. Vid försäljningen influtna medel skola överlåtas till staten.

106 §.

Ej må någon med farkost överfara utanför allmän farled utlagt fiskredskap, därest detta utvisas av tydligt märke. Såsom sådant märke anses i saltsjön kvadratformig flagga, ej understigande trettio centimeter i bredd och höjd samt fäst i ändan på stång, som skjuter upp minst halvannan meter ovan vattenytan eller annat lika högt fäst och tydligt synligt märke, samt i annat vatten stång, uppstigande minst en meter ovan vattenytan. Om märken, som böra användas under mörker, stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1964.

Med stöd av lagen om fiske utfärdade beslut och föreskrifter lända dock utan hinder av denna lag fortfarande till efterrättelse, tills de i behörig ordning ändras eller upphävas eller deras giltighetstid eljest utgår.

Sådant drivgarn för fångst av lax, som bevisligen anskaffats före denna lags ikraftträdande och vars maskvidd ej fyller det i 23 § stadgade måttet, må dock fortfarande användas under fem års tid med iakttagande för övrigt av stadgandena i denna lag. Likaså må sådan laxlina, i vars krokar kortaste avståndet mellan spetsen och skaftet understiger det i 24 a § stadgade måttet, fortfarande användas under tre års tid.

Helsingfors den 10 januari 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Lantbruksminister
Samuli Suomela.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.