677/1962

Given i Helsingfors den 28 december 1962.

Lag angående ändring av lagen om olycksfallsförsäkring.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 1 § och 16 § 4 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48), sistnämnda lagrum sådant det lyder i lagen den 7 november 1958 (440/58), erhålla följande ändrade lydelse:

1 §.

Envar, som med stöd av avtal i egenskap av arbetstagare mot vederlag utför arbete åt annan, arbetsgivaren, under dennes ledning och uppsikt, äger rätt till skadestånd för olycksfall i arbete i enlighet med vad i denna lag stadgas. Såsom vederlag anses varje förmån, som har ekonomiskt värde.

För olycksfall, som drabbat arbetstagare i arbete, erlägges skadestånd jämväl åt hans anhöriga samt begravningshjälp, såsom i denna lag stadgas.

Vad i 1 och 2 mom. är sagt gäller även aktiebolags funktionär i ledande ställning och person i ledande ställning i annat företag eller annan sammanslutning, dock icke sådan funktionär i ledande ställning i aktiebolag, som antingen ensam eller tillsammans med medlemmar av sin familj äger mer än hälften av bolagets aktiekapital, ej heller sådan person i ledande ställning i annat företag eller annan sammanslutning, som bör anses hava motsvarande bestämmanderätt i företaget eller sammanslutningen. Vad i 1 och 2 mom. är sagt gäller även arbetstagare, vilka gemensamt såsom ett arbetslag förbundit sig att under arbetsgivarens ledning och uppsikt utföra visst arbete, så ock arbetstagare, som av dessa med arbetsgivarens samtycke anställts att biträda dem i arbetet.

Den, som enligt denna lag kan erhålla skadestånd för olycksfall i arbete, äger rätt till skadestånd enligt denna lag även för yrkessjukdom i enlighet med vad därom är särskilt stadgat.

16 §.

Vid beräkningen av skadeståndet avrundas årsarbetsförtjänsten till närmaste med 20 000 mark jämnt delbara belopp, då årsarbetsförtjänsten understiger 500 000 mark, men eljest till närmaste med 50 000 mark jämnt delbara belopp. Då avrundning i båda riktningarna är möjlig, verkställes den uppåt. Då årsarbetsförtjänsten understiger 250 000 mark, höjes den likväl till 250 000 mark.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963.

Helsingfors den 28 december 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Olavi Saarinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.