428/1959

Given i Helsingfors den 28 november 1959.

Lag om ändring av 30 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 9 § 2 mom. och 10 § i 30 kap. rättegångsbalken, sådana de lyda i lagen den 7 januari 1955 (2/55) och sagda 10 § ytterligare delvis ändrad i lagen den 6 maj 1955 om fri rättegång (212/55), erhålla följande ändrade lydelse:

30 kap.

Om ändringssökande i hovrätts dom eller utslag, så ock om underställning av hovrätts utslag.

9 §.

Part, som vill förbehålla sig rätt att söka tillstånd att draga hovrätts avgörande under högsta domstolens prövning, skall till hovrätten inlämna skriftlig anmälan därom senast före klockan 12 den tjugoförsta dagen från den, då domen eller utslaget gavs. Hava flera parter gemensam talan, gälle en anmälan för dem alla.


10 §.

Angående stämpelskatt, som skall erläggas vid anmälan om missnöje med hovrätts dom, är särskilt stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1960, dock så, att vid sökande av ändring i hovrätts dom, som givits förrän denna lag trädde i kraft, äldre lag skall lända till efterrättelse. Samtidigt upphäves lagen den 28 november 1952 om revisionsskilling (409/52), men skall i fråga om redan erlagda eller ännu utgående revisionsskillingar sistnämnda lag tillämpas.

Helsingfors den 28 november 1959.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Antti Hannikainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.