324/1959

Given i Helsingfors den 17 juli 1959.

Trafikförsäkringsförordning.

På föredragning av socialministern stadgas med stöd av trafikförsäkringslagen den 26 juni 1959 (279/59):

1 §.

Såsom i trafikförsäkringslagen avsett motorfordon betraktas icke:

1) till sin grundtyp utifrån av gående styrd arbetsmaskin, vars konstruktion, då maskinen icke styres av gående, avser en körhastighet av högst 15 kilometer i timmen

2) enbart på järnvägs-, fabriks- eller annat motsvarande begränsat område, där obehöriga icke hava rätt att uppehålla sig, anlitad maskindriven för varutransport avsedd plattformsvagn eller lastningsanordning, vars konstruktion avser en körhastighet av högst 30 kilometer i timmen;

3) vägbyggnadsmaskin, vars konstruktion avser en körhastighet av högst 10 kilometer i timmen;

4) skördetröska eller annan därmed jämförlig från registrering befriad arbetsmaskin för gårdsbruk med undantag av traktor; och ej heller

5) enligt motorfordonsförordningen från registrering befriad släpvagn, släpsläde eller släpanordning.

2 §.

Har försäkringsbolag beviljats i 15 § trafikförsäkringslagen omnämnd koncession, har koncession återkallats eller har i försäkringsbolags bolagsordning fastställts ändring, som hänför sig till verksamhetsområdet för bolagets trafikförsäkringsrörelse eller villkoren för godkännande av delägarskap i ömsesidigt bolag, skall detta genom socialministeriets försorg ofördröjligen anmälas till samtliga myndigheter, som föra motorfordonsregister, samt tillkännagivas i officiella tidningen.

Återkallande av koncession, vilket skett på ansökan av försäkringsbolag, samt i 1 mom. omnämnd ändring i bolagsordningen träda i kraft vid ingången av det kalenderår, som först begynner sex månader efter den tidpunkt, då ansökningen om återkallande eller ändring gjordes.

3 §.

Trafikförsäkringsbolag må icke vägra att meddela och upprätthålla hos bolaget sökt försäkring, därest försäkringen gäller sådant motorfordon, för vilket bolaget i enlighet med sin koncession och sin fastställda bolagsordning har rätt att meddela försäkring.

På trafikförsäkring, med anledning varav försäkringsbolaget under en viss tid icke har kommit att erlägga skadeersättning eller med anledning varav det under samma tid har nödgats erlägga ersättning på andra än 8 § trafikförsäkringslagen omnämnda grunder, skall försäkringsbolag bevilja premienedsättning i enlighet med vad socialministeriet därom närmare förordnar, likväl högst femtio procent av försäkringspremien.

Är försäkringen avsedd att beviljas ägare av motorfordon för ett fastställt fordon på så sätt, att den, därest skifte sker i äganderätten till fordonet, betraktas som den nya ägarens försäkring, har socialministeriet utan hinder av vad i 2 mom. stadgas rätt att bestämma, huruvida och i vilken mån premienedsättning skall beviljas för denna försäkring.

4 §.

Försäkringspremie, som icke har erlagts på utsatt tid, må höjas med 10 procent. I fråga om utmätning av förhöjning gäller, vad i fråga om utmätning av försäkringspremie är stadgat.

5 §.

De allmänna villkoren för trafikförsäkring och ändringar i dessa villkor skola av trafikförsäkringsföreningen eller försäkringsbolaget senast en månad, innan de tagas i bruk, skriftligen delgivas socialministeriet.

På ministeriet ankommer att övervaka, att försäkringsvillkoren överensstämma med trafikförsäkringslagen.

6 §.

Trafikförsäkringsbolag har rätt att i agentprovision erlägga högst 5 procent av den försäkringspremie, som skall erläggas i det ifrågavarande fallet. Bolaget har icke rätt att därutöver på grund av trafikförsäkring bevilja sin agent andra förmåner med undantag av sedvanligt pris, som utdelas på grund av försäkringsanskaffningstävlan.

Trafikförsäkringsbolagen må icke vara verksamma i egenskap av agenter för varandra.

7 §.

Över trafikförsäkring, som har tagits enligt 15 § trafikförsäkringslagen och som gäller fordon, vilka böra införas i registret, skall bevis tillställas den myndighet, i vars motorfordonsregister motorfordonet införes.

Den myndighet, som för motorfordonsregister, skall ofördröjligen återställa i 1 mom. omnämnda bevis till vederbörande försäkringsbolag:

1) då fordonet avföres från registret;

2) då fordonets ägare vid överföring av sin försäkring till ett annat bolag företer det tidigare försäkringsbolagets skriftliga meddelande om försäkringsavtalets upphörande och samtidigt inlämnar bevis över att försäkring tagits i det andra bolaget;

3) då registermyndigheten av tidigare ägare till fordon har erhållit sådant meddelande om överlåtelse av fordonet, som skall införas i registret; eller

4) då vid registrering hos myndighet av att byte av ägare skett, bevis inlämnas över att ny försäkring tagits.

På det bevis, som skall återställas till försäkringsbolaget, skall registermyndigheten i de fall, som nämnas i 2 mom. 1 punkten, anteckna, när fordonet avfördes från registret, samt i de fall, som omnämnas i 3 och 4 punkterna, när äganderätten till fordonet övergick till den nya ägaren.

Har icke den för motorfordon beviljade trafikförsäkringen varit i kraft räknat från dagen för äganderättens början, bör registermyndigheten, då den registrerar fordonet, därom sända meddelande till trafikförsäkringsföreningen för fastställande av gottgörelse för den tid, under vilken fordonet var oförsäkrat. Meddelande skall likväl icke sändas, om den nya försäkringens giltighet har tagit sin början inom trettio dagar från den dag, då skifte i den registrerade äganderätten ägt rum.

8 §.

Envar, som för tillfälligt bruk från utlandet inför motorfordon, är, därest för dess bruk i Finland försäkring icke har tagits och ej heller trafikförsäkringsföreningen i enlighet med 15 § 2 mom. trafikförsäkringslagen har utfäst sig att ansvara för den trafikskada, som här förorsakats av fordonet, skyldig att genom förmedling av tullmyndighet taga trafikförsäkring i enlighet med nämnda lagrum. Samtidigt skall till tullmyndigheten, såvida trafikförsäkringsföreningen icke har meddelat annat, försäkringspremie erläggas för den tid, under vilken motorfordonet är avsett att här brukas i trafik.

Då dylikt fordon utföres från landet, bör för tullmyndigheten på den ort, från vilken fordonet utföres, företes utredning därom, att försäkringspremien är erlagd för hela den tid, som fordonet har befunnit sig i landet. Kan sådan utredning icke företes, må fordonet icke ut as från landet, innan det utestående premiebeloppet har erlagts till tullmyndigheten eller utredning om dess betalning har företetts.

Har trafikförsäkringsföreningen förbundit sig att svara för skada, som förorsakats av till landet för tillfälligt bruk infört fordon, skall den tillställa socialministeriet meddelande därom för vidarebefordran till tullstyrelsens kännedom. Av meddelandet bör de omständigheter framgå, med stöd av vilka tullmyndighet kan fastslå, att fordonets ägare icke är försäkringspliktig.

Närmare föreskrifter om de åligganden, som enligt denna paragraf ankomma på tullmyndighet, utfärdas av tullstyrelsen.

9 §.

I ärenden angående trafikskada, som förorsakats av staten tillhörigt motorfordon, företrädes stat en av statens olycksfallsbyrå.

Är likväl skadan liten och har den myndighet, i vars besittning fordonet befinner sig, ett anslag till förfogande för ändamålet, må myndigheten själv ersätta skadan, såvida avtal träffats om ersättningen.

10 §.

På socialministeriet ankommer att fastställa beräkningsgrunderna för engångsersättning, som skall erläggas i stället för en fortlöpande ersättning, vilken bör utbetalas på grund av personskada eller dödsfall.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1960.

Helsingfors den 17 juli 1959.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Socialminister
Vieno Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.