236/1963

Given i Helsingfors den 17 maj 1963.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till lantbruksministeriets verksamhetsområde, ändras 6 § 2 mom., 10, 42, 44 och 45 §§, 46 § 1 mom., 47―51, 54 och 55 §§, 59 § 3 mom., 61 § 1 och 2 mom., 67 § 1 mom., 73, 79 och 80 §§, 82 § 1 mom. 7 punkten, 85, 94, 104 och 121 §§, 140 § 1 mom., 163 §, 177 § 3 mom. samt 180 och 201 §§ förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) samt fogas till förordningen nya 72 a, 79 a, 81 a och 85 a §§ ävensom till 181 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §.

Vad ovan i 2 och 3 §§ är stadgat om styrkande av äganderätt och i 5 § 1 och 3 mom. om företeende av annan utredning, skall tillämpas även då förrättningsingenjör åtager sig att verkställa förrättning utan förordnande. För styckning och frivilligt ägobyte skall jordregisterutdrag likväl företes endast vid behov.


10 §.

Förrättningsingenjör, som förordnats att förrätta storskifte, nyskifte eller klyvning, skall i samband därmed utan särskilt förordnande på sakägares anmodan även verkställa i samband med stor- och nyskifte klyvning av lägenhet samt, då förordnande utfärdats endast om avskiljande av någon andel av lägenheten medelst klyvning, även avskiljande av annan andel, därest den, som önskar avskiljandet, företer i 2 § stadgad utredning om sin rätt att åvägabringa sådant avskiljande och lagliga förutsättningar därför i övrigt föreligga. Anmodan jämte utredning skall företes senast vid det förrättningssammanträde, vid vilket ägoplaceringen avhandlas. Senare framställd anmodan må beaktas endast i det fall, att den icke vållar kännbart dröjsmål med eller förfång för förrättningens slutförande.

Överföring av område, andel eller förmån från en lägenhet till en annan må i samband med skifte, styckning, ägobyte eller rågång verkställas utan särskilt förordnande.

42 §.

Mark, som icke tidigare är mantalssatt, åsättes, förutom i samband med storskifte, mantal sålunda, att för varje hektar mark under nedannämnda grupper av markslag påföras, beroende av ägornas genomsnittliga bonitet inom varje grupp, i tiotusendedels mantal följande värden:

åker och till sådan lämplig mark naturäng och till sådan lämplig 70―20
mark 50―5
skogsmark 30―1 och
vattenområde 10―1.
44 §.

Frågan om verkställande av i 97 § lagen om skifte nämnda torrläggnings- och andra arbeten skall upptagas till behandling vid förrättningen. Befinnes torrläggning nödig och ekonomiskt lönande, skall förrättningsingenjören, för uppgörande av plan i brådskande ordning, tillställa vederbörande lantbruksingenjörsdistrikt och i fråga om dikning, som avser torrläggning av skogsmarker, vederbörande centralskogssällskap en karta över området och en förteckning över lägenheterna och deras ägare samt, då planen berör för lägenheterna samfällt vattenområde, tillandning eller annat samfällt område, även utredning av i vilket förhållande lägenheterna äro delaktiga däri.

Är lägenhet tillfälligt skiftad eller har sämjoskifte därå länge varit gällande, skall i förteckningen även nämnas delägarna i lägenheten och envars andel däri.

Skogsdikningsplan må uppgöras även på åtgärd av förrättningsmännen.

Angående erläggande av kostnaderna för uppgörande av torrläggningsplan av statens medel, gäller vad därom är särskilt stadgat eller förordnat.

45 §.

Lantbruksingenjörsdistrikt och centralskogssällskap skola underrätta förrättningsingenjören för skiftesförrättningen om de sammanträden, som hållas med anledning av torrläggningsfrågan.

46 §.

Önska sakägarna eller någon av dem, att torrläggningsarbete, som avser jordförbättring, skall verkställas i samband med skiftet, och är arbetet av sådan art, att beslut därom icke kan fattas på sätt i 97 § 3 mom. lagen om skifte är stadgat, skall lantbruksingenjörsdistriktet draga försorg om att en ansökan om beviljande av statsunderstöd, undertecknad av de personer, som förorda arbetet, ofördröjligen insändes till lantbruksstyrelsen.


47 §.

I ärende angående dikning i jordförbättringssyfte, varom beslut kan fattas på sätt i 97 § 3 mom. lagen om skifte är stadgat, skall lantbruksingenjörsdistriktet tillställa förrättningsingenjören för skiftesförrättningen kartorna och handlingarna rörande torrläggningsplanen samt avgiva utlåtande angående företagets ekonomiska lönsamhet och ändamålsenlighet. Gäller företaget i 97 § 3 mom. lagen om skifte avsedd dikning för torrläggning av skogsmarker, skall centralskogssällskapet eller, därest skogsdikningsplanen uppgjorts på åtgärd av förrättningsmännen, förrättningsingenjören tillställa forststyrelsen kartorna och handlingarna för avgivande av ovannämnt utlåtande.

Sedan förrättningsingenjören erhållit i 1 mom. avsett utlåtande, skall ärendet upptagas till behandling och avgörande vid förrättningssammanträde. Skall till dikning eller till åtgärd i samband därmed utverkas tillstånd enligt vattenlagstiftningen, bör förrättningsingenjören före ärendets slutliga avgörande draga försorg om att tillstånd sökes i den ordning sagda lagstiftning föreskriver.

Kräver företag, om vars genomförande beslut har fattats i den ordning, som är stadgad i 2 mom., anläggande av dike genom ägor utanför skiftesområdet och medför dikningen nytta även för dessa ägor, men samtycker innehavaren av ägorna icke till samfälld dikning, skall förrättningsingenjören, såvida vid förrättningssammanträde beslut därom fattas, hos vederbörande myndighet anhålla om dikningsförrättning. Vid dikningsförrättningen behandlas innehavarna av de lägenheter, som äro delägare i det företag, vilket förverkligas genom förrättningsmännens beslut, såsom en enda nyttohavare. Till dikningsförrättningssammanträdena skall även förrättningsingenjören för akiftesförrättningen kallas.

48 §.

Sedan frågan om verkställighet av ovan i 47 § avsedd torrläggningsplan avgjorts genom laga kraft vunnet beslut, skall förrättningsingenjören genom lantmäterikontorets förmedling översända plan, som avser jordförbättring, jämte eget utlåtande till lantbruksstyrelsen och plan, som avser torrläggning av skogsmarker, jämte eget utlåtande till forststyrelsen. Graderas skogsområden, som skola torrläggas, i det tillstånd, vari de befinna sig före torrläggningen, och ansökes för arbetets genomförande om lån och understöd av skogsförbättringsmedel, skall planen jämte kostnadsfördelningen tillsändas forststyrelsen först efter det att skiftesförslaget godkänts eller fastställts. Så snart lantbruksstyrelsen eller forststyrelsen har beslutat bevilja statsmedel för finansiering av planerad torrläggning, skall lantbruksingenjörsdistriktet respektive centralskogssällskapet draga försorg om att arbetet blir utfört i brådskande ordning. Förrättningsingenjören, som handhaft skiftesförrättningen, bör underrättas om avgörandet i saken.

Genomförandet av ovan i 1 mom. avsedd plan må likväl även uppdragas åt delägarna i skiftet. Kan genomförandet äga rum i form av ett samfällt företag, skall en syssloman utses för detta ändamål.

49 §.

Ägor, som skola torrläggas i samband med skifte, graderas i det tillstånd, vari de befinna sig före torrläggningen. Vid torrläggning för odlingsändamål och även eljest av särskilda skäl, må ägorna graderas med beaktande även av den förbättring av ägornas naturliga beskaffenhet och den ökning av nettoavkastningen, som torrläggningen kommer att medföra. På sistnämnda sätt graderas ägor alltid då torrläggning varit sådan, att därom icke kunnat beslutas i den ordning 97 § 3 mom. skifteslagen föreskriver. Ägor, som höra till samma torrläggningsföretag, må icke graderas enligt olika tillstånd. Graderingen skall vid behov justeras i samband med utarbetandet av det preliminära skiftesförslaget, såsom i 137 § lagen om skifte är stadgat.

Hava ägorna graderats i det tillstånd, vari de befunno sig före torrläggningen, skola torrläggningskostnaderna påföras den delägare, vilken ägorna komma att tillfalla efter skiftet. Hava ägorna graderats med beaktande av ovan i 1 mom. nämnda förbättring av deras beskaffenhet och ökning av nettoavkastningen, skola torrläggningskostnaderna, då fråga är om nyskifte eller sådan klyvning, vid vilken delningsgrunden enligt 23 § 2 mom. lagen om skifte är hävd, påföras den delägare, vilken ägorna före skiftesförrättningen tillhört, och, då fråga är om klyvning, vid vilken delningsgrunden utgöres av andelstal, samtliga delägare i förhållande till andelstalen. Kunna torrläggningskostnaderna av särskilda skäl icke fördelas i enlighet med vad ovan i detta moment är stadgat, bör fördelningen verkställas enligt annan skälig befunnen grund.

50 §.

Genomföres torrläggning, skall placeringen av ägorna på det område, som skall torrläggas, icke verkställas, förrän platserna för dikena utmärkts på marken och förrättningskartan.

Uppskjutes genomförandet av torrläggningsplan av en eller annan orsak tills vidare, skola platserna för de planerade dikena likväl beaktas vid ägoplaceringen, och för detta ändamål i mån av behov utmärkas på marken och förrättningskartan.

51 §.

Har torrläggning verkställts i samband med skifte, skall syssloman i mån av behov utses att draga försorg om underhållet av de grävda dikena intill dess de nya ägorna tillträdas.

Kostnaderna för underhållet under sagda tid fördelas mellan delägarna i skiftet enligt samma grunder som dessa förordnats att deltaga i erläggandet av torrläggningskostnaderna.

54 §.

Förrättningsingenjör för skiftesförrättning må i den avsikt, som nämnes i 98 § 1 och 2 mom. lagen om skifte, vända sig direkt till vederbörande lantbruksingenjörsdistrikt, väg- och vattenbyggnadsdistrikt eller verksamhetsorgan vid centralskogssällskap. Om denna sin åtgärd skall han samtidigt underrätta lantmäterikontoret.

7 kap.

Gradering och hävdebeskrivning.

55 §.

Till odlad jord hänföres trädgård, åker, äng och för odling lämpligt kulturbete.

Till odlingsbar jord hänföres sådan till åker, äng eller kulturbete lämplig, icke odlad jord, som med beaktande av förhållandena och odlingsmetoderna på orten, ägans beskaffenhet, dess belägenhet i förhållande till hushållningscentrum och de odlade ägorna, dess form, lutningsförhållanden och omfattning anses kunna förmånligt upptagas till odling.

Till skogsmark hänföres område, som på grund av sin beskaffenhet och belägenhet bäst lämpar sig för skogsväxt.

Till impediment hänföres äga, som på grund av sin beskaffenhet och användning bör betaraktas som värdelös i jämförelse med övriga ägor.

Tomt, väg, avloppsdike, grus- och lertäkt samt annan sådan plats liksom även annan äga med särskild användning hänföras till den ägoslagsgrupp, vartill den med hänsyn till sin beskaffenhet och belägenhet lämpligast kan anses höra.

59 §.

I förrättningsprotokollet skall intagas redogörelse för graderingsgrunderna, I protokollet skall särskilt nämnas, huru bland annat odlingsbara ägor graderats, med beaktande av stadgandena i 56 § 2 mom., samt huruvida och i vilken utsträckning ägorna hava det särskilda värde, som avses i 101 § 2 mom. eller 102 § 2 mom. lagen om skifte, och huruvida detta värde beaktats vid graderingen, ävensom angivas servitut eller nyttjanderätt underkastade ägor. Likaså skall i protokollet särskilt nämnas, huru de i samband med skiftet torrlagda ägorna, med beaktande av stadgandena i 49 § 1 mom., graderats.

61 §.

Ägorna skola i hävdebeskrivningen antecknas lägenhetsvis och, såvitt möjligt, skiftesvis samt grupperas i åkrar, ängar, odlingsbar jord, skogsmarker och impediment samt vattenområden.

Trädgård hänföres till åker samt för odling lämpligt kulturbete antingen till åker eller till äng beroende på vart det på grund av sin beskaffenhet närmast är hänförligt.


67 §.

I slutet av hävdebeskrivningen uppgöres en sammanställning, som utvisar den sammanlagda arealen av de till varje lägenhet hörande ägorna och deras graderingsvärden samt, därest ägorna antecknats i hävdebeskrivningen skiftesvis, antalet skiften på varje lägenhet ävensom för olika lägenheter samfällda ägor och i 64 § 2 mom. nämnda allmänna vägar.


72 a §.

Vid skifte av tillandning med anlitande av inlösningsförfarande enligt 29 § 2 mom. lagen om skifte skall beskrivning uppgöras, som utvisar, vilka ägor som blivit inlösta till varje lägenhet eller fristående tillandning. I beskrivningen skola även anteckningar göras om avskilda samfällda områden och om stiftade servitut.

73 §.

Vid skiftet skall för varje lägenhet på kartan och i handlingarna antecknas en littera, för vilket i första hand skall användas registernumret, vid behov utökat med en bokstav eller ett nummer. Utföras uppgifter vid förrättning medelst databehandlingsmaskin, må nummersammanställning utgöra littera.

79 §.

Önskas under pågående stor- eller nyskifte i 2 § 3 mom. lagen den 22 januari 1960 om understöd av statsmedel för lantmäteriförrättningar (42/60) avsett förskott av statsmedel för kostnader i samband med utflyttning, vägbyggnad, torrläggning och röjning av nya odlingar, skall värderingsinstrument uppgöras, vari utgifterna för de olika arbetena och erforderligt nytt byggnadsmaterial samt till utflyttningskostnaderna hänförliga ersättningar skola utredas. Detsamma gäller sådant interimistiskt värderingsinstrument för utflyttningskostnader, vilket i enlighet med 144 § lagen om skifte uppgöres vid nyskifte, så snart skiftesförslaget blivit godkänt eller slutligt fastställt.

Önskas förskott för kostnader för försättande av de byggnader, som motsvara lägenhetens behov, i bättre skick, upptages i värderingsinstrumentet en beräkning av kostnaderna för uppförande av sådana byggnader, minskad med värdet av byggnadsmaterialet i de gamla byggnaderna samt även, då för den utflyttande särskilt föreslagits förskott på ovan i 1 mom. nämnda utflyttningskostnader, med beloppet av dessa kostnader.

79 a §.

Över sådana slutliga kostnader för utflyttning, vägbyggnad, torrläggning och röjning av nya odlingar, för vilka med stöd av lagen den 22 januari 1960 om understöd av statsmedel för lantmäteriförrättningar önskas förskott av statsmedel, skall värderings- och repartitionsinstrument uppgöras, vari utgifterna för de olika arbetena och erforderligt nytt byggnadsmaterial samt de till utflyttningskostnaderna hänförliga ersättningarna skola utredas samt tillika angivas, vilka lägenheter som taga del i erläggandet av kostnaderna, i vilket förhållande detta sker och vad envar skall erlägga.

Föreslås för den utflyttande förskott av statsmedel för bestridande jämväl av kostnaderna för försättande av mot lägenhetens behov svarande byggnader i bättre skick, skall i värderings- och repartitionsinstrumentet verkställas särskild värdering av kostnaderna för uppförande av sådana byggnader. Från det sålunda erhållna beloppet avdragas värdet av byggnadsmaterialet i de gamla byggnaderna samt i 1 mom. avsedda kostnader för utflyttning av sistnämnda byggnader.

För sådana i 1 mom. nämnda kostnader för utflyttning, vägbyggnad och torrläggning, vilka sakägarna icke önska utbetalda i förskott av statsmedel, uppgöres med iakttagande i tillämpliga delar av föreskrifterna i 1 mom. ett särskilt värderings- och repartitionsinstrument, vari även skall nämnas, huru lägenheterna skola erlägga dem påförda betalningar.

Över inlösen av byggnad, sam avses i 147 § 4 mom. lagen om skifte, samt över i 148 § lagen om skifte förutsatt skifte och inlösen av byggnader, anläggningar, trädgård och planteringar, vilka gemensamt tillhöra två eller flere delägare, uppgöres särskilt värderingsinstrument eller införas anteckningar om dem i protokollet. Om utflyttningskostnader i samband med inlösen av byggnad, anläggning, trädgård eller planteringar göras anteckningar i värderingsinstrumentet över utflyttningskostnader.

80 §.

Befinnes vid skifte av två eller flere delägare gemensamt tillhörig byggnad, anläggning, trädgård eller plantering, att en del av byggnads eller annat föremåls värde bör betraktas som någon delägares enskilda egendom, skall i protokollet eller i det uti 79 a § 4 mom. nämnda värderingsinstrumentet antecknas på vilken grund sålunda förfarits.

81 a §.

Förordna förrättningsmännen vid nyskifte enligt 168 a § lagen om skifte, att område för uppförande av byggnader, som skola utflyttas, skall ställas till utflyttarens förfogande före det allmänna tillträdet av ägorna, skall området utstakas.

82 §.

Vid behandling av likvider, som förorsakas av skifte, skola särskilda värderingsinstrument uppgöras i frågor, som beröra bland annat:


7) ersättning för att område före det allmänna tillträdet av ägorna antingen i enlighet med 177 § lagen om skifte utan fastställande av vederlagsägor eller årlig penningersättning, eller i enlighet med 168 a § lagen om skifte, överlåtits i annans bruk; samt


85 §.

Hava kostnaderna för torrläggning, som verkställts i samband med i 23 § lagen om skifte avsedd klyvning, fördelats mellan de vid klyvningen bildade lägenheterna med avvikelse från vad som är stadgat i 49 § 2 mom., skola förrättningsmännen fördela de härav föranledda kostnaderna mellan delägarna i skiftet.

Ersättningarna antecknas i protokollet eller i en särskild likvidbok.

85 a §.

När enligt 29 § 2 mom. lagen om skifte uppgjort förslag om inlösen av tillandning, som skall skiftas, blivit godkänt eller fastställt, skola förrättningsmännen beräkna penningersättningarna för de inlösta områdena samt utreda, vilka lägenheter som i egenskap av delägare i tillandningen äga rätt till ersättningar och huru stor varje lägenhets andel är. I saken skall uppgöras ett särskilt värderingsinstrument.

94 §.

Vid förrättning, i vilken staten i enlighet med gällande stadganden om understödjande av lantmäteriförrättningar med statsmedel kan deltaga i erläggandet av utflyttnings-, vägbyggnads-, torrläggnings eller röjningskostnaderna eller i förrättningsingenjörens arvode, skall förrättningsingenjören meddela delägarna i skiftet denna möjlighet samt redogöra för vilka åtgärder de böra vidtaga i saken.

104 §.

Skall område utanför det område, som vid styckningsförrättning skall avstyckas, ånyo kartläggas och befinnes det sträcka sig fram till omkretsrå, vars sträckning ej är med säkerhet känd, skall denna rå i stadgad ordning uppgås. Rågång behöver dock icke äga rum i fall, som avses i 89 § 2 mom. lagen om skifte.

121 §.

Gränsar område, som skall skiftas, avstyckas, utbytas eller bildas till lågenhet, till vatten eller tillandning, vars gräns är obestämd, skall den i samband med förrättningen uppgås och rörläggas, därest icke annat följer av stadgandet i 89 § 2 mom. lagen om skifte.

140 §.

Angående överföring, som verkställts i enlighet med 241, 243, 244 och 246 §§ lagen om skifte, skall, då den verkställes såsom fristående förrättning, uppgöras en beskrivning, vari angivas den överlåtande eller de överlåtande lägenheterna, den mottagande lägenheten, det område, den andel eller den förmån, som skall överföras, samt penningersättningens belopp. Verkställes inlösen av samfällt tillandningsområde med iakttagande av det i 243 § 2 mom. lagen om skifte stadgade förfarandet, införes likväl icke uppgift om de överlåtande lägenheterna i beskrivningen. Har i sistnämnda fall bestämts, att löseskillingen skall nedsättas hos länsstyrelsen, skall i beskrivningen, nämnas, huru enligt stadgandena i nämnda moment skall förfaras för lyftande av de nedsatta medlen.


163 §.

Lantmäterikontors beslut, varigenom lägenhets registernummer ändrats på grund av ändring i den kommunala indelningen, skall tillställas lägenhetens ägare i rekommenderat brev. Har lägenhetsägarens boningsort icke kunnat utredas, skall brevet adresseras till lägenheten.

177 §.

Har sakägare eller förrättningsingenjör i fall, som nämnes i 329 § lagen om skifte, ålagts att erlägga kostnaderna för ägodelningsrättens sammanträde, erlägger staten likväl i förskott ägodelningsrättens ordförande, länslantmäteriingenjören eller hans ställföreträdare samt ordinarie ledamot tillkommande ersättning för resekostnader och dagtraktamente.

180 §.

Ägodelningsrättens ordförande skall halvårsvis inom januari och juli månader till landskontoret insända behöriga utdrag ur de utslag, medelst vilka sakägare eller förrättningsingenjör ålagts att till staten återbetala av den i förskott erlagda betalningar. Landskontoret skall draga försorg om att de utdömda beloppen indrivas till staten.

181 §.

Matrikel över ordinarie ledamot i ägodelningsrätt föres av vederbörande hovrätt.

201 §.

Lantmäterikontoret skall, då besvärshandlingar jämlikt 336 § 1 mom. lagen om skifte översändas till länsman eller magistrat, samtidigt meddela den myndighet, vilken utsett det offentliga ombud, som varit tillstädes vid förrättningen, när besvärshandlingarna förelagts sakägarna till påseende.

Helsingfors den 17 maj 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Verner Korsbäck.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.