283/1962

Given i Helsingfors den 6 april 1962.

Förordning om förhandsåtgärder för skydd av vatten.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 1 kap. 23 § vattenlagen den 19 maj 1961 (264/61):

1 §.

Följande inrättningar må icke anläggas med mindre sådana åtgärder vidtagas, genom vilka vattnets förorening förhindras:

1) atomreaktor och annan inrättning, från vilken radioaktiva ämnen kunna inkomma i vattendrag eller grundvatten;

2) reningsanläggning för spillolja;

3) serobakteriologisk inrättning; samt

4) fabrik eller annan inrättning, från vilken ämnen, som enligt gällande stadganden hänföras till gifter av I klass, kunna inkomma i vattendrag eller grundvatten.

Vad i 1 mom. är sagt om anläggande av inrättning skall tillämpas även då inrättning, som tidigare bedrivit annan verksamhet, ändras till i sagda moment avsedd inrättning.

Då fråga är om i 1 mom. avsedd inrättning, som anlagts före den 1 april 1962, gäller därom vad i 1 kap. 23 § 1 mom. vattenlagen är stadgat.

2 §.

Ägare av ovan i 1 § avsedd inrättning skall, då fråga är om ny inrättning, minst tre månader innan den anlägges, eller, då tidigare anlagd inrättning ändras till i 1 § avsedd inrättning, minst tre månader innan den sålunda ändrade inrättningen tages i bruk, förelägga lantbruksstyrelsens vattenskyddsbyrå uppgifter om de åtgärder, han ärnar vidtaga till fullgörande av sin skyldighet enligt 1 kap. 23 § 1 mom. vattenlagen.

Av ovan i 1 mom. avsedda uppgifter böra framgå, vem som är inrättningens ägare, var inrättningen är belägen och när den skall tagas i bruk, arten och mängden av det ämne, som medför fara för förorening, samt reningsmetoden och de övriga åtgärder, genom vilka vattnets förorening förhindras.

3 §.

Angående nedan uppräknade fabriker och inrättningar skall, såframt på dem icke tillämpas stadgandena i 1 §, i god tid, likväl minst tre månader innan de tagas i bruk, göras anmälan till vederbörande lantbruksingenjörsdistrikt:

1) gruva, anrikningsverk;

2) järn-, stål- och aluminiumfabrik;

3) metallfabrik med betningsanläggning;

4) galvaniserings- och förnicklingsinrättning;

5) cellulosafabrik, träsliperi samt pappers-, papp-, kartong- och fiberplattefabrik;

6) konstfiberfabrik;

7) pyrolysinrättning för trä, torvdestillationsanläggning, gasverk och ångkraftverk;

8) impregneringsinrättning för trä;

9) barkningsinrättning, som använder vatten;

10) mejeri och mjölkpulverfabrik samt glassfabrik;

11) slakteri;

12) svingård med över 100 svin;

13) betsockerfabrik samt sockerbruk och -raffinaderi;

14) fabrik för tillverkning av fisk-, kött-, grönsaks-, rotfrukts-, frukt- och bärkonserver samt fiskmjöls- och fiskoljefabrik;

15) margarinfabrik och inrättning för framställning av näringsolja;

16) bryggeri, maltfabrik och läskdrycksfabrik;

17) stärkelse-, potatismjöls- och annan därmed jämförbar fabrik;

18) jästfabrik, alkoholfabrik och annan jäsningsanläggning;

19) läkemedelsfabrik, likväl icke packningsinrättning;

20) lin- och hamprötningsanläggning;

21) textilblekeri och -färgeri;

22) tvättinrättning för ull;

23) läderfabrik;

24) benmjölsfabrik, limfabrik;

25) inrättning, där animaliskt avfall hanteras;

26) krut- och sprängämnesfabrik;

27) gödselmedelsfabrik;

28) fabrik för framställning av växtskydds-, skadedjurs- eller insektgift eller växthormoner;

29) klorkalksfabrik samt klor- och alkalifabrik;

30) tvättmedels- och tvålfabrik;

31) oljeraffinaderi;

32) upplag av brännbar vätska, där mer än 100 000 liter av sådant ämne må förvaras;

33) fabrik för tillverkning av råämnen för plast;

34) fabrik eller annan inrättning, från vilken ämnen, som innehålla fenol, kunna inkomma i vattendrag eller grundvatten;

35) cementfabrik;

36) tvättinrättning med en kapacitet av mer än 500 kilogram per dygn; samt

37) sjukhus.

Ovan i 1 mom. avsedd anmälan skall göras även då åtgärd vidtages, varigenom mängden av avloppsvatten eller annat ämne, som förorenar vattnet, betydligt ökas eller dess sammansättning eller sättet för dess avlägsnande väsentligt förändras.

I denna paragraf stadgad anmälan erfordras likväl icke, då fabrik eller inrättning sökt i 10 kap. 24 § vattenlagen avsett tillstånd till avledande av avloppsvatten.

4 §.

I vattendrag eller mark må icke avledas avloppsvatten från sådant avlopp, som begagnas av mer än 200 personer, ej heller från kasern, hotell eller med dem jämförbar inrättning, där minst 200 personer kunna inkvarteras, förrän avledandet anmälts till vederbörande vattennämnd.

5 §.

Ovan i 2, 3 och 4 §§ avsedd anmälningsskyldighet gäller icke på stadsplaneområde i stad eller köping belägen inrättning, fabrik eller kloak, från vilken avloppsvatten avledes i allmänt avlopp.

6 §.

Till ovan i 3 och 4 § avsedda anmälningar skall fogas plan för avledande och hantering av avloppsvattnet jämte nödig utredning. Anmälningarna skola göras på blanketter, som fastställts av lantbruksstyrelsen.

Vattennämnden skall efter att ha mottagit i 4 § avsedd anmälan befordra den jämte eget utlåtande till vederbörande lantbruksingenjörsdistrikt, som jämte sitt eget utlåtande skall insända den, likasom även med stöd av 3 § gjord anmälan, till lantbruksstyrelsens vattenskyddsbyrå.

Vattennämnden skall föra förteckning över ovan i 4 § nämnda anmälningar.

7 §.

I 6 § 1 mom. avsedd plan skall innehålla uppgifter om det avloppsvatten eller avfall av annat slag, som skall avledas, och mängden därav, det tillämpade reningsförfarandet samt om andra för minskning eller förhindrande av vattnets förorening planerade åtgärder ävensom, då avloppsvatten avledes i vattendrag, redogörelse över detta vattendrag.

8 §.

Lantbruksstyrelsens vattenskyddsbyrå skall granska till densamma i enlighet med 6 § tillställd anmälan och därtill ansluten plan. Då fråga är om avloppsvatten från sjukhus samt även annars då skäl därtill anses föreligga, må vattenskyddsbyrån införskaffa medicinalstyrelsens utlåtande i saken. Anmälaren är skyldig att vid behov lämna de kompletterande uppgifter och utredningar, som vattenskyddsbyrån finner nödiga.

Finner vattenskyddsbyrån, att avledandet av avloppsvatten från den angivna fabriken eller inrättningen i enlighet med den framlagda planen kommer att förorsaka förorening av vattnet, skall den uppmana anmälaren att i nödiga delar ändra planen eller, då fråga är om sådant avledande av avloppsvatten, för vilket vattendomstolens tillstånd i enlighet med 10 kap. 24 § vattenlagen kan beviljas, att i den i sagda lag stadgade ordningen anhålla om tillstånd till åtgärden.

9 §.

Försummar ägare av fabrik, inrättning eller avlopp skyldighet, som i enlighet med denna förordning åvilar honom, straffes, om försummelsen icke är ringa, med böter.


Denna förordning tillämpas från den 1 april 1962.

Helsingfors den 6 april 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Pauli Lehtosalo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.