325/1963

Given i Helsingfors den 20 juni 1963.

Lag om ändring av 10 kap. 22 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 10 kap. 22 § rättegångsbalken erhålla följande ändrade lydelse:

10 kap.

Om laga domstol

22 §.

Åtal för brott, som förövats utanför Finland, skall såvida ej annorstädes i lag annorlunda stadgats, väckas vid och saken handläggas av domstolen på den ort, där den för brottet misstänkte påträffades eller där han vistas.

På ovan i 1 mom. nämnt brott skall därjämte tillämpas vad i 1 § 1 mom. och 2 § lagen den 8 juni 1945 om laga domstol i vissa brottmål, vilka handläggas gemensamt (516/45), stadgats.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1963.

Helsingfors den 20 juni 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.