598/1963

Given i Helsingfors den 20 december 1963.

Förordning om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid förande av straffregister.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §.

I straffregistret, som föres i justitieministeriets straffregisterbyrå, skall, utöver vad i förordningen den 19 december 1940 angående straffregister (740/40) är stadgat, intagas de uppgifter, som enligt meddelande av vederbörande myndighet i Danmark, Island, Norge eller Sverige intagits i nämnt lands allmänna straffregister och som beröra finsk medborgare eller i Finland stadigvarande bosatt utlänning eller ock i Finland given dom eller utslag.

2 §.

Justitieministeriet skall, sedan ministeriet bifallit i 5 § 1 mom. eller 10 eller 17 § lagen den 20 juni 1963 om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/63) avsedd begäran, om sitt beslut meddela straffregisterbyrån.

3 §.

I fråga om i Danmark, Island, Norge eller Sverige givna domar eller utslag skola stadgandena i förordningen angående straffregister om straff-, verkställighets- och andra uppgifter i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

4 §.

Domstol skall jämväl då den i fall, som avses i 13 eller 20 § ovan i 2 § nämnda lag, förklarat genom villkorlig dom beviljat anstånd eller villkorlig frihet förverkad, avlämna uppgift därom till straffregisterbyrån.

5 §.

Då straffregisterbyrån emottagit i förordning angående straffregister avsedd straff-, verkställighets- eller annan uppgift, som berör dansk, isländsk, norsk eller svensk medborgare eller medborgare i annan stat, som är stadigvarande bosatt i Danmark, Island, Norge eller Sverige, eller i nämnt nordiskt land given dom eller utslag, skall byrån utan dröjsmål sända de emottagna uppgifterna till den myndighet i vederbörande nordiska land, som för allmänt straffregister.

6 §.

Till domstol eller åklagarmyndighet i Danmark, Island, Norge eller Sverige skall på begäran utgivas registeranmälan ur straffregistret.

7 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1964.

Helsingfors den 20 december 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Olavi Merimaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.