302/1961

Given i Helsingfors den 9 juni 1961.

Lag om arbetet i bagerier.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Denna lag underkastat är bageriarbete, varigenom vara tillverkas till avsalu, samt tillverkning av bröd, knäckebröd, kex och med dem jämförliga produkter i fabrik eller industriell inrättning eller särskild avdelning av bageri, så ock tillverkning av bageriprodukter i andra rörelser, företag eller inrättningar. Lagen gäller dock icke tillverkning av bröd i privat hushåll, vars medlemmar utföra arbetet för eget behov.

2 §.

Denna lag underkastat arbete må, med nedan i 3, 4, 5 och 7 §§ nämnda undantag, utföras endast under tiden mellan klockan lem och klockan tjugutvå på söckendag, på dag före söndag och kyrklig högtidsdag likväl icke längre an till klockan aderton.

3 §.

I fabrik eller fristående avdelning av industriell inrättning eller bageri, där endast knäckebröd, kex eller andra därmed jämförliga produkter tillverkas, må arbete på söckendag utföras mellan klockan fem och klockan tjugotre.

Kräver en ändamålsenlig organisation av i 1 mom. nämnd produktion eller tvingande omständighet, att arbete utföres under tiden mellan klockan tjugotre och fem, må arbetsrådet, därest de tekniska anordningarna och arbetsförhållandena i fabrik eller fristående avdelning av industriell inrättning eller bageri äro sådana, att nattarbete icke åsamkar arbetstagarna särskild olägenhet eller medför fara för deras hälsa, bevilja tillstånd därtill för de manliga arbetstagarnas vidkommande på av rådet fastställda villkor.

Uppkommer meningsskiljaktighet därom, huruvida produkt är sådan som. i 1 mom. avses, må frågan underställas arbetsrådets avgörande.

4 §.

Beredare av degrot för matbröd må, såframt han därtill samtycker, hållas i arbete på söndag eller annan kyrklig högtidsdag under tiden mellan klockan aderton och klockan nitton, dock, om två eller flere sådana dagar infalla efter varandra, endast den sista dagen.

Åt arbetstagare, som utfört i 1 mom. avsett arbete, skall erläggas förhöjd lön enligt vad i arbetstidslagen är stadgat om söndagsarbete.

5 §.

Då särskilda omständigheter det påkalla, må vederbörande yrkesinspektör i annat än i 3 § 2 mom. avsett fall på ansökan tillåta, att denna lag underkastat arbete tillfälligt utföres under högst tio bestämda, mot vardag infallande nätter om året.

För i denna paragraf avsett nattarbete skall arbetstagare erhålla en med minst etthundra procent förhöjd lön.

6 §.

Utöver den i 5 § arbetstidslagen nämnda regelbundna arbetstiden må arbetstagare dock, såframt han därtill samtycker, hållas i övertidsarbete högst 10 timmar under en veckas tid samt utöver den i 6 § sagda lag nämnda regelbundna arbetstiden arbetstagare, som huvudsakligen utför bageriarbete, högst 30 timmar under en tid av tre veckor, dock sålunda, att antalet övertidstimmar under kalenderåret icke överstiger 100.

7 §.

I denna lag stadgade begränsningar av arbetstiden gälla icke i arbetstidslagen avsett nödarbete.

8 §.

På varje arbetsplats, där denna lag underkastat arbete ut f öres, skall arbetsgivaren draga försorg om att denna lag samt vederbörande myndighets beslut om från densamma till äventyrs medgivet undantag å lämpligt ställe finnas anslagna arbetstagarna till påseende.

9 §.

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag ankommer på yrkesinspektionsmyndigheterna.

10 §.

Arbetsgivare eller idkare av bagerirörelse, som bryter mot denna lags stadganden angående arbetstiden eller av annan orsak än insolvens försummar att erlägga i 4 § 2 mom. eller 5 § 2 mom. avsedd ersättning, straffes med böter. Har förseelsen skett trots av yrkesinspektionsmyndighet framställd anmärkning eller äro omständigheterna annars försvårande, vare straffet minst tio dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Var, som eljest bryter mot denna lag eller med stöd av densamma givna föreskrifter, straffes med högst tjugo dagsböter.

Befinnes arbetsgivares ställföreträdare skyldig till i denna paragraf nämnd förseelse och kan skulden för densamma icke samtidigt åvälvas arbetsgivaren, straffes endast ställföreträdaren.

11 §.

Åtal för förseelser, som nämnas i denna lag, skall väckas av allmänna åklagaren, i det i 4 § 2 mom. och 5 § 2 mom. avsedda fallet dock endast, därest målsäganden anmält förseelsen till åtal.

12 §.

Utöver stadgandena i denna lag skola i fråga om lagen underkastat arbete i övriga delar stadgandena i arbetstidslagen lända till efterrättelse.

13 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1961, och genom densamma upphäves lagen den 19 juli 1940 om arbetet i bagerier (382/40).

Helsingfors den 9 juni 1961.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Eeli Erkkilä.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.