389/1961

Given i Helsingfors den 8 juli 1961.

Lag om kringföringshandel.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Med kringföringshandel avses minutförsäljning i förvärvssyfte av medförda varor.

Om bedrivande av gårdfarihandel, ambulerande butikshandel och ambulerande handel och om därför erforderligt tillstånd stadgas nedan i denna lag.

Ej må någon bedriva annan än i 2 mom. nämnd kringföringshandel utan att därför utverka länsstyreles tillstånd, såvida icke i denna lag eller annorstädes är annorlunda stadgat.

2 §.

Enligt denna lag betraktas såsom:

1) gårdfarihandel med stöd av tillstånd, som beviljas av särskilda personliga skäl, bedriven försäljning av medförda varor;

2) ambulerande butikshandel försäljning av varor från ett till butik inrett transportmedel med iakttagande av en viss försäljningsrutt; och

3) ambulerande handel annan försäljning av medförda varor.

2 kap.

Gårdfarihandel.

3 §.

Tillstånd till gårdfarihandel må beviljas myndig finsk medborgare, som åtnjuter medborgerligt förtroende, är känd såsom redlig och ordentlig, råder över sig själv och sin egendom samt i övrigt är lämpad att idka gårdfarihandel och som på grund av kroppslyte, försvagad hälsa eller annan personlig orsak har svårt att på annat sätt förskaffa sig sin utkomst.

4 §.

Tillstånd till gårdfarihandel må beviljas för försäljning av kort varor, tyg- och beklädnadsvaror, hushållsförnödenheter samt hantverks- och hemindustriprodukter, likväl icke livsmedel.

5 §.

Gårdfarihandel är tillåten endast i landskommun, såvida den icke genom föreskrift i kommunal ordningsstadga är tillåten även i stad eller köping.

Tillstånd till gårdfarihandel i landskommun skall sökas skriftligt hos den länsstyrelse, inom vars verksamhetsområde sökanden ärnar idka gårdfarihandel.

Därest gårdfarihandel är tillåten i stad eller köping, beviljas tillstånd därtill av magistraten eller ordningsrätten.

6 §.

I ansökan om tillstånd bör nämnas sökandens fullständiga namn, yrke, boningsort och adress, de varor, som vederbörande har för avsikt att saluföra, samt huruvida sökanden ärnar begagna motorfordon eller -båt för transport och förvaring av varorna.

Till ansökan skall fogas läkarintyg rörande sökandens hälsotillstånd samt utredning därom, att sökanden är myndig finsk medborgare, som åtnjuter medborgerligt förtroende och råder över sig själv och sin egendom, samt att han på grund av kroppslyte, försvagad hälsa eller annan personlig orsak har svårt att på annat sätt förskaffa sig sin utkomst.

7 §.

Myndighet, som beviljar tillstånd, skall anskaffa nödiga tilläggsuppgifter om sökanden samt utlåtande om honom av vederbörande polismyndighet och socialnämnd ävensom annan nödigbefunnen utredning.

8 §.

Tillstånd till gårdfarihandel må första gången beviljas för ett och därefter för högst tre år i sänder.

I tillståndsresolutionen skall nämnas, under vilken tid och inom vilket läns landskommuner eller vilken stad eller köping den, som erhållit tillstånd, äger rätt att idka gårdfarihandel samt vilka varor han må saluföra.

Tillstånd till gårdfarihandel är personligt, och anlitande av biträde vid försäljningen av varorna är tillåtet på i tillståndet omförmälda synnerliga skäl.

9 §.

Gårdfarihandlande är berättigad att begagna motorfordon eller -båt för transport och förvaring av varorna.

Gårdfarihandel på offentlig plats är förbjuden.

Gårdfarihandel må icke idkas under tiden mellan klockan 20 och klockan 8, ej heller på söndag, kyrklig högtidsdag eller självständighetsdagen.

3 kap.

Ambulerande butikshandel.

10 §.

Tillstånd till ambulerande butikshandel må, därest det med hänsyn till den lokala befolkningen befinnes nödigt, beviljas den, som efter att hava gjort stadgad näringsanmälan idkar handel med nedan i 11 § nämnda varor.

Prövas det med hänsyn till försörjningen av någon arbetsplats nödigt, må tillstånd till ambulerande butikshandel beviljas även den, som annars icke idkar handel med nämnda varor.

Tillstånd må icke beviljas utlänning.

11 §.

Tillstånd till ambulerande butikshandel må beviljas för försäljning av livsmedel och hushållsförnödenheter, tobaksfabrikat ävensom andra bruks- och konsumtionsförnödenheter samt i fullständiga fabriksförpackningar emballerade varor, avsedda för salu förande på beställning.

12 §.

Tillstånd till ambulerande butikshandel i landskommun skall sökas skriftligt hos den länsstyrelse, inom vars område denna näring skall bedrivas, samt i stad och köping av respektive magistraten eller ordningsrätten.

13 §.

Vid ansökan om i föregående paragraf nämnt tillstånd skall sökanden förutom sin hemort uppgiva, vilka varor han önskar saluföra, så ock på vilka orter försäljningen skall äga rum samt i fråga om det transportmedel, som därvid begagnas, dess art, storlek och utrustning. Sökanden skall framlägga plan rörande försäljningsrutterna samt anhaltsplatserna och -tiderna ävensom utredning över att han sedan gammalt idkar handel med ifrågavarande varor från fast försäljningsställe samt annan nödig tilläggsutredning.

14 §.

Länsstyrelse, magistrat eller ordningsrätt skall av vederbörande polismyndighet och kommuns styrelse anskaffa utlåtande samt annan nödigbefunnen utredning angående ansökningen.

15 §.

Tillstånd till ambulerande butikshandel beviljas för fem år i sänder, såvida icke den myndighet, som beviljar tillståndet, av särskilda skäl fastställer en kortare tid. I tillståndsresolutionen skola nämnas de varor, som skola saluföras, de byar eller andra områden, inom vilka den ambulerande butikshandel n må bedrivas, arten och storleken av det transportmedel, som begagnas såsom ambulerande butik, ävensom övriga nödigbefunna omständigheter.

16 §.

Användning av transportmedel, som inretts till butik, för annat än i 11 § stadgat ändamål är förbjuden.

Ovan i 12 § nämnd myndighet må likväl på ansökan bevilja tillstånd till leveransförsäljning även av andra än i 11 § nämnda varor i samband med ambulerande butikshandel samt till transport av livsmedel, som uppköpas i samband med ambulerande butikshandel, om i transportmedlet eller till detsamma ansluten släpvagn finnas ändamålsenliga utrymmen härför och varorna äro sådana, att de utan att förorsaka sanitär eller annan olägenhet kunna transporteras i den ambulerande butiken.

17 §.

Transportmedel må icke användas för försäljning, ej heller för transport av livsmedel, som inköpas i samband med ambulerande butikshandel, innan hälsovårdsnämnden i den kommun, inom vilken försäljningen äger rum, godkänt det för detta ändamål. Transportmedlet skall likaså undergå förnyad besiktning före den 1 maj varje följande kalenderår.

I fordon, som inretts till butik, böra finnas åtminstone kylutrymme för livsmedel, skyddat bredskap, vattenbehållare och handtvagningsställe samt kund- och försäljningsutrymme.

Från transportmedlet må icke säljas eller köpas eller däri transporteras sådana varor, för vilkas försäljning, inköp och transport det icke vid besiktning godkänts.

18 §.

Innan ambulerande butikshandel påbörjas, skall i de kommuner, där försäljningen kommer att äga rum, göras sådan anmälan därom, som i 7 § lagen angående rättighet att idka näring är stadgat. Till anmälan skall fogas till riktigheten bestyrkt avskrift av tillståndsresolutionen.

Innan anhaltsplatserna tagas i bruk, skall den, som idkar ambulerande butikshandel, underrätta vederbörande polismyndighet om anhaltsplatserna och -tiderna.

19 §.

Vid ambulerande butikshandel skola stadgandena angående handelsrörelsers öppethållande lända till efterrättelse.

20 §.

På transportmedel, som begagnas för ambulerande butikshandel, skola på synlig plats anbringas firma och hemort för den rörelse som bedriver handeln.

21 §.

Ambulerande butikshandel må icke bedrivas så, att den är till förfång för den. allmänna samfärdseln eller ordningen, ej heller på kortare avstånd än femhundra meter från sådan fast butik i samma bransch, som funnits, då tillståndet till ambulerande butikshandel beviljades, såvida därtill icke ägarens av den fasta butiken samtycke erhållits.

Är bebyggelsen i by i landskommun eller på annat område mycket gles och kan där belägen fast butik anses i tillräcklig mån tillgodose ortsbefolkningens behov, äger länsstyrelsen rätt att fastställa det ovan i 1 mom. avsedda avståndet från den fasta butiken till längre sträcka än femhundra meter.

4 kap.

Ambulerande handel.

22 §.

Tillstånd att i hela landet medelst ambulerande handel saluföra i hemlandet tillverkade produkter av hemslöjd, hantverk och därmed jämförbar småindustri, dock icke livsmedel, må beviljas tillverkare av dylika produkter, sammanslutning av tillverkare eller av tillverkaren eller sammanslutning av tillverkare godkänd förmedlare, som är berättigad att idka näring i Finland, därest beviljande av sådant tillstånd är av behovet påkallat för tillverkares av nämnda produkter och hans arbetstagares utkomst.

Tillstånd bör sökas skriftligen hos länsstyrelsen i det län, inom vars område tillverkningen av sagda produkter äger rum. Tillstånd må beviljas för högst fem år i sänder. I tillståndsresolutionen bör nämnas, under huru lång tid tillståndet är i kraft, på vilket sätt den ambulerande handeln må utövas, de varor, som skola saluföras, samt deras tillverkare och tillverkningsplats.

23 §.

Tillstånd till tillfällig ambulerande handel må beviljas välfrejdad finsk medborgare, som är känd såsom redlig och ordentlig, eller finsk sammanslutning för visst tillfälle eller annars för viss tid, likväl högst för sex månader.

24 §.

Tillstånd till tillfällig ambulerande handel skall sökas hos den polismyndighet, inom vars tjänstedistrikt handeln kommer att bedrivas. polismyndigheten skall vid behov anskaffa vederbörande kommunala myndighets utlåtande ävensom annan utredning angående ansökningen.

I tillståndet skall nämnas dess giltighetstid. inom vilket område och på vilket sätt den tillfälliga ambulerande handeln må bedrivas samt vilka varor försäljningen omfattar.

25 §.

Förutom vad i denna lag om tillfällig ambulerande handel är stadgat, -skall iakttagas, vad därom i kommunal stadga är särskilt föreskrivet.

5 kap.

Särskilda stadganden.

26 §.

Den, som bedriver kringföringshandel, skall medhava tillståndsbrevet antingen i original eller i till riktigheten officiellt bestyrkt avskrift och på anfordran förete det för polismyndighet.

27 §.

Såsom i denna lag avsedd kringföringshandel må icke betraktas sådan handel, som nämnes i 14 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring.

28 §.

Utan hinder av stadgandena i denna lag må finsk medborgare, som åtnjuter medborgerligt förtroende, med tillstånd av polismyndigheten på sin hemort i landskommun till salu kringföra fisk samt växt- och trädgårdsprodukter, såvida fråga icke är om ovan i 27 § avsedd handel.

Angående handel med plantskoleprodukter och frövaror är särskilt stadgat.

Om handel med husdjur i form av kringföringshandel stadgas genom förordning.

29 §.

Denna lag galler icke marknads-, torg- eller kioskhandel, ej heller annan därmed jämförbar handel.

I fråga om köpenskap på gata, väg och annan offentlig plats skall iakttagas, vad därom är särskilt stadgat eller föreskrivet.

30 §.

Förutom vad i denna lag är stadgat gäller, vad om handel med vissa varor är särskilt stadgat.

31 §.

Tillstånd till kringföringshandel må återkallas beträffande den, som bryter mot stadgandena i denna lag eller med stöd av dem utfärdade föreskrifter eller beträffande vilken någon för erhållande av tillståndet nödig förutsättning icke längre föreligger. Beslut om återkallande utfärdas av den myndighet, som beviljat tillståndet.

Tillstånd till ambulerande butikshandel och i 22 § nämnt tillstånd till ambulerande handel må även återkallas, om denna handel utan giltigt skäl icke påbörjas inom ett år efter det tillståndet beviljats eller då dess utövande varit avbrutet under en tid av ett år.

Den, som bedriver ambulerande butikshandel samt i 22 § nämnd ambulerande handel, skall om handelns upphörande ofördröjligen underrätta den myndighet, som beviljat tillståndet. Den, som bedriver ambulerande butikshandel, skall även på förhand på lämpligt sätt på transportmedlets anhaltsplatser tillkännagiva om handelns upphörande eller avbrytande.

32 §.

Myndighets beslut, medelst vilket tillstånd till kringföringshandel med stöd av 31 § 1 eller 2 mom. återkallats, skall oaktat anförda besvär lända till efterrättelse, såvida besvärsmyndigheten icke annorlunda föreskriver.

33 §.

Var, som olovligen idkar kringföringshandel eller annars bryter mot denna lag eller med stöd av densamma utfärdade föreskrifter, straffes med böter, såvida icke strängare straff annorstädes är stadgat för förseelsen.

34 §.

Närmare föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av handels- och industriministeriet.

35 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1962, och genom densamma upphävas 17, 18 och 19 §§ lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring (122/19) ävensom 15, 19 a och 19 b §§ sagda lag, sådana de lyda i lagen den 17 januari 1941 (40/41).

Helsingfors den 8 juli 1961.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Handels- och industriminister
B. Westerlund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.