403/1959

Given i Helsingfors den 5 november 1959.

Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.

I enlighet mod Riksdagens beslut ändras 112 § 2 mom. lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar (243/54), sådant sagda lagrum lyder i lagen den 12 december 1957 (406/57), och fogas till 113 § ett nytt 3 mom. som följer:

112 §.

Beslut om byggande eller förbättring av kommunal- eller byväg förfaller, ifall icke vägarbetet påbörjats före den 1 januari 1962. Har vägarbetet påbörjats, skall den äldre lagen lända till efterrättelse, såvitt icke annat följer av vad i 3 § lagen angående införande av denna lag är stadgat.

113 §.

Vad ovan i 59 § är stadgat om förbud mot och begränsning av trafik i vissa fall på väg eller del därav, skall äga motsvarande tillämpning i fråga om kommunal- och byvägar.

Helsingfors den 5 november 1959.

Republikens President
Urho Kekkonen.

T.f. minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Arvo Korsimo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.