570/1961

Given i Helsingfors den 1 december 1961.

Lag om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Med stöd av värnpliktslagen till tjänstgöring inkallad finsk medborgares tjänste- eller arbetsförhållande må arbetsgivare icke på grund av tjänstgöringen avbryta, utan skall den värnpliktige efter tjänstgöringstidens slut eller under avbrott i densamma återtagas i arbete i enlighet med vad i denna lag. stadgas.

Lagen berör icke person, som interimistiskt eller såsom vikarie handhar tjänst eller befattning.

2 §.

Värnpliktig, som efter fullgjord aktiv tjänst önskar begagna sig av honom med stöd av 1 § tillkommande rätt, skall före tjänstgöringens slut eller under avbrott i densamma genom sitt truppförbands förmedling eller annars bevisligen anmäla, vilken dag han inom fjorton dagar efter tjänstgöringens slut eller efter avbrott i densamma återvänder till arbetet. Har anmälan icke avsänts minst fjorton dagar före den uppgivna dagen för återinträdet i arbetet, är arbetsgivaren icke skyldig att återtaga den värnpliktige i arbete, förrän sagda tid förflutit efter det anmälan avsändes. Värnpliktig i tjänsteförhållande skall inlämna här avsedd anmälan till vederbörande myndighet.

Till reservövningar eller extra tjänstgöring inkallad värnpliktig skall återvända till arbetet omedelbart, då det av tjänstgöringen förorsakade hindret upphört.

3 §.

Innehavare av tjänst eller befattning eller arbetstagare, som efter fullgjord aktiv tjänst med stöd av denna lag återvänt till sin tidigare arbetsgivares arbete, må icke under tre månader efter återinträdet i arbetet uppsägas utan att förhandsanmälan om avslutande av tjänste- eller arbetsförhållandet inlämnas minst fjorton dagar före avslutningsdagen.

4 §.

Arbetsgivare är icke skyldig att på grund av privaträttsligt arbetsförhållande i arbete återtaga värnpliktig, som fullgjort aktiv tjänst, försåvitt:

1) den värnpliktiges arbetsförhållande före inträdet i tjänstgöring fortlöpande varat högst tre månader;

2) arbetsgivaren har högst tio arbetstagare i stadigvarande arbete;

3) arbetsgivaren, sedan den värnpliktige inträdde i tjänst, på den ort, där denne arbetat, upphört med att låta utföra i arbetsavtalet med honom avsett arbete eller minskat antalet arbetstagare i sådant arbete till hälften eller mindre; eller

4) den tid, för vilken arbetsavtalet ingåtts med den värnpliktige, har utgått.

5 §.

Avtal, som avser att inskränka eller upphäva värnpliktig enligt denna lag tillkommande rättigheter, är ogiltigt.

6 §.

Vederbörande yrkesinspektör är skyldig att på begäran meddela råd och anvisningar rörande denna lag.

7 §.

Arbetsgivare, som bryter mot stadgandena i denna lag, straffes med böter och vare skyldig att ersätta skadan. Gör sig arbetsgivares representant skyldig till här nämnd överträdelse och kan denna icke därjämte räknas arbetsgivaren till last, straffes endast representanten.

Tjänsteman, vars försummelse har till följd, att stadgandena i denna lag icke iakttagas i arbete, som ledes av eller underlyder honom, straffes såsom i 1 mom. är stadgat.

8 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1962, och genom densamma upphävas 48 § 1 och 3 mom. värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50), likväl så, att de i sagda moment ingående stadgandena fortfarande skola tillämpas i fråga om värnpliktig, som inträtt i tjänstgöring, innan denna lag trätt i kraft.

Helsingfors den 1 december 1961.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Vieno Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.