525/1963

Given i Helsingfors den 22 november 1963.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § 3 mom., 2 §, 4 § 3 mom., 5 §, 8 §, 9 § och 19 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) samt fogas till lagens 1 § nya 4 och 5 mom. och till 13 § ett nytt 5 mom. samt till lagen nya 8 a, 8 b och 19 a §§, som följer:

1 §.

Har för arbetstagare, innan han fyllt 55 år, uppstått rätt till pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, tillämpas utan hinder av vad i 1 mom. 1 punkten är stadgat denna lag på arbetsförhållande, som begynt innan arbetstagaren fyllt 65 år och som annars uppfyller i denna paragraf stadgade förutsättningar.

Arbetsgivare är berättigad att på villkor, som fastställas genom förordning, innefatta sig själv i pensionsskydd, som han i enlighet med denna lag anordnat för sina arbetstagare.

Uppstår oklarhet därom, huruvida denna lag skall tillämpas på arbetstagare, avgöres saken av pensionsskyddscentralen på ansökan av vederbörande arbetsgivare, arbetstagare eller pensionsanstalt. I pensionsskyddscentralens beslut må ändring sökas såsom i 21 § stadgas.

2 §.

Arbetsförhållande må ej anses hava avbrutits på grund av att rörelsen bytt ägare eller innehavare.

Såsom stående i arbetsförhållande böra även anses aktiebolags funktionär i ledande ställning och person i ledande ställning i annat företag eller annan sammanslutning, dock icke sådan funktionär i ledande ställning i aktiebolag, som antingen ensam eller tillsammans med medlemmar av sin familj äger mer än hälften av bolagets aktiekapital, ej heller sådan person i ledande ställning i annat företag eller annan sammanslutning, som bör anses hava motsvarande bestämmanderätt i företaget eller sammanslutningen.

4 §.

Arbetstagare, som på grund av sjukdom, lyte eller skada är oförmögen att utföra sitt tidigare arbete eller annat arbete, som med beaktande av hans ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara för honom lämpligt och trygga en skälig utkomst, och vars invaliditet, med beaktande av den tid, som förflutit från dess begynnande, kan antagas fortgå utan avbrott minst ett år, är berättigad till invalidpension från ingången av den månad, som närmast följer på invaliditetens inträde, dock icke retroaktivt för längre tid än ett år före ansökan om pensionen. Beviljas arbetstagare pension retroaktivt och har till honom för samma tid med stöd av sjukförsäkringslagen erlagts dagpenning för samma sjukdom, lyte eller skada, utbetalas den del av pensionen, som motsvarar dagpenningen, till sjukförsäkringsfonden. Rätten att erhålla invalidpension upphör, då pensionstagaren återfått sin arbetsförmåga. Då mottagare av invalidpension uppnår till erhållande av ålderspension berättigande ålder, förändras invalidpensionen till ålderspension.


5 §.

Pensionens belopp utgör för varje hel månad av den till pension berättigande tjänstgöringstiden 1/12 procent av den pensionsgrundande lönens belopp.

Har arbetsförhållande fortgått efter det arbetstagaren uppnått pensionsåldern, utbetalas såsom pension det belopp, som arbetstagaren skulle hava varit berättigad till, om han börjat åtnjuta pension genast vid uppnådd pensionsålder, beroende på tiden för framskjutandet av pensionen sålunda förhöjt, att höjningsförhållandet uträknas enligt försäkringsmatematiska principer på sätt socialministeriet bestämmer. Arbetstagaren är dock alltid åtminstone berättigad till i enlighet med 1 mom. utgående pension.

8 §.

Ifall pension, som utgår enligt denna lag, eller, då arbetstagare dessutom erhåller livränta på grund av lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst, eller på grund av sig själv ådragen skada erhåller fortsatt ersättning enligt lagen om trafikförsäkring eller ock erhåller ålders- eller invalidpension, som grundar sig på tjänsteförhållande eller i 1 § 1 mom. 3 eller 4 punkten avsett pensionsskydd, pensionernas sammanlagda belopp överstiger den nedan i 2 mom. stadgade samordningsgränsen, avdrages den överskjutande delen från pensionen enligt denna lag. Grundar sig pensionen på två eller flere arbetsförhållanden, minskas på ettvart arbetsförhållande grundad del i samma proportion.

Samordningsgränsen uträknas genom att av samordningsgrunden, som med i 3 mom. stadgade undantag utgöres av den högsta enligt denna lag pensionsgrundande lönen, tages 60 procent och härifrån avdrages ett belopp, som motsvarar den genomsnittliga folkpensionen för dem, som erhålla folkpensionens understödsdel, dock högst 30 procent av samordningsgrunden.

Står arbetstagare utan avbrott under en tid av minst sex månader samtidigt i två eller flere denna lag underställda arbetsförhållanden, sammanräknas motsvarande pensionsgrundande löner vid fastställandet av samordningsgrunden. Har arbetstagare omedelbart före pensionsfallet på grund av tidigare pensionsfall erhållit ålders- eller invalidpension med stöd av denna lag eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller erhållit annan i 1 mom. nämnd pension och samtidigt under minst tre års tid stått i denna lag underställt arbetsförhållande, tilläggas vid fastställandet av samordningsgrunden tio sjättedelar av sagda tidigare pensions belopp till den pensionsgrundande lönen i detta arbetsförhållande. Ovan i 2 mom. avsedda genomsnittliga belopp för folkpensionen fastställes av socialministeriet, då folkpensionens belopp väsentligt förändrats, dock minst en gång om året. Vid tillämpningen av denna paragrafs 1―3 mom. beaktas icke i 11 § av denna lag avsedda t il läggsförmåner.

8 a §.

Förutom i de i 2 mom. nämnda fallen förrättas samordning av alla pensioner i enlighet med 8 § ånyo endast om pensionstagare beviljas pension i anledning av sådant nytt pensionsfall, som avses i denna lag eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, dock icke i det fall, då invalidpension förändras till ålderspension utan att grunderna för pensionens belopp härigenom förändras.

Beviljas mottagare av pension, som utgår enligt denna lag eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, i 8 § 1 mom. avsedd annan pension, förrättas samordning av alla pensioner i enlighet med 8 § ånyo. På ansökan förrättas samordningen även ånyo, om beloppet av i 8 § 1 mom. avsedd annan pension väsentligt förändrats.

8 b §.

Invalidpension skall förvägras eller minskas, därest arbetstagaren uppsåtligen förorsakat sin invaliditet.

Vid anordnande av pensionsskydd må bestämmas:

1) att invalidpension må minskas, ifall arbetstagaren förorsakat sin invaliditet genom grovt vållande eller ådragit sig sjukdom, lyte eller skada genom brottslig handling eller ifall han utan godtagbar anledning icke samtyckt till av pensionsanstalt påbjuden och bekostad undersökning eller av läkare förordnad vård, med undantag för undersöknings- eller vårdåtgärd, som bör anses livsfarlig, eller ifall han utan giltig orsak undandragit sig arbetsvård eller utbildning; och

2) att erläggandet av pension eller del därav må inställas för den tid, under vilken pensionstagare avtjänar frihetsstraff eller är intagen i tvångsinrättning eller tvångsarbetsanstalt.

Socialministeriet har rätt att godkänna jämväl andra, till sin betydelse ringa inskränkningar i pensionsskyddet.

9 §.

Pensionsskyddet bindes vid den allmänna lönenivån i landet sålunda, att inträffade förändringar i lönenivån beaktas genom att, då pension beviljas eller samordning av pensioner förrättas ånyo, den pensionsgrundande lönen justeras och pensionens belopp därefter kalenderårs vis justeras i enlighet med av socialministeriet utfärdade anvisningar.

13 §.

Det ansvar, som uppkommer av pensionsskyddscentralens kreditförsäkringsverksamhet, bokföres såsom försäkringsfond bestående av premiereserv och ersättningsreserv. Beträffande sagda reserver skall i tillämpliga delar iakttagas, vad i lagen om försäkringsbolag om sådana reserver är stadgat.

19 §.

Av pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen på grund av denna lag fastställd avgift jämte på denna för tiden för dröjsmål med dess betalande beräknad årlig ränta av högst 10 procent är utsökningsgill utan dom och utslag.

19 a §.

Pension enligt denna lag må ej utmätas och ej heller utan pensionsanstaltens samtycke överföras på annan person. Avtal, som avser pantsättning av pension, är ogiltigt.

På anhållan av socialnämnd må pensionsanstalt bestämma, att pension eller del därav erlägges till nämnden för att användas till pensionstagarens och hans anhörigas framtida försörjning.

Helsingfors den 22 november 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Kyllikki Pohjala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.