282/1962

Given i Helsingfors den 6 april 1962.

Vattenförordning.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 kap.

Vattendomstolar.

Vattendomstolen.
1 §.

Vattendomstolen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Över de ärenden, som handläggas vid sammanträde, skall föras protokoll.

2 §.

I ansöknings- och besvärs- samt handräckningsmål uppgjorda protokoll ävensom liggarexemplar av vattendomstolens utslag skola undertecknas av ordföranden och ledamöterna. Det exemplar av utslag, som utgives till sakägare, skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av en ledamot eller av sekreteraren. Protokoll och uppkomna handlingar skola sammanföras till en akt.

Angående protokoll i tviste- och brottmål gäller i tillämpliga delar vad om häradsrätts protokoll är stadgat.

3 §.

I vattendomstolen skall föras diarium över inkomna ärenden samt saköres- och strafflängd ävensom andra nödiga förteckningar.

4 §.

Vattendomstolen skall föra vattenbok över handlagda ärenden, som beröra i vattenlagen avsedda företag och åtgärder. Vattenboken indelas enligt vattendragsområdena genom ändamålsenlig gruppering efter företagets eller åtgärdens art i avdelningar på följande sätt:

1) kraftverk samt dammar, oberoende av för vilket ändamål de byggts;

2) vattenstånds- och vattenreglering;

3) farleder och virkesflottning;

4) avledande av vatten för användning såsom vätska samt ledande till vattendrag av avloppsvatten och andra ämnen, som förorena vattendrag; ävensom

5) övriga i vattenlagen avsedda företag och åtgärder.

I vattenboken skall antecknas när och på åtgärd av vem målet anhängiggjorts, företagets eller åtgärdens art, det område, vars vattenförhållanden målet närmast berör, det huvudsakliga innehållet av vattendomstolens utslag och tidpunkten då det gavs samt andra nödiga uppgifter. Har ändring sökts i vattendomstolens utslag, skall anteckning härom och om högre rätts avgörande göras i vattenboken. Vattenboken skall kompletteras av kartor, på vilka av målet påkallade anteckningar kunna göras.

I vattenboken må till nödiga delar göras anteckningar även om utslag, som givits, och åtgärder, som verkställts, innan vattenlagen trädde i kraft.

Formulär för vattenboken fastställes och närmare anvisningar om dess förande givas i vattendomstolens arbetsordning.

5 §.

Genom utslag av vattendomstolen grundade allmänna lokala farleder och allmänna flottleder skola utmärkas på karta hos vattendomstolen.

6 §.

I vattendomstolen skall föras offentligt register, i vilket inom vattendomstolens verksamhetsområde verkande flottningsföreningar och bolag för vattenreglering skola införas.

Verkar förening eller bolag på två vattendomstolars verksamhetsområden, skola anteckningarna göras i den vattendomstols register, inom vars verksamhetsområde föreningens eller bolagets hemort är belägen.

7 §.

Angående flottningsförening skall i vattendomstolens register antecknas:

1) föreningens namn;

2) den kommun, som är föreningens hemort;

3) området för samfälld flottning;

4) styrelsemedlemmarnas namn och hemorter;

5) huru föreningens namn tecknas;

6) vem som äger rätt att teckna föreningens namn; samt

7) när föreningens stadgar och i dem måhända företagna ändringar stadfästs.

Till anmälningen fogade avskrifter av beslut, medelst vilka föreningens reglemente fastställts eller ändrats, skola förvaras såsom bilagor till registret.

8 §.

Angående bolag för vattenreglering skall i vattendomstolens register antecknas:

1) bolagets namn;

2) den kommun, som är bolagets hemort;

3) den i vattenboken antecknade reglering, som handhaves av bolaget;

4) styrelsemedlemmarnas namn och hemorter;

5) huru bolagets namn tecknas;

6) vem som äger rätt att teckna bolagets namn; samt

7) när bolagets stadgar eller i dem måhända företagna ändringar stadfästs.

Angående bilagor till registret skall vad i 7 § 2 mom. är stadgat äga motsvarande tillämpning.

9 §.

Ordföranden i vattendomstolen skall granska protokoll och utslag, saköres- och strafflängder samt straffuppgifter.

Angående ordförandens skyldighet att expediera utdrag ur saköres- och strafflängderna samt ur övriga i vattendomstolen förda förteckningar ävensom angående hans skyldighet att lämna uppgifter skall vad ordföranden i häradsrätt till efterrättelse är föreskrivet äga motsvarande tillämpning.

10 §.

Vattenrättsdomaren skall draga försorg om att handlingar uppsättas i tid och att vattendomstolens arkiv skötes på behörigt sätt.

11 §.

Vattenrättsdomarens och vattenrättsingenjörs åligganden fastställas närmare i vattendomstolens arbetsordning.

12 §.

Sekreteraren åligger att föra protokoll vid vattendomstolens sammanträden och syneförrättningar, att föra vattenbok samt saköres- och strafflängder, att avfatta och underteckna straffuppgifter och kungörelser, att styrka avskrifter av handlingar samt att handhava övriga åligganden, som i arbetsordningen påförts sekreteraren.

Registratorns åligganden fastställas i arbetsordningen.

Övriga innehavares av tjänst eller befattning åligganden fastställas av vattenrättsdomaren.

13 §.

Vattendomstolens semesterordning godkännes av vattenrättsdomaren. Den godkända semesterordningen skall delgivas vattenöverdomstolen och samtidigt skall vid behov göras framställning om förordnande av vikarie för vattenrättsdomstolens ordförande och ledamöter.

14 §.

Protokoll, liggarexemplar av utslagen, akter jämte kartor och andra bilagor samt övriga handlingar skola förvaras i vattendomstolens arkiv.

Har ändring sökts i vattendomstolens utslag i ansöknings-, besvärs- eller handräckningsmål, skall högre rätt i sinomtid återsända akten jämte bilagor till vattendomstolens arkiv.

15 §.

Vid vattendomstolen skall tillsättas kommissionär, angående vilken gäller vad om kommissionärer vid ämbetsverk är stadgat. Kommissionären må icke vara ombudsman för part i tviste- eller brottmål.

Förordnande för kommissionär utfärdas av vattendomstolen.

16 §.

För expeditioner, som utgivas av vattendomstolen eller vattenrättsdomaren, skall erläggas lösen och för deras tjänsteåtgärder förrättningsarvode på sätt i förordningen den 17 oktober 1942 om expeditionslösen och förrättningsarvode (807/42) är stadgat om häradsrätt och dess ordförande.

17 §.

Vattendomstolens kansli är öppet under den för statens ämbetsverk fastställda arbetstiden.

Vattenöverdomstolen.
18 §.

Hovrättspresidenten åligger att meddela hovrättsråd förordnande att tjänstgöra såsom ledamot av vattenöverdomstolen.

Presidenten meddelar likaså fiskaler samt i 15 kap. 20 § 3 mom. vattenlagen avsedda extraordinarie tjänstemän och befattningshavare förordnande att tjänstgöra i vattenöverdomstolen.

19 §.

Angående vattenöverdomarens åligganden i vattenöverdomstolen gäller, såvida icke annorlunda är stadgat, i tillämpliga delar vad om hovrättspresidents åligganden i hovrätt är föreskrivet.

Då mål, som beröra vattenöverdomstolen, handläggas i hovrättens plenum, är vattenöverdomaren äldsta ledamot. Vid förfall eller jäv för presidenten är vattenöverdomaren ordförande vid handläggningen av ovannämnda mål i plenum.

20 §.

Vid hovrättens plenum och vattenöverdomstolens sammanträde innehava ingenjörsråden i vad gäller sittordningen ställning av hovrättsråd av högre löneklass i enlighet med sin tjänsteålder.

21 §.

Beviljar hovrätten medlem av vattenöverdomstolen tjänstledighet, skall den vid behov även förordna vikarie för honom. Vid tillfälligt förfall eller jäv för ingenjörsråd, skall iakttagas vad i 15 kap. 18 § 2 mom. vattenlagen är stadgat.

Semesterordningen för vattenöverdomaren samt vattenöverdomstolens ledamöter och fiskaler ävensom i 18 § 2 mom. avsedda innehavare av tjänst eller befattning fastställes av vattenöverdomstolen.

22 §.

På vattenöverdomstolen ankommer att förelägga högsta domstolen sin arbetsordning för fastställelse.

23 §.

I 15 kap. 22 § vattenlagen avsett förordnande att handhava advokatfiskals uppgifter utfärdas av vattenöverdomstolen.

24 §.

Vattenöverdomstolen sammanträder i enlighet med vad i arbetsordningen föreskrives.

Vattenöverdomaren åligger att vid behov fastställa vattenöverdomstolens dagliga arbetsmängd.

25 §.

Utslag av vattenöverdomstolen, som skall utgivas till sakägare, bör vara försett med vattenöverdomstolens sigill och undertecknas av den, som vid handläggningen av målet varit ordförande för vattenöverdomstolen, eller, vid förfall för honom, av den äldsta ledamot av vattenöverdomstolen, som deltagit i målets handläggning.

26 §.

Vattenöverdomstolen skall årligen inom januari och juli månad till justitieministeriet insända uppgift om antalet under det förflutna halvåret avgjorda och vid halvårets slut ännu icke avgjorda ärenden samt motsvarande uppgift om tviste- och brottmålen till högsta domstolen samt om ansökningsmålen till högsta förvaltningsdomstolen.

2 kap.

Vattennämnd.

27 §.

Har kommun i enlighet med 20 kap. 1 § vattenlagen gjort framställning om att kommunens styrelse eller annan kommunal myndighet måtte förordnas att fungera såsom vattennämnd, skall länsstyrelsen vid avgörande av ärendet beakta omfattningen av de åligganden, som i kommunen ankomma på vattennämnden, samt huruvida dessa utan att en särskild vattennämnd tillsättes bliva behörigen och med tillräcklig skyndsamhet skötta.

Äger kommunen sådana anläggningar, inrättningar eller områden, att ärenden rörande dem i betydande omfattning kunna komma att föreläggas vattennämnden, må kommunens styrelse icke förordnas att fungera såsom vattennämnd, såvida icke särskilt vägande skäl härtill föreligga.

28 §.

Val av ordförande, viceordförande och övriga ledamöter i vattennämnd ävensom av ersättare likasom förändringar i nämndens sammansättning skola av kommunens styrelse ofördröjligen anmälas till vederbörande vattendomstol. Har nämnden utsett en särskild sekreterare, skall även sekreterarens namn och adress uppgivas.

29 §.

Vattennämnd sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden skall sammankallas även då minst två ledamöter gjort skriftlig framställning därom till ordföranden.

Kallelse till vattennämndens möte skall tillställas ledamöterna genom ordförandens försorg och skall samtidigt såvitt möjligt meddelas, vilka ärenden, som komma att upptagas till handläggning vid mötet. På nämnden ankommer att besluta, på vilket sätt kallelse till möte skall delgivas ledamöterna.

Ledamot av vattennämnden, som är förhindrad att närvara vid möte eller jävig att deltaga i handläggningen av något ärende, skall härom underrätta nämndens ordförande för inkallande av ersättare eller ock själv inkalla ersättare.

30 §.

Vattennämnd är beslutför, då över hälften av nämndens medlemmar äro närvarande.

31 §.

Ärenden, som skola handläggas av vattennämnd, beredas och föredragas av ordföranden, såvida nämnden icke förordnat ledamot eller sekreteraren eller annan nämnden underlydande person att handhava denna uppgift.

32 §.

I det protokoll, som skall föras vid vattennämnds möte, skall antecknas tiden och platsen för mötet, närvarande medlemmar, ärendets art, sakägarna, de fastigheter, som beröras av ärendet, framställda yrkanden och den utredning, som möjligen företetts för nämnden. Jäv för ordföranden eller ledamot ävensom verkställda omröstningar skola likaså antecknas i protokollet.

Till protokollet skall fogas nämndens beslut i ärendet. Överklagas beslutet, skall till akt, som insändes till vattendomstolen, fogas protokollsutdrag rörande saken.

Protokoll och beslut undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren eller annan person, som förordnats att föra protokollet.

33 §.

Vattenämnds ordförande åligger att:

1) draga försorg om att på vattennämnden ankommande uppgifter behörigen skötas;

2) draga försorg om beredningen av de ärenden, som skola handläggas vid mötena, och om verkställigheten av besluten;

3) tillse, att förteckning föres över alla till vattennämnden inkomna ärenden och i dem fattade beslut;

4) tillse, att planer, utlåtanden, kungörelser, beslut och andra handlingar, som äro avsedda att framläggas till allmänt påseende, äro framlagda under stadgad tid och att av nämnden begärda utredningar ofördröjligen tillställas vederbörande;

5) tillse. att förbud mot flottning av obarkat virke, som utfärdas med stöd av 5 kap. 96 § 1 mom. vattenlagen, samt enligt 9 kap. 19 och 20 §§ utfärdad föreskrift om skyddsområde ävensom andra beslut och handlingar, som innehålla till allmän efterrättelse avsedda förbud och föreskrifter, i nämnden förvaras så, att den, som önskar taga del av dem, är i tillfälle därtill;

6) på vattennämndens vägnar underteckna skrivelser, utlåtanden, intyg, utdrag och avskrifter;

7) tillse, att vattennämndens arkiv behörigen skötes; samt

8) vid behov företräda vattennämnden.

34 §.

Anvisar vattennämnd i enlighet med 20 kap. 2 § 2 mom. sakägare att i ärende angående dikning ansöka om dikningsförrättning, skall nämnden i sitt beslut samtidigt fastslå, att ärendet icke upptages till prövning i nämnden.

35 §.

Då ärende med stöd av 20 kap. 2 § 3 mom. vattenlagen av vattennämnd underställes vattendomstolen, skall nämnden ofördröjligen tillställa vattendomstolen protokollsutdrag rörande ärendet och övriga därtill hörande handlingar samt i sitt beslut angiva orsaken till underställningen.

36 §.

I ärende, som berör läggande, ändring eller underhåll av dike, vattenledning och avlopp, skall vattennämnd avfordra sökanden eller på annat sätt anskaffa nödig till buds stående utredning rörande dikets, vattenavledningens eller avloppets riktning, utlopp och storlek samt andra omständigheter, som inverka på ärendets avgörande.

Gäller ärendet inledande av vatten eller avloppsvatten i annans dike eller i bäck eller avlopp på annans mark eller eljest till annans område, skall utredning införskaffas även angående mängden och sammansättningen av vattnet eller avloppsvattnet.

37 §.

Vid handläggningen av i 1 kap. 16 § vattenlagen avsett ärende angående begränsning av förbrukningen av hushållsvatten, skall vattennämnd beakta vattnets tillräcklighet och förbrukarens behov. I beslutet skola i mån av möjlighet även intagas bestämmelser för det fall att förändringar inträffa i förhållandena ävensom föreskrift om, huruvida bestämmelserna gälla tills vidare eller under viss tid.

38 §.

För syneförrättare, som förordnats med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. vattenlagen, skola av vattennämnds ordförande utfärdas skriftligt förordnande.

39 §.

I anmälan till vattennämnd om sysslomän i dikningsbolag eller bolag för vattenståndsreglering skola sysslomännens namn och adresser uppgivas. Val av ny syssloman skall av sysslomännen ofördröjligen anmälas till vattennämnden.

40 §.

Vattennämnd i stad och köping skall av vederbörande kommunala myndighet införskaffa uppgifter om de tillstånd, som avses i 78 § 5 mom. byggnadslagen (370/58) samt på begäran lämna de statsmyndigheter, som övervaka vattenskyddet, upplysningar om dessa tillstånd och andra till buds stående uppgifter om det från stadsplaneområdet kommande avloppsvattnets sammansättning.

41 §.

För vattennämnds beslut, som utgives till sakägare, må i lösen uppbäras för det första arket 180 mark per blad samt för varje följande ark 140 mark per blad.

3 kap.

Planer i ansökningsmål.

Allmänna stadganden.
42 §.

Av plan i ansökningsmål bör framgå företagets ändamål, planerade arbeten och åtgärder, de verkningar genomförandet av företaget har på allmänt eller enskilt intresse samt de omständigheter, som äro av betydelse vid prövningen av de rättsliga förutsättningarna för företaget.

43 §.

Planen skall uppgöras så, att den utan svårighet kan granskas. Av planen bör framgå, vilket material samt vilka beräkningsmetoder och formler som använts vid dess utarbetande.

44 §.

Över område, på vilket för genomförande av företaget skall uppföras anläggningar och anordningar, samt över andra arbetsobjekt, skall utarbetas plankarta i ändamålsenlig skala.

45 §.

För planerade anläggningar och anordningar skola utarbetas ritningar, av vilka framgå konstruktionernas huvuddimensionering samt de uppgifter, som äro av nöden för konstaterande av anläggningarnas och anordningarnas verkningar på vattendraget eller användningen av vattnet.

Ansökningsmål rörande vattendrag.
46 §.

I plan, som ansluter sig till ansökningsmål rörande vattendrag, skall ingå en allmän beskrivning av den del av vattendraget, till vilken företagets verkningar sträcka sig. Till planen skall fogas en generalkarta, som utvisar omfattningen av företagets verkningsområde och arbetspunkternas läge samt en karta över avrinningsområdet.

47 §.

För fastställande av planens höjdnivå skall i terrängen utmärkas ett tillräckligt antal fixpunkter, som skola anbringas i berggrund eller på annat orörligt ställe samt placeras och tydligt utmärkas så, att de kunna nyttjas även framdeles.

Höjdnivån skall anslutas till rikets grundavvägningsnät eller annat allmänt höjdsystem, om på området eller i dess närhet finnas därtill hörande fixpunkter.

48 §.

Rådande vattenstånd och vattenföringar böra utredas i den omfattning, som kräves för konstaterande av de förändringar företagets genomförande förorsakar i vattendraget, för dimensionering av anläggningarna och anordningarna samt de bäddar, som skola rensas och grävas, för beräkning av den nytta eller den skada och det men företaget medför samt för utredning av andra omständigheter i samband med företaget.

49 §.

Då tillräckliga mätningsresultat för fastställande av vattenföringarna icke stå till buds och vattenföringarna icke kunna beräknas med tillräcklig noggrannhet på basen av avrinningsområdet, skola nödiga kompletterande mätningar verkställas i vattendraget. Till mätningsresultatet skall fogas uppgifter om mätningsplats och datum samt vid tidpunkten för mätningen rådande vattenstånd.

50 §.

Över bäddar, som skola rensas och grävas, samt över bäddar, till vilka vattenståndets förändringar sträcka sig, skola längd- och tvärsnittsritningar utarbetas i den omfattning som erfordras för dimensionering av baddarna, utredning av vattenståndsförändringarna samt beräkning av de mängder jord, som genom grävning skola avlägsnas.

Av längdsnittsritningen bör framgå jordytans höjd vid strandbrinken, vattenståndet vid tiden för undersökningen jämte datum, som utvisar mätningstidpunkten, och bottnens höjd. Därjämte skall på längdsnittsritningen antecknas nödiga uppgifter om vattenstånden, fixpunkternas läge och höjd, över bädd ledande broar och invid den belägna anläggningar och anordningar samt vid behov jordarterna.

Tvärsnittsritningen, som även skall anslutas till den vid mätningen av bädden använda höjdnivån, skall utvisa bäddens form och skall på ritningen antecknas det vid tiden för undersökningen rådande vattenståndet och vid behov jordarterna.

Ovan i denna paragraf avsedda uppgifter må även angivas på karta, som utvisar jordytans eller bottnens höjd eller vattendjupet.

51 §.

På längd- och tvärsnittsritningarna eller den i stället för dem utarbetade kartan skall antecknas bottnens höjd och sluttning i den bädd, som skall rensas eller grävas, samt tvärsnittets form likasom uppgifter om av planen förutsatta vattenstånd samt arten och mängden av den jord, som skall grävas bort.

52 §.

Inverkar genomförandet av planen på samfärdseln eller flottningen i vattendraget, skall i planen ingå en redogörelse för dem samt uppgifter om de för samfärdseln och flottningen uppförda anläggningar och anordningar, till vilka företagets verkningar sträcka sig. Likaså skall till planen fogas för vattendraget måhända fastställd flottningsstadga.

53 §.

I planen skall redogöras för fiskeförhållandena och fiskstammen i den del av vattendraget, till vilken företagets verkningar sträcka sig.

Kan till följd av genomförandet av företaget fiskens vandringsväg till skada för fiskbeståndet uppenbart försämras eller fiskens förökningsmöjligheter annars märkbart minskas, skall därjämte utredas, i vilken mån fisken kunnat uppstiga i vattendraget. Likaså skall redogörelse lämnas för de åtgärder, som måhända vidtagits för fiskbeståndets bevarande eller ökning.

54 §.

I planen skall ingå redogörelse för de kraftverk, byggnader, broar, ledningar samt övriga anläggningar och anordningar, på vilka genomförandet av företaget kan inverka, likasom nödiga uppgifter om tillståndsutslag rörande dem.

55 §.

I planen skall utredas, i vilken mån den skada och det men, som genomförandet av planen medför, med skäliga kostnader kunna förhindras eller minskas, och vilka anläggningar och anordningar som i detta syfte böra uppföras eller vilka andra åtgärder som böra vidtagas.

56 §.

Över område, som skall inlösas, samt över område, till vilket nyttjanderätt bör förvärvas eller vilket företaget förorsakar skada, skall uppgöras en på officiellt eller annat tillförlitligt kartmaterial grundad karta i skalan 1 : 1000―1 : 5000, om särskilt skäl till användning av annan skala icke föreligger. Av kartan skola framgå kommunernas, byarnas, lägenheternas eller de till lägenhetssystemet icke anslutna områdenas gränser, lägenheternas namn och register nummer, byggnaders och andra anläggningars läge samt kartfigurernas ägoslag. Beroende på företagets ändamål och verkningarna av dess genomförande skall på kartan därjämte finnas tillräckliga uppgifter angående områdets höjdförhållanden, för sättning känsliga jordarters djup samt gränserna för rådande och planenliga vattennivåer ävensom anteckningar om höjdnivåns fixpunkter.

Till kartan skall fogas en lägenhetsvis utarbetad beskrivning, av vilken bör framgå lägenheternas och områdenas kända ägare och innehavare, kartfigurernas ägoslag och areal samt vid behov deras höjdläge.

57 §.

Beträffande anläggning eller anordning, som för genomförandet av företaget bör inlösas, avlägsnas eller ändras eller för vars nyttjande företaget medför skada eller men, bör framläggas uppgifter om dess konstruktion och höjdläge jämte förklarande plankartor och ritningar samt utredningar rörande planerade ändringar av anläggningen eller anordningen.

58 §.

Till planen skall fogas en redogörelse för placeringen av de bort grävda jordmängderna samt organiseringen av arbetena under byggnadstiden till tryggande av samfärdseln och flottningen samt annat nyttjande av vattendraget ävensom till förhindrande eller minskning av den skada och det men arbetet medför. Därjämte bör framläggas en beräkning rörande den tid, inom vilken de för genomförande av företaget nödiga arbetena bliva utförda.

Särskilda föreskrifter.
59 §.

I brobyggnadsplan skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över den del av vattendraget, där bron enligt planen skall byggas;

2) plankarta, som utvisar den planerade brons läge;

3) utredning angående samfärdseln och flottningen på det vattenområde, där bron enligt planen skall byggas;

4) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar på platsen för den planerade bron;

5) ritning till bron, av vilken framgår broöppningarnas placering, bredd och höjd samt brons underbyggnad, bäddens bottenhöjd och jordarterna;

6) utredning av brons inverkan på vattenståndet och vid behov på vattenväxlingen samt uppgifter om strömhastigheten i broöppningarna;

7) utredning av brons inverkan på samfärdseln och flottningen i vattendraget samt förslag till anläggningar och anordningar, som möjligen erfordras för tryggande av dem;

8) redogörelse för den inverkan bron kan hava på fisket; samt

9) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet.

60 §.

I fråga om plan för byggande av bank, brygga, ledning eller annan anläggning eller anordning gäller i tillämpliga delar, vad i 59 § är sagt, likväl så, att i fråga om plan för byggande av damm i tillämpliga delar skall gälla vad nedan i 61 § är föreskrivet.

61 §.

I plan för byggande av kraftverk skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över den del av vattendraget, där kraftverket enligt planen skall byggas;

2) utredning rörande den vattenkraft, som skall tagas i bruk, och dess äganderättsförhållanden;

3) utredning rörande de för genomförandet av företaget nödiga områden, som ägas av sökanden och stå till hans förfogande, jämte på officiellt eller annat tillförlitligt kartmaterial baserade kartor över dem;

4) uppgifter om vattenföringarna och deras varaktighet samt rådande vattenstånd;

5) längd- och tvärsnittsritningar över ovan i 50 § avsedda bäddar;

6) redogörelse för annan vattenkraft än den, som skall tagas i bruk, till den del den röner inverkan av det planerade kraftverket, och nödiga uppgifter om tillståndsutslagen för de kraftverk, som måhända tillgodogöra sig sådan vattenkraft;

7) i 52 § nämnda uppgifter om samfärdseln och flottningen i vattendraget;

8) i 53 § nämnda uppgifter om fisket;

9) redogörelse för vattenregleringar och vattenståndsregleringar, som genomförts på kraftverkets verkningsområde jämte nödiga uppgifter om tillståndsutslagen för dem;

10) i 54 § avsedda uppgifter rörande anläggningar och anordningar;

11) redogörelse för det planerade kraftverket;

12) i 44 § avsedd plankarta över och i 45 § avsedda ritningar för planerade anläggningar och anordningar samt arbetspunkter;

13) i 51 § avsedda uppgifter om de bäddar, som skola rensas och grävas;

14) förslag till uppdämnings- och tappningsstadgor;

15) beräkningar rörande i planen förutsatta kommande vattenstånd och vattenföringar;

16) förslag till nödiga anordningar för kontroll av vattenståndet samt till förfarande för beräkning av vattenföringarna;

17) utredning rörande byggandets inverkan på strandmarker, anläggningar och anordningar, vattenkraften, samfärdseln i vattendraget och övriga kommunikationer, flottning och fiske ävensom övrigt nyttjande av vattendraget eller vattnet;

18) redogörelse för de åtgärder, som äro av nöden för tryggande av samfärdseln och flottningen i vattendraget samt för bevarande av fiskbeståndet under de genom företaget förändrade förhållandena;

19) i 55 § avsedd utredning rörande förhindrande eller minskning av skada och men;

20) i enlighet med 56 § uppgjord karta över och beskrivning av det område, som skall inlösas eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

21) i 57 § avsedda uppgifter jämte kartor och ritningar angående de anläggningar och anordningar, som skola inlösas eller ändras eller vilka åsamkas skada av genomförandet av företaget;

22) beräkningar och uppgifter, som utreda de rättsliga förutsättningarna för företaget; samt

23) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder.

62 §.

Plan, som skall fogas till ansökan om kungörelse av inbjudan till deltagande i kraftverksbygge i enlighet med 3 kap. 11 § vattenlagen, skall innehålla:

1) allmän beskrivning och generalkarta över den del av vattendraget, där kraftverket enligt planen skall byggas;

2) utredning rörande den vattenkraft, som skall tagas i bruk, och dess äganderättsförhållanden;

3) redogörelse för det planerade kraftverket jämte klarläggande ritningar och karta, av vilken framgår de planerade anläggningarnas och arbetsobjektens läge samt de inom uppdämningens verkningskrets belägna områdena;

4) redogörelser för skada och men, som byggandet av kraftverket kommer att medföra;

5) beräkning av den nytta, som kommer att erhållas av kraftverket; samt

6) övriga för prövningen av frågan om anslutning till företaget nödigbefunna uppgifter.

63 §.

I plan för iståndsättande av farled, som ansluter sig till ansökan om förordnande om allmän lokal farled, skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning och generalkarta över den del av vattendraget, där farleden enligt planen skall iståndsättas;

2) redogörelse för den samfärdsel i vattendraget, som den lokala farleden kommer att betjäna, samt for nödvändigheten av farledens iståndsättande;

3) karta, som utvisar farledens läge och djup, samt ifråga om nödiga ställen längd- och tvärsnittsritningar av den farled, som skall iståndsättas;

4) i 52 § avsedda uppgifter om flottningen;

5) uppgifter om broar och färjor över farleden samt kraftöverförings- och telefonledningar ävensom angående vatten-, avlopps-, eller andra ledningar i farleden;

6) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar i den omfattning saken det påkallar;

7) förslag till nödiga arbeten för iståndsättande av farleden;

8) redogörelse för utmärkandet av farleden och byggande av säkerhetsanordningar, som samfärdseln måhända påkallar; samt

9) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder.

64 §.

I plan för iståndsättande av vattendrag för flottning, vilken ansluter sig till ansökan om fastställande eller ändring av flottningsstadga i enlighet med 75 §, skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över den del av vattendraget, som enligt planen skall iståndsättas för flottning;

2) redogörelse för flottningsförhållandena i den del av vattendraget, som enligt planen skall iståndsättas, samt för arbeten, anläggningar och anordningar för flottningen;

3) redogörelse för kraftverk, dammar, broar samt andra anläggningar och anordningar i ifrågavarande del av vattendraget samt i anslutning till dem tidigare gjorda anordningar för flottningen;

4) i 52 § nämnda uppgifter om samfärdseln i vattendraget;

5) i 53 § nämnda uppgifter om fisket;

6) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar i den omfattning saken det påkallar;

7) längd- och tvärsnittsritningar av de i 50 § avsedda bäddarna;

8) i 44 § avsedd plankarta över samt i 45 § avsedda ritningar till planerade anläggningar och anordningar samt arbetsobjekt;

9) i 55 § avsedda uppgifter om de bäddar, som skola rensas och grävas;

10) förslag till nödiga anordningar till skydd för anläggningar och anordningar samt vid behov i 55 § avsedd utredning;

11) i 56 § avsedd karta och beskrivning över område, som skall inlösas för iståndsättande av vattendraget eller som åsamkas skada därav;

12) kostnadskalkyl för iståndsättande och underhåll av vattendraget; samt

13) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder.

Förutsätter iståndsättandet av vattendraget uppdämning eller regleringsartade åtgärder i vattendraget, skall vid utarbetandet av planen till dessa delar iakttagas vad i 61 § eller 66 § är sagt.

65 §.

I plan för vattenytåndsreglering skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över den del av vattendraget, där vattenståndet enligt planen skall regleras;

2) redogörelse för det område, som skall torrläggas, samt regleringens ändamål;

3) över område, för vilket regleringen medför nytta, på officiellt eller annat tillförlitligt kartmaterial grundad karta i skalan 1 : 1000―1 : 10 000, såframt icke särskilt skäl till användning av annan skala föreligger; av kartan skall framgå kommunernas, byarnas och lägenheternas eller de till lägenhetssystemet icke anslutna områdenas gränser, lägenheternas namn och registernummer, kartfigurernas ägoslag, den vid avvägningen nyttjade höjdnivåns fixpunkter, uppgifter rörande områdets höjdförhållanden och de för sättning känsliga jordarternas djup, gränserna för det rådande och planenliga högsta vattenståndet och medelhögvattnet, gränserna för repartitionsområdena ävensom läget av de bäddar, som skola rensas och grävas, samt för de anläggningar och anordningar, som skola uppföras, och, om regleringen avser sänkning av sjö, uppgifter om bottnen med anteckningar och dess art till ett djup av en meter räknat från det planenliga lägsta vattenståndet eller, då även medellågvattnet i sjön under växtperioden sjunker, motsvarande uppgifter till ett djup av två meter räknat från det kommande medellågvattnet under växtperioden, likasom gränserna för det rådande och planenliga lägsta vattenståndet eller medellågvattnet samt det kommande medelvattnet;

4) redogörelse för djupförhållandena i hela sjön, försåvitt de komma att väsentligt förändras:

5) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar;

6) längd- och tvärsnittsritningar av i 50 § avsedda bäddar;

7) i 52 § nämnd redogörelse för samfärdseln och flottningen i vattendraget samt uppgifter om de för denna samfärdsel och flottning använda ledernas djup i den omfattning saken det påkallar;

8) i 53 § nämnda uppgifter om fisket;

9) uppgifter om verkställda vatten- och vattenståndsregleringar i den del av vattendraget, som skall regleras;

10) redogörelse för den vattenkraft, på vilken regleringen inverkar och, då vattenkraften tagits i bruk, uppgifter om vederbörande kraftverk och tillståndsutslagen för dem;

11) i 54 § avsedda uppgifter om anläggningar och anordningar;

12) i 51 § avsedda uppgifter om de bäddar, som skola rensas och grävas;

13) i 45 § avsedda ritningar för och uppgifter om planerade anläggningar och anordningar samt arbetsobjekt;

14) beräkningar av de planenliga kommande vattenstånden;

15) beräkningar rörande de av regleringen förorsakade förändringarna i vattenupplagringen och vattenf;öringarna;

16) utredning av regleringens inverkan på anläggningar och anordningar ävensom på vattenkraften, samfärdseln, flottningen och fisket i vattendraget samt på övrigt nyttjande av vattendraget eller vattnet ävensom på strandmarkerna vid vattendragets nedre lopp;

17) i 55 § avsedd utredning angående förhindrande eller minskning av skada och men;

18) i 56 § avsedd karta över och beskrivning av det område, som skall inlösas eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

19) i 57 § avsedda uppgifter jämte kartor och ritningar om anläggningar och anordningar, som böra inlösas eller omändras eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

20) kostnadskalkyl för företaget;

21) beräkning av nyttan av företaget;

22) kostnadsfördelningen för företaget, i vilken, grupperade enligt repartitionsområdena, byavis antecknats lägenheternas namn, registernummer och ägare, de till lägenhetssystemet icke anslutna områdena samt lägenhets- och områdesvis kartfigurernas ägoslag och areal ävensom nyttan av företaget för varje lägenhet och område och en på grund därav verkställd beräkning av kostnadernas fördelning;

23) omkretsråkarta över vattenområdet eller annan motsvarande officiell utredning, som utvisar vattenområdets äganderättsförhållanden, då tillståndet förutsätter i 7 kap. 3 § vattenlagen nämnt samtycke av ägarna av sjön;

24) uppgifter, som utreda de rättsliga förutsättningarna för företaget;

25) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder; samt

26) förslag till fördelning av kostnaderna för skötsel och underhåll av rensade och grävda bäddar samt uppförda anläggningar och anordningar, då fördelningen av dessa kostnader avviker från kostnadsfördelningen för företaget.

Då till vattenståndsreglering ansluter sig åtgärder av vattenregleringsnatur, skall vid utarbetandet av planen i tillämpliga delar iakttagas vad i 66 § säges.

66 §.

I plan för vattenreglering skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över det vattendrag, som enligt planen skall regleras;

2) redogörelse för regleringens ändamål samt möjligheterna för vattenreglering i vattendraget;

3) i ändamålsenlig skala uppgjord karta över regleringsbassängen, av vilken framgå strandmarkernas höjdförhållanden, samt, då de lägsta vattenstånden enligt planen skola sänkas, uppgifter om bottnen med anteckningar om dess art till ett djup av en meter, räknat från det planenliga lägsta vattenståndet, ävensom gränserna för det rådande och kommande högsta och lägsta vattenståndet, därest ej dessa uppgifter framgå av den i 56 § avsedda kartan;

4) uppgifter om regleringsbassängens volym vid olika vattenstånd;

5) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar samt deras varaktighet;

6) längd- och tvärsnittsritningar av i 50 § avsedda bäddar;

7) i 52 § nämnd redogörelse för samfärdseln och flottningen i vattendraget samt uppgifter om de för denna samfärdsel och flottning använda ledernas djup i den omfattning saken det påkallar;

8) i 53 § nämnda uppgifter om fisket;

9) uppgifter om verkställda vatten- och vattenståndsregleringar i den del av vattendraget, som skall regleras;

10) redogörelse för den vattenkraft, på vilken regleringen inverkar, och, då vattenkraften tagits i bruk, uppgifter om vederbörande kraftverk och tillståndsutslagen för dem;

11) i 54 § avsedda uppgifter om anläggningar och anordningar;

12) i 44 § avsedd plankarta över och i 45 § avsedda ritningar för planerade anläggningar och anordningar samt arbetsobjekt;

13) i 51 § avsedda uppgifter om de bäddar, som skola rensas och grävas;

14) förslag till uppdämnings- och tappningstadgor samt redogörelse för de grunder, enligt vilka regleringsgränserna samt tappningarna planerats;

15) regleringsberäkningar rörande vattenföringar och vattenstånd;

16) förslag till nödiga anordningar för kontroll av vattenståndet samt till förfarande för beräkning av vattenföringarna;

17) i 55 § avsedd utredning angående förhindrande eller minskning av skada och men;

18) i 56 § avsedd karta över och beskrivning av det område, som skall inlösas eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

19) i 57 § avsedda uppgifter jämte kartor och ritningar om anläggningar och anordningar, som skola inlösas eller omändras eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

20) beräkningar och uppgifter, som utreda de rättsliga förutsättningarna för företaget; samt

21) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder.

67 §.

Plan, som ansluter sig till ansökan om kungörelse av inbjudan till deltagande i vattenreglering i enlighet med 8 kap. 3 § vattenlagen, skall innehålla:

1) allmän beskrivning och generalkarta över den del av vattendraget, som enligt planen skall regleras;

2) redogörelse för regleringens ändamål samt möjligheterna för vattenreglering i vattendraget;

3) redogörelse för de för regleringen nödiga anläggningarna jämte förklarande ritningar och karta, som utvisar de planerade anläggningarnas och arbetspunkternas läge samt områdena inom den måhända nödiga fördämningens verkningskrets;

4) utkast till fördämnings- och tappningsstadga;

5) redogörelse för de skador och det men regleringen förorsakar; samt

6) övriga vid prövningen av frågan om anslutning till företaget nödiga uppgifter.

68 §.

I plan för avledande av vatten från vattendrag för användning såsom vätska skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnda kartor över den del av vattendraget, från vilken vatten enligt planen skall avledas;

2) redogörelse för ändamålet med avledningen av vatten, den behövliga vattenmängden och vattenbehovets växlingar vid olika tidpunkter;

3) uppgifter om vattenföringarna och deras varaktighet samt de rådande vattenstånden;

4) uppgifter om vattentäkter, på vilkas vattentillgång den planerade avledningen av vatten kan inverka, ävensom uppgifter angående de vattenmängder, som skola tagas, och måhända föreliggande tillståndsutslag rörande vattentäkterna;

5) redogörelse för den planerade vattentäkten, vattenavledningar. bäddar samt andra anläggningar och anordningar jämte i 44, 45 och 50 §§ avsedda plankartor och ritningar;

6) förslag till måhända behövligt skyddsområde för vattentäkten;

7) beräkningar rörande vattenavledningens inverkan på vattenstånd och vattenföringar;

8) i 55 § avsedd utredning angående förhindrande eller minskning av skada och men;

9) i 56 § avsedd karta över och beskrivning av det område, som skall inlösas eller som åsamkas skada av genomförandet av företaget;

10) i 57 § avsedda uppgifter jämte kartor om anläggningar och anordningar, vilka måhända åsamkas skada av genomförandet av företaget;

11) uppgifter, som utreda de rättsliga förutsättningarna för företaget; samt

12) i 58 § avsedd redogörelse för utförandet av arbetet och därtill anslutna åtgärder.

69 §.

I plan för tagande av grundvatten, som avses i 9 kap. 4 och 7 §§ vattenlagen, skall efter behov intagas:

1) redogörelse för grund vattenförhållandena och möjligheterna att erhålla vatten på den ort, till vilken grundvatten enligt planen skall avledas;

2) redogörelse för ändamålet med tagandet av grundvatten och den erforderliga grundvattenmängden;

3) redogörelse för de vattentäkter, på vilkas vattentillgång det planerade tagandet av grundvatten kan inverka;

4) uppgifter, som utreda de rättsliga förutsättningarna för företaget; samt

5) annan nödig utredning i den omfattning saken det påkallar med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 68 § är sagt.

70 §.

I plan för byggande av avlopp skall enligt behov intagas:

1) redogörelse för den planerade avloppsvattenavledningens nödvändighet, mängden och sammansättningen av det avloppsvatten, som skall avledas, samt vart avloppsvattnet enligt planen skall avledas;

2) redogörelse för det planerade avloppet samt andra måhända nödiga anläggningar och anordningar jämte plankartor och längdsnittsritningar;

3) kostnadskalkyl för företaget och beräkning av kostnadernas fördelning; samt

4) annan nödig utredning i den omfattning saken det påkallar.

71 §.

I sådan ansökan om tillstånd till avvikelse från förbud mot förorening av vattendrag, som avses i 10 kap. 24 § vattenlagen, skall efter behov intagas:

1) allmän beskrivning jämte i 46 § nämnd karta över den del av vattendraget, till vilken verkningarna av vattnets förorening kunna sträcka sig;

2) redogörelse för sammansättningen och mängden av det avloppsvatten, som skall avledas till vattendraget, samt varifrån avloppsvatten avledes;

3) utredning av vattnets beskaffenhet i den del av vattendraget, dit avloppsvattnet enligt planen skall avledas;

4) uppgifter om de viktigaste vattentäkterna i ifrågavarande del av vattendraget;

5) karta över vattendraget, av vilken framgår vart avloppsvattnet enligt planen skall avledas, var de viktigaste vattentäkterna och avloppen utfalla samt placeringen av allmänna simstränder och andra rekreationsområden ävensom redogörelse för djupförhållandena i vattendraget och bottnens art samt anteckningar om de ställen, där prov för utredande av vattnets art måhända tagits;

6) i 53 § avsedda uppgifter om fisket;

7) uppgifter om vattenföringar och rådande vattenstånd;

8) redogörelse för metoden för rening av det avloppsvatten, som skall avledas, för reningsverk, som skall anläggas, och dess effektivitet samt för andra åtgärder, som planerats för att minska eller förhindra förorening av vattnet;

9) de uppgifter, som stå sökanden till buds, angående äganderättsförhållandena i fråga om vattenområdena i den del av vattendraget, där förorening av vattnet huvudsakligen är att vänta;

10) beräkning av huru vattnets beskaffenhet i vattendraget kommer att förändras på grund av avledande av avloppsvatten till vattendraget;

11) förslag till ordnande av kontrollen av vattnets beskaffenhet i vattendraget; samt

12) beräkning av kostnaderna för de åtgärder, som skulle föranledas av förhindrande av en av avloppsvatten förorsakad förorening av vattendraget.

Vad i 1 mom. är sagt gäller i tillämpliga delar ansökan om tillstånd till avvikelse även i fråga om annat ämne, som förorenar vattendrag än avloppsvatten och likaså avvikelse från förbud mot förorening av bädd och bäcken, som ej utgör vattendrag.

4 kap.

Syneförrättning.

72 §.

Vid granskning av plan, som fogats till ansökning, och vidtagande av annan åtgärd i enlighet med 18 kap. 3 § vattenlagen skall uppgöras syneinstrument, som bör innehålla:

1) nödiga kompletteringar av utredningar, redogörelser och beräkningar i samband med planen samt rättelser av konstaterade fel;

2) nödiga kompletterande utredningar rörande det planerade företagets inverkan på samfärdseln, flottningen, fisket, vattentillgången och utnyttjandet av vattenkraften ävensom på jord- och vattenområden, anläggningar, anordningar och nyttjandet av dem ävensom på andra allmänna och enskilda intressen och rättigheter;

3) redogörelse för de omständigheter, på basen av vilka de rättsliga förutsättningarna för företaget avgöras;

4) förslag till ändringar i planen;

5) utredning av den skada och det men företaget förorsakar samt beräkning av skadebeloppet;

6) på en justerad och kompletterad karta och beskrivning grundad uppskattning av skadorna på områden samt för anläggningar och anordningar uppkommande ävensom annan skada och men;

7) beräkning av nyttan av företaget och dess fördelning mellan nyttohavarna, då detta är av nöden för fördelningen av kostnaderna;

8) övriga utredningar och erinringar, som föranledas av granskningen och kompletteringen av planen; samt

9) utlåtande om huruvida och på vilka villkor tillstånd till företaget må beviljas.

73 §.

Utlåtande, som i enlighet med 18 kap. 8 § vattenlagen bör avgivas av förrättningsmännen, skall omfatta:

1) redogörelse för de olika skedena vid handläggningen av saken;

2) utlåtande angående de vid synesammanträde framställda erinringarna och yrkandena;

3) uppgifter om ingångna avtal och förbindelser jämte utlåtanden om deras giltighet;

4) utlåtande rörande de rättsliga förutsättningarna för beviljande av tillstånd;

5) redogörelse för grunderna för fastställande av ersättningarna; samt

6) andra utredningar och de ändringar av planen, som på grund av syneförrättningen måhända föreslås.

I förrättningsmännens utlåtande skall även intagas förslag till tillståndsvillkor. Av förslaget bör framgå:

1) för genomförandet av företaget nödiga anläggningars och anordningars läge samt anläggningarnas dimensionering till den del detta är av betydelse för tryggande av vattenförhållandena, nyttjandet av vattendraget eller vattnet samt allmänt eller enskilt intresse;

2) vilka anläggningar och anordningar som skola uppföras och vilka arbeten som skola utföras för att förhindra eller minska skada eller men av företagets genomförande;

3) på vilket sätt anläggningar och anordningar skola nyttjas samt vad sökanden i övrigt skall iakttaga efter det de för genomförandet av företaget nödiga arbetena fullbordats;

4) vilka kontrollanordningar som böra uppföras samt vilka observationer, undersökningar och andra åtgärder, som böra verkställas;

5) de ersättningar, som skola erläggas;

6) huru underhållet av anläggningar och anordningar samt bäddar skall ordnas;

7) på sökanden under arbetstiden ankommande skyldigheter för tryggande av allmänna och enskilda intressen;

8) tiden, inom vilken de för genomförandet av företaget nödiga arbetena böra slutföras; samt

9) övriga omständigheter, som borde omnämnas i tillståndsutslaget.

Föreslås avslag av tillståndsansökan, skall motiveringen för avslaget framläggas i förrättningsmännens utlåtande.

74 §.

Över syneförrättning skall förrättningsingenjören uppgöra protokoll. I protokollet över begynnelse- och avslutningssammanträdet skall antecknas, huru sammanträdet kungjorts, närvarande sakägare samt redogörelse för förrättningens förlopp ävensom i ärendet framställda yrkanden och erinringar.

Protokollet och syneinstrumentet undertecknas av förrättningsingenjören.

Förrättningsmännens utlåtande undertecknas av samtliga förrättningsmän.

5 kap.

Flottningsstadga.

75 §.

Ansökan om fastställelse av flottningsstadga skall, om den framställes av den som ärnar bedriva flottning eller av myndighet, efter behov innefatta:

1) generalkarta över den del av vattendraget, som ansökningen berör;

2) redogörelse för nyttjandet av vattendraget för flottning och motivering för flottningsstadgans behövlighet;

3) uppgift om de områden, vilkas förklarande för allmän flottled anses behövligt;

4) förslag till bedrivande av samfälld eller enskild flottning samt skiljning ävensom tiden och sättet för flottningen;

5) plan för iståndsättande av vattendraget i enlighet med 64 §, då fastställandet av flottningsstadgan förutsätter iståndsättningsarbeten;

6) förslag till indelning av vattendraget i distrikt for fördelning och indrivning av iståndsättnings- och underhållskostnaderna;

7) beräkning av de virkesmängder, som årligen komma att flottas samt förslag till amortering av kostnaderna för iståndsättning av vattendraget och fördelning av underhållskostnaderna; samt

8) förslag till förordnande av den, som skall iståndsätta och underhålla vattendraget.

Vad i 1 mom. är sagt gäller i tillämpliga delar även ansökan om ändring av flottningsstadga.

76 §.

Forststyrelsen skall emot avgift tillhandahålla fastställda flottningsstadgar jämte ändringar i och tillägg till dem.

6 kap.

Dikning och dikningsförrättning.

77 §.

I 6 kap. 15 § vattenlagen avsett torrläggningsdjup vid öppen dikning av odlad jord är 1,2 meter med beaktande av jordens sättning på grund av torrläggningen. Medför torrläggning av jorden till nämnda djup oskäligt stora kostnader i förhållande till nyttan av dikningen, må mindre torrläggningsdjup fastställas.

78 §.

I dikningsplan, som uppgöres vid dikningsförrättning enligt 6 kap. 10 § 1 mom. 1, 2 eller 4 punkten vattenlagen, skall efter behov intagas:

1) kartskiss över torrläggningsområdets läge;

2) redogörelse för torrläggningsområdet och för åtgärder, som måhända tidigare vidtagits för områdets torrläggning, ävensom för ändamålet med den planerade dikningen;

3) över område, för vilket dikningen medför nytta, på officiellt eller annat tillförlitligt kartmaterial grundad karta i ändamålsenlig skala; av kartan skall framgå kommunernas, byarnas och lägenheternas eller de till lägenhetssystemet icke anslutna områdenas gränser, lägenheternas namn och registernummer, kartfigurernas ägoslag, den vid avvägningen nyttjade höjdnivåns fixpunkter, uppgifter rörande områdets höjdförhållanden och de för sättning känsliga jordarternas djup, gränserna för det rådande och det planenliga högsta vattenståndet eller medelhögvattnet, gränserna för torrläggningsområdet och dess repartitionsområden, så ock läget för de bäddar, som skola rensas och grävas, samt de anläggningar och anordningar, som skola uppföras;

4) längd- och tvärsnittsritningar av i 50 § avsedda bäddar;

5) uppgifter om rådande vattenstånd och vattenföringar;

6) i 54 § avsedda uppgifter om anläggningar och anordningar;

7) i 51 § avsedda uppgifter om bäddar, som skola rensas och grävas;

8) uppgifter om planenliga kommande vattenstånd:

9) utredning om sådana omändringar av broar, trummor samt andra anläggningar och anordningar, som påkallas av dikningen;

10) förslag angående förhindrande eller minskning av skada och men, som måhända förorsakas av dikningen;

11) kostnadsförslag för dikningen;

12) beräkning av nyttan av dikningen;

13) kostnadsfördelningen för dikningen, i vilken, grupperade enligt repartitionsområdena, byavis antecknats lägenheternas namn, registernummer och ägare, de till lägenhetssystemet icke anslutna områdena samt, lägenhets- och områdesvis, kartfigurernas ägoslag och areal, ävensom nyttan av dikningen för varje lägenhet och område och en på grund därav verkställd beräkning av kostnadernas fördelning; samt

14) förslag till fördelning av kostnaderna för skötsel och underhåll av rensade och grävda bäddar samt uppförda anläggningar och anordningar, då fördelningen av dessa kostnader avviker från kostnadsfördelningen för dikningen.

Dikningsplan enligt 6 kap. 10 § 1 mom. 3 punkten vattenlagen skall upptaga nödiga uppgifter om den bädd, som skall grävas, eller den rensning av bädd, som skall företagas, vid ifrågavarande väg, järnväg eller rälsbana samt om storleken av brons eller trummans öppning och deras grundläggningsdjup jämte dimensioneringskalkyler. Likaså skola dikningskostnaderna och nyttan av dikningen i planen utredas.

79 §.

I 19 kap. 1 § 2 mom. vattenlagen avsett förordnande att hålla dikningsförrättning må av distriktsingenjören i vederbörande lantbruksingenjörsdistrikt meddelas agronom eller annan person, som av lantbruksstyrelsen, sedan han befunnits inneha tillräckliga kunskaper och sådan praktisk erfarenhet, som uppgiften förutsätter, beviljats rätt att verkställa dikningsförrättningar. Ovan avsett förordnande må av forststyrelsen meddelas person, som ansetts innehava tillräckliga kunskaper och av uppgiften förutsatt praktisk erfarenhet.

I 1 mom. avsett förordnande må likväl icke meddelas för dikningsförrättning, som gäller sådan dikning, för vilken till någon del erfordras vattendomstolens tillstånd eller som avsevärt inverkar på vattendraget eller avser ordnande av torrläggning av större område.

80 §.

I 19 kap. 5 § vattenlagen avsedd uppmaning av förrättningsingenjören till den, som ansökt om förrättningen, att ansöka om tillstånd därtill av vattendomstolen, skall meddelas skriftligt, varvid orsaken till att tillstånd erfordras samtidigt bör uppgivas.

7 kap.

Särskilda stadganden.

81 §.

Medelvattenföringen beräknas såsom medelvärdet av de vattenmängder, vilka under en längre tidsperiod per sekund eller annan tidsenhet strömmat i vattendraget. Då uppgifter om vattenföringen, som grunda sig på en med hänsyn till vattendragets avbördningsförhållanden tillräckligt lång och regelbunden observationsserie, icke stå till förfogande, må som medelvattenföring anses den vattenföring, som motsvarar medelvattnets höjd eller ock skall medelvattenföringen beräknas enligt avrinningsområdets storlek och medelavrinningen.

82 §.

Då vattenområdes gräns mot land fastställes i det fall, som avses i 12 kap. 18 § vattenlagen, må, då det är tillåtet att under en betydande del av växtperioden hålla vattnet på samma fastställda högsta nivå, sagda gräns fastställas i enlighet med denna höjd. I annat fall skall vattendomstolen vid fastställande av gränsen vederbörligen beakta tidpunkten för och varaktigheten av de under tiden för regleringen tillåtna högsta vattenstånden.

83 §.

Då vattendomstolen handlägger ansökan, som avser inrättande, ändring eller indragning av allmän lokal farled, skall den innan ärendet avgöres inhämta sjöfartsstyrelsens utlåtande.

84 §.

Då vattendomstolens utslag vunnit laga kraft eller, därest ändring i utslaget sökts, vattendomstolen på sätt, som avses i 17 kap. 7 § vattenlagen, fått del av högre rätts laga kraft vunna avgörande, skall vattendomstolen, om i utslaget någon beviljats rätt att varaktigt nyttja annan tillhörig fast egendom, i den i 21 kap. 8 § vattenlagen nämnda avsikten tillställa länslantmäterikontoret eller vederbörande kommun avskrift av utslaget. Till avskriften skall fogas karta, på vilken ifrågavarande område utmärkts.

85 §.

Då tillstånd till vattenstånds- eller vattenreglering erhållits, skall den som verkställer åtgärden meddela vederbörande distriktsingenjör vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt vattennämnden tidpunkten för åtgärdens inledande samt tillståndsutslagets datum och av vem tillståndet utfärdats.

Är åtgärden till sina verkningar av den art, att vattendomstolens tillstånd icke erfordras, skall i 12 kap. 16 § vattenlagen avsedd anmälan göras till i 1 mom. nämnda myndighet, innan åtgärden vidtages. Anmälningen skall innefatta redogörelse för åtgärdens art och inverkan på vattendraget samt var och när åtgärden skall vidtagas.

86 §.

Vattendomstols ordförande, ledamot, sekreterare eller föredragande må icke vara styrelsemedlem eller funktionär i förening, vars ändamål är att främja ekonomisk verksamhet, som hänför sig till vattenlagens område.

Den, som i ärende inom vattenlagens område eller vid beredningen av sådant ärende varit sakägares rådgivare eller medhjälpare, må icke förordnas att verkställa syneförrättning i ärendet.

87 §.

Genom denna förordning upphävas förordningen den 23 juli 1902 angående vad vid tillämpningen av lagen om vattenrätten bör iakttagas (31/02) och förordningen den 12 januari 1935 angående verkställigheten av lagen om vissa brådskande vattenrättsärendens handläggning (13/35).


Denna lag tillämpas från den 1 april 1962.

Helsingfors den 6 april 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Pauli Lehtosalo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.