184/1962

Given i Helsingfors den 23 februari 1962.

Förordning om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till socialministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62):

1 §.

I denna förordning avses:

1) med pensionslagen lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden;

2) med försäkrad sådan arbetstagare, som bör försäkras enligt pensionslagen; och

3) med försäkringsår sådant kalenderår, under vilket försäkrad, efter det han fyllt 18 år, i pensionslagen underställda arbetsförhållanden förtjänat minst i 5 § pensionslagen stadgat och enligt 12 § samma lag justerat gränsbelopp.

Ombesörjes anordnandet av i pensionslagen stadgat pensionsskydd inom något arbetsområde av annan pensionsanstalt än arbetspensionskassa, gäller därom i tillämpliga delar, vad i denna förordning är stadgat om arbetspensionskassa.

2 §.

Pensionsskyddscentralen utfärdar åt arbetstagare i arbetsförhållande, som är underställt pensionslagen, i 5 § förordningen om pension för arbetstagare nämnt arbetspensionskort, varom i tillämpliga delar gäller, vad i sagda paragraf är stadgat.

3 §.

Arbetsgivare skall senast den 20 varje månad till arbetspensionskassan på av denna bestämt sätt erlägga försäkringspremie för de löner han utbetalat under den föregående månaden.

Arbetsgivare skall inom den i 1 mom. stadgade tiden även tillställa arbetspensionskassan redovisning på av pensionsskyddscentralen fastställd blankett.

Arbetspensionskassan må på ansökan bevilja arbetsgivare rätt att på av kassan bestämda villkor erlägga försäkringspremien och avgiva redovisning på andra tider än i 1 och 2 mom. är stadgat.

Pensionsskyddscentralen skall, efter att hava rådgjort med arbetspensionskassan, vid behov giva allmänna anvisningar därom, huru stadgandena i 1 och 3 mom. skola tillämpas.

4 §.

Pensionsskyddscentralen skall på begäran av försäkrad skriftligen delgiva honom det jämlikt 9 § lagen om pension för arbetstagare ändrade sammanlagda lönebelopp, för vilket försäkringspremier på grund av hans arbetsförhållanden inbetalats till arbetspensionskassorna.

5 §.

Pensionsskyddscentralen skall på framställning av arbetspensionskassa fastställa arbetsnomenklatur för det arbetsområde, som hör till pensionskassans krets, och årligen för varje arbetsbeteckning, särskilt för sig för kvinnor och för män, den medellön, som motsvarar de i sådant arbete under det föregående kalenderåret i medeltal erlagda, enligt de i 6 § pensionslagen angivna grunderna bestämda lönerna per tidsenhet.

För försäkrad registreras för varje försäkringsår beteckningen på det arbete han utfört. Har han utfört arbete av olika slag, registreras den beteckning, som motsvarar det arbete, för vilket han erhållit den största arbetsförtjänsten. Såsom den försäkrades i 5 § 4 mom. pensionslagen avsedda, per tidsenhet beräknade lön anses den jämlikt 1 mom. fastställda medellönen under den arbetsbeteckning, som senaste försäkringsår och året därförinnan registrerats för honom. Är den arbetsbeteckning, som registreras för honom olika under dessa år, beräknas lönen till medelvärdet av de senast fastställda medellönerna under vardera beteckningen.

6 §.

Vid bestämmande av det i 7 § 1 mom. pensionslagen avsedda belopp av pensionstagarens lön, för vilket försäkringspremie i genomsnitt erlagts, divideras det sammanlagda beloppet av de enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade löner, som legat till grund för de för försäkringsåren erlagda försäkringspremierna, med antalet motsvarande försäkringsår. Har likväl sjukdom, lyte eller kroppsskada, som är den huvudsakliga orsaken till invaliditet, uppkommit under försäkringsåret, beaktas av detta år endast den del, som förflutit, innan sagda sjukdom, lyte eller kroppsskada uppkom. I motsvarighet härtill skall, försåvitt såsom försäkringsår skall räknas det år, under vilket försäkrad fyllt 18 år, av nämnda år beaktas endast den del, under vilken den försäkrade uppnått sagda ålder. År 1962 beaktas högst såsom ett halvt år.

7 §.

Vid sammanjämkning av pensioner enligt 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare beaktas folkpension på sätt i 6 mom. av samma paragraf är stadgat.

8 §.

Invalidpension må minskas, om sökanden genom brottslig handling eller grovt vållande väsentligen bidragit till uppkomsten av invaliditeten.

9 §.

För den justering av pensionsskyddet, som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare, fastställer socialministeriet för varje kalenderår ett löneindextal på grundvalen av den allmänna lönenivån i september föregående år. Indextalet för varje kalenderår bör offentliggöras före den 15 november föregående år.

10 §.

Därest arbetstagare, som tidigare stått i pensionslagen underställt arbetsförhållande, står i arbetsförhållande, på vilket lagen om pension för arbetstagare tillämpas, erhåller han ett fribrev, motsvarande den pensionsrätt han förvärvat enligt pensionslagen. I fråga om belopp och villkor samt sökande och utbetalning av pension på grund av detta fribrev skall lagen om pension för arbetstagare samt med stöd därav utfärdade stadganden och föreskrifter lända till efterrättelse.

11 §.

Pensionsansökan skall göras skriftligen på blankett, som fastställts av pensionsskyddscentralen.

Till ansökningen skall fogas av arbetspensionskassa föreskriven utredning. För avgörande av ansökan om invalidpension skall till arbetspensionskassan även inlämnas läkarutlåtande om sökandens hälsotillstånd, utskrivet på blankett, som fastställts av pensionsskyddscentralen. Arbetspensionskassan må dock godkänna även annat läkarutlåtande eller motsvarande utredning och jämväl, om sökanden vårdas på sjukhus eller sanatorium eller om annat särskilt skäl därtill föreligger, på egen bekostnad införskaffa läkarutlåtande.

12 §.

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till arbetspensionskassa eller i lagen om pension för arbetstagare avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller ock till ombud, som av sådan kassa eller anstalt därtill bemyndigats. Förebringar icke sökanden på anmodan inom en av arbetspensionskassan utsatt skälig tid för ansökningens avgörande nödig tilläggsutredning eller har ansökan lämnats därhän på grund av att sökanden icke efterkommit i 14 § 1 mom. avsett förständigande, anses ansökan dock inlämnad först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till arbetskassa.

13 §.

Pensionsansökan avgöres och utbetalningen av pension ombesörjes av den arbetspensionskassa, till vilken sökanden hört på grund av sitt senaste arbetsförhållande. Uppkommer ovisshet härom eller föreligger särskilt skäl, må pensionsskyddscentralen bestämma på vilken arbetspensionskassa ovannämnda uppgifter ankomma.

Är sökanden berättigad till pension även på grund av arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare, ombesörjer nämnda arbetspensionskassa sagda uppgifter även i fråga om denna pension. I fall sökanden senast varit i lagen om pension för arbetstagare underställt arbetsförhållande, skola stadgandena i 12 § förordningen om pension för arbetstagare lända till efterrättelse.

Arbetspensionskassa skall, sedan nödiga utredningar inkommit, utan dröjsmål avgöra pensionsansökan. Beslutet skall tillställas vederbörande med posten under uppgiven adress eller på annat sätt bevisligen delgivas honom.

14 §.

Den som söker eller åtnjuter invalidpension är pliktig att, om han av arbetspensionskassa därtill förständigas, för utredande av invaliditeten låta undersöka sig hos av pensionskassan namngiven läkare eller på sjukhus som pensionskassan anvisar. Kassan skall härvid ersätta kostnaderna för undersökningen, till vilka även hänföras skäliga resekostnader och skäligt resedagtraktamente för enligt förständigandet till annan ort företagen resa.

Underlåter sökande eller pensionstagare utan godtagbart skäl att efterkomma ovan i 1 mom. avsett förständigande, må ansökan lämnas därhän eller utbetalning av redan beviljad pension inställas, tills förständigandet efterkommits.

15 §.

Pension utbetalas månatligen. Pension, vars belopp understiger 3 000 mark i månaden, må dock erläggas kvartalsvis.

16 §.

Understiger beloppet av ålderspension 1 000 mark i månaden, äger arbetspensionskassa rätt att med arbetstagarens samtycke erlägga pensionen i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av socialministeriet fastställda grunder. Arbetstagare, som erhållit pension i ett för allt, är därefter icke berättigad till pension på grundvalen av de arbetsförhållanden, med stöd av vilka pension, som motsvarar det utbetalade beloppet, skulle hava erlagts.

17 §.

Intages pensionstagare i straffanstalt för avtjänande av frihetsstraff eller i tvångsinrättning eller tvångsarbetsanstalt, må pension för den tid vistelsen i anstalten varar, på framställning av vederbörande socialnämnd utbetalas till nämnden att användas för framtida underhåll av pensionstagaren och anförvanter till honom, som han enligt lag är skyldig att försörja.

18 §.

Vid pensionstagares död upphör rätten till pension med ingången av den betalningsperiod, som följer efter dödsdagen. Indrages invalidpension på grund av återvunnen arbetsförmåga eller indrages eller nedsättes pension av annan orsak, upphör utbetalningen eller erlägges nedsatt pension räknat från närmast följande möjliga förfallodag.

19 §.

Förutom de uppgifter, om vilka är särskilt stadgat, ombesörjer pensionsskyddscentralen för arbetspensionskassornas räkning, i den mån den icke med kassorna annat avtalat, de försäkringstekniska arbeten, vilka beröra registrering och behandling av uppgifterna angående de försäkrade samt beräkning och utanordning av pensioner, ävensom andra uppgifter, som förutsätta samarbete mellan arbetspensionskassorna. För de kostnader pensionsskyddscentralen härigenom tillskyndas ansvara arbetspensionskassorna gemensamt i proportion till sina försäkringspremieintäkter.

Arbetspensionskassorna skola tillställa pensionsskyddscentralen de uppgifter, som erfordras för handhavandet av i 1 mom. avsedda åligganden, ävensom andra uppgifter rörande anordnandet av pensionsskyddet, i enlighet med vad pensionsskyddscentralen närmare föreskriver.

Angående arbetspensionskassornas deltagande i ersättandet av pensionsskyddscentralens andra än i 1 mom. avsedda kostnader gäller vad i förordningen om pension för arbetstagare är stadgat om pensionsanstalt. Likaså skall i fråga om arbetspensionskassorna i tillämpliga delar lända till efterrättelse, vad i förordningen om pension för arbetstagare är stadgat angående förfarandet vid utredning av huru ansvaret för erlagda pensioner fördelar sig mellan pensionsanstalterna, och angående gottgörelse, som enligt utredningen skall erläggas.

20 §.

Är arbetspensionskassas eller pensionsskyddscentralens expedition tillkommen genom maskinell databehandling eller eljest åtminstone delvis genom tryckningsförfarande, må underskriften utskrivas maskinellt.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1962.

Helsingfors den 23 februari 1962.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Mauno Jussila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.