Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

527/1963

Given i Helsingfors den 29 november 1963.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.

På föredragning av socialministern upphäves 10 § 2 mom. samt ändras 12 och 18 §§ förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62), som följer:

12 §.

Pensionsansökan avgöres av den pensionsanstalt, där för arbetstagaren på grund av hans sista arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare, anordnats pensionsskydd, som uppfyller i sagda lag stadgade minimivillkor. Ansökan om familjepension eller begravningshjälp avgöres dock av den pensionsanstalt, där för arbetstagaren senast anordnats pensionsskydd, som omfattar förmån av sagda slag. I förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden stadgas i vilket fall pensionsansökan avgöres av arbetspensionskassan. Pensionsanstalten avgör pensionsansökan även till den del fråga är om i andra pensionsanstalter anordnat pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, och drager försorg om utbetalningen av hela pensionen. Angående gottgörelse för den del av pension, som skall bekostas av andra pensionsanstalter, stadgas nedan i 16 §.

Uppstår ovisshet om pensionsanstaltens befogenhet eller om särskilt skäl föreligger, må pensionsskyddscentralen bestämma vilken pensionsanstalt det åligger att handha i 1 mom. stadgade uppgifter. Pensionsskyddscentralen må även utfärda allmänna anvisningar angående tillämpningen av stadgandena i 1 mom.

Pensionsansökan anses inlämnad den dag den ingivits eller genom postens befordran inkommit till någon i lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller till av dessa för ändamålet bemyndigat ombud. Har ansökan i enlighet med ovanstående inlämnats till annan än i 1 mom. avsedd pensionsanstalt, skall ansökan av denna vidarebefordras till vederbörande pensionsanstalt.

Pensionsanstalten skall, sedan nödiga utredningar erhållits, avgöra pensionsansökan utan dröjsmål. Beslutet skall tillställas vederbörande med posten under uppgiven adress eller på annat sätt bevisligen delgivas honom.

18 §.

Ordförande, viceordförande och minst sju övriga medlemmar i pensionsnämnden samt personlig suppleant för envar av de sistnämnda förordnas av socialministeriet för tre kalenderår i sänder, dock sålunda, att mandattiden, då ordförande, viceordförande och övriga medlemmar förordnas första gången, fortgår till utgången av år 1964.

Helsingfors den 29 november 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Kyllikki Pohjala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.