374/1963

Given i Helsingfors den 4 juli 1963.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 39 § 1 mom., 68 § 2 mom., 81 § 1 mom., 90 § 2 mom. och 119 § 3 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) samt fogas till lagens 45 § ett nytt 2 mom. och till lagens 84 § nya 2 och 3 mom., som följer:

39 §.

Skattedeklaration skall för varje skatteår ingivas före utgången av januari månad påföljande år. Skattskyldig, som tillhör första eller andra kategorin av bokföringsskyldiga, må likväl inlämna sin skattedeklaration senast den 1 mars. Skattskyldig, som tillhör tredje eller fjärde kategorin av bokföringsskyldiga och vars räkenskapsperiod utgått efter den 1 oktober, äger rätt att inlämna sin skattedeklaration senast den 1 april. Sistnämnda rätt tillkommer även staten, kommun, kommunalförbund samt församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet.


45 §.

Genom förordning må beviljas undantag från den i 1 mom. 3 punkten föreskrivna anmälningsskyldigheten.

68 §.

Avvikelse från skattegradering och -klassificering skall vid beskattningen likväl ske, då det befinnes, att däri gjorts räknefel eller därmed jämförligt misstag eller att förändring i fråga om arealen av fastighets odlade mark eller skogsmark inträffat efter det skattegraderingen och -klassificeringen verkställts. Avvikelse från skattegradering och -klassificering skall likaså ske, om efter verkställandet därav de faktorer, som inverka på avkastningen av odlad mark eller skogsmark, förändrats på ett sådant sätt, att avkastningen av odlad mark eller skogsmark ökats eller minskats med minst fem procent.

81 §.

Skattelängd skall vara offentligen framlagd till påseende under tio vardagar på av skattenämnden bestämd plats inom kommunens område eller, om det av särskilda orsaker är ändamålsenligt, i närbeläget bosättningscentrum. Om framläggandet skall därförinnan kungöras på sätt kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöras.


84 §.

Har i 1 mom. avsedd beskattning under annat år verkställts av annan skattenämnd än den, som i samband med skatterättelse eller efterbeskattning anvisar den skattskyldige att återfå skatt, göres ändringen i debiteringen i anledning därav i den kommun, där vederbörandes beskattning under annat år verkställts.

Vad i 1 och 2 mom. stadgas om skatt, tillämpas även på folkpensionspremie.

90 §.

Länsrätten skall med anledning av i 1 mom. avsett ändringssökande, därest icke besvären omedelbart avvisas utan prövning eller såsom uppenbart grundlösa förkastas, införskaffa utlåtande av skattegraderingens och -klassificeringens verkställare samt i fråga om besvär från statens eller kommuns sida bereda ägaren eller innehavaren av lantbruksfastighet samt i fråga om besvär från dennes sida stats- och kommunalombudet tillfälle att avgiva skriftligt bemötande. Länsrätten eller av länsrätten förordnade två eller flere medlemmar eller i 30 § nämnd extra ledamot däri åligger därjämte att verkställa syn på fastigheten, därest sådan med hänsyn till sakens art anses nödig.


119 §.

Hava stats- och kommunalskatt icke blivit till fullo betalda, anses som betalning av vardera skatten en lika stor del av det influtna beloppet, som vardera skatten utgör av det sammanlagda beloppet av den skattskyldige påförd stats- och kommunalskatt, likväl så, att kommunalskattens andel avrundas till närmaste med tio delbara pennibelopp.


Helsingfors den 4 juli 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Onni Koski.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.