261/1963

Given i Helsingfors den 24 maj 1963.

Förordning angående ändring av förordningen om befolkningsskydd.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras 1 och 2 §§, 4 § 3 mom., 7 §, 10 § 2 mom., 11 §, 12 § 1 mom., 13 och 14 §§, 15 § 3 mom., 18 § 3 och 6 punkterna, 20 § 2 punkten, 21 § 2, 3, 4 och 8 punkterna samt 27 och 28 §§ förordningen den 22 maj 1959 om befolkningsskydd (237/59) som följer:

1 §.

Befolkningsskyddet förberedes och verkställes såsom allmänt befolkningsskydd, skydd för ämbetsverk och inrättningar, industriskydd och skydd för affärsföretag samt såsom personligt befolkningsskydd, i varje kommun och inom olika områden i den omfattning och på det sätt förhållandena där förutsätta.

2 §.

Till skyddsort förordnar statsrådet kommun eller område av sådan, där skärpta befolkningsskyddsåtgärder befinnas nödiga.

Statsrådet må överlåta fastställandet av noggrannare gränser för skyddsorten till ministeriet för inrikesärendena. Ministeriet må även i övrigt förordna om mindre ändringar av skyddsorts gränser.

Statsrådets eller ministeriets för inrikesärendena beslut om förordnande till skyddsort och om dess gränser bör på åtgärd av kommunens styrelse ofördröjligen bringas till allmän kännedom i kommunen genom kungörelse på anslagstavlan för offentliga kungörelser.

4 §.

För statens och kommunernas samt övriga offentliga ämbetsverk och inrättningar ävensom för industri- och andra produktionsinrättningar, affärsföretag, tekniska och med dem jämförliga verk samt för informations- och förbindelseinrättningar skall på skyddsorter och även annorstädes, där det bör anses nödigt, på åtgärd av vederbörande ämbetsverk eller inrättning uppgöras planer, i vilka angivas de för dess skyddande och för tryggande av den fortgående verksamheten nödiga åtgärderna.

7 §.

Vid tillämpningen av stadgandet i 9 § 1 mom. lagen om befolkningsskydd anses byggnad vara av sten eller därmed jämförlig konstruktion, om dess bärande stomme eller ytterväggar åtminstone huvudsakligen äro av natursten, mursten, betong, lättbetong, stål eller annat likartat byggnadsmaterial.

I 9 § 1 mom. lagen om befolkningsskydd avsett skyddsrum bör göras så stort, att det egentliga skyddsutrymmets areal är minst 2 procent av byggnadens sammanlagda våningsyta. Inrymmes i byggnaden andra än i 3 mom. avsedda, i våningsytan icke ingående utrymmen, i vilka personer komma att arbeta eller eljest uppehålla sig, bör dessa utrymmens areal eller en nödig del därav beaktas såsom tillägg till våningsytan.

Skyddsrum för sådan byggnad, vari finnes utrymmen eller förrådsutrymmen, avsedda att användas av industri- eller andra produktionsinrättningar eller tekniska eller med sådana jämförliga verk, bör, med avvikelse från vad i 2 mom. är stadgat, göras så stort, att de personer, vilka kunna beräknas under krigstid eller därmed jämförliga förhållanden arbeta, i byggnaden eller eljest uppehålla sig där, få plats i skyddsrummet.

10 §.

Vid beräkning av skyddsrumskapacitet, anses, försåvitt icke av synnerliga skäl annat följer, den för en person erforderliga golvytan i det egentliga skyddsutrymmet vara 0.6 m2.


11 §.

Skyddsrummen äro bergsskyddsrum och betongskyddsrum. Betongskyddsrummen äro skyddsrum av klass A, B och C.

Bergsskyddsrum är ett helt i berg insprängt skyddsrum, vars konstruktioner av armerad betong dimensionerats enligt skyddsrummets storlek för ett övertryck av 3―6 atmosfärer (3―6 kp/cm2) utöver de i allmänna belastningsbestämmelserna förutsatta belastningarna.

Såsom skyddsrum av klss A, B och C anses skyddsrum av armerad betong, där tjockleken av väggarna och taket är minst respektive 160 cm, 60 cm och 40 cm och vilkas betongkonstruktioner dimensionerats för ett övertryck av minst 3, 1 och 0.5 atmosfärer (3, 1 och 0.5 kp/cm2) utöver de i allmänna belastningsbestämmelser förutsatta belastningarna.

Skyddsrums dörrar, luckor, ventiler och övriga anordningar böra vid behov dimensioneras för större tryck, än i 2 och 3 mom. angives. Vid planering och byggande av skyddsrum bör även i övrigt fästas särskild uppmärksamhet vid tryggande av in- och utgångarna samt ventilationen.

12 §.

Skyddsrum bör byggas minst enligt klass C, om det är avsett för högst 150 personer. Skyddsrum för högst 300 personer bör byggas minst som skyddsrum av klass B. Skyddsrum för flera än 300 personer bör byggas minst som skyddsrum av klass A. Skyddsrum för flera än 800 personer bör vara bergsskyddsrum.


13 §.

På synnerligen vägande skäl må ministeriet för inrikesärendena i enskilda fall bevilja lättnader i skyldigheten att bygga skyddsrum.

Ministeriet för inrikesärendena må förordna om beviljande av undantag från vad i 7―10 §§, 11 § 2 och 3 mom. samt i 12 § 1 mom. är stadgat.

14 §.

Tekniska och andra närmare bestämmelser angående skyddsrum, deras utrymmen, konstruktioner och anordningar utfärdas av ministeriet för inrikesärendena.

15 §.

Tillåtes med stöd av 9 § 4 mom. lagen om befolkningsskydd byggande av gemensamt skyddsrum för två eller flera byggnader må, ifall synnerliga skäl föreligga, i ovan i 2 mom. nämnd ordning medgivas tillstånd att färdigställa skyddsrummet inom viss tid efter det att byggnaderna eller någon av dem blivit färdiga.

18 §.

I ministeriet för inrikesärendena finnes en avdelning för befolkningsskyddsärenden, på vilken ankommer den allmänna planeringen och organiseringen av befolkningsskyddet samt ledningen och övervakningen av befolkningsskyddsåtgärderna och i sådant syfte särskilt att:


3) leda och följa med de åtgärder, som ansluta sig till skydd för industri och annan produktionsverksamhet, affärsföretag samt tekniska och med dem jämförliga verk;


6) i samverkan med andra myndigheter uppgöra allmänna planer för förflyttning av befolkningen och dess förläggning annorstädes;


20 §.

På länsstyrelsen ankommer att vid ledningen och övervakningen av befolkningsskyddsverksamheten i länet särskilt:


2) i samverkan med andra myndigheter uppgöra regionala planer för länet, vilka avse förflyttning av befolkning samt dess förläggning annorstädes, leda uppgörandet av lokala utrymnings- och förläggningsplaner och tillse att dessa planer anpassas efter varandra;


21 §.

På befolkningsskyddsnämnd ankommer att vid handhavandet av åtgärderna för förberedande, organisering och verkställighet av befolkningsskyddet i kommunen särskilt:


2) i samverkan med andra myndigheter ombesörja uppgörandet av lokala planer för förflyttning av befolkningen och dess förläggning annorstädes;

3) leda det personliga befolkningsskyddet samt sådant skydd av industri och affärsföretag, som på grund av att dessa äro små eller av annat skäl kan ordnas på ett med personligt befolkningsskydd jämförbart sätt;

4) följa med skyddet för ämbetsverk och inrättningar samt annat än i 3 punkten avsett skydd för industri och för affärsföretag, ävensom göra nödiga framställningar för utvecklandet av dem;

8) i samverkan med andra kommunala och statens myndigheter samt vederbörande inrättningar ombesörja upprättande av signalförbindelser för det lokala allmänna befolkningsskyddets ledande organ och formationer, skyddandet av dessa förbindelser och deras fortsatta hållande i funktionsdugligt skick, följa med åtgärderna för skyddandet av de lokala signalförbindelserna och -centralerna, samt göra framställningar om dem.

27 §.

Stadgandena i 9 § 1 och 2 mom. lagen om befolkningsskydd tillämpas inom område, som förordnats till skyddsort, på byggnad, för vars uppförande eller, i fall som avses i sagda 2 mom., för vars ändrande eller reparation byggnadslov sökts efter det att beslut, varigenom skyddsortens gränser fastställts på sätt i 2 § 3 mom. är stadgat, bragts till allmän kännedom eller, om beslutet träder i kraft först vid en senare tidpunkt, efter denna.

Vad i 1 mom. är stadgat äger motsvarande tillämpning om skyddsorts gränser ändras.

28 §.

Ministeriet för inrikesärendena må förordna, att befolkningsskyddsordning, reglemente för befolkningsskyddsnämnd, i 4 § nämnda skydds- och andra planer samt allmän plan angående byggande av i 11 § 2 mom. lagen om befolkningsskydd nämnda skyddsrum bör godkännas inom viss tid och, då det är påkallat, underställas för fastställelse. Samma gäller antagande av befolkningsskyddschef eller -instruktör och valets underställande för fastställelse.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1963.

Har byggnadslov sökts före denna förordnings ikraftträdande, må vid byggande av skyddsrum de tidigare stadgandena i 2 kap. förordningen om befolkningsskydd iakttagas.

Helsingfors den 24 maj 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för inrikesärendena
Niilo Ryhtä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.