237/1959

Given i Helsingfors den 22 maj 1959.

Förordning om befolkningsskydd.

På föredragning av ministern för inrikesärenden a stadgas i stöd av 2 § 2 mom., 9 § 1 mom., 13, 15 och 22 §§ samt 33 § lagen den 31 oktober 1958 om befolkningsskydd (438/58):

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Befolkningsskyddet förberedes och verkställes såsom allmänt befolkningsskydd, skydd för ämbetsverk ock inrättningar, industriskydd och personligt befolkningsskydd, i varje kommun i den omfattning och på det sätt förhållandena på orten förutsätta.

2 §.

Statsrådet förordnar till skyddsort kommun eller område av sådan, där skärpta befolkningsskyddsåtgärder befinnes nödiga. Skyddsortens gränser fastställas i kommunens befolkningsskyddsordning.

3 §.

Skyddsorterna indelas i skyddsavsnitt, vilka vid behov kunna förenas till skyddsdistrikt. Bestämmelser därom böra intagas i kommunens befolkningsskyddsordning.

Bevakningsområdet i kommun, där befolkningsskyddsordning finnes, bör i denna vid behov indelas i bevakningsdistrikt. Ministeriet för inrikesärendena må besluta om sådan indelning även i annan kommun.

4 §.

I kommun, där befolkningsskyddsordning finnes, bör i stöd därav uppgöras skyddsplan för kommunen, i vilken mera detaljerat angivas organiseringen, förberedandet och verkställigheten av de i befolkningsskyddsordningen förutsatta skyddsåtgärderna.

För annan kommun bör uppgöras verksamhetsföreskrift er angående förberedande och verkställighet av de i kommunen nödiga skyddsåtgärderna.

För statens och kommunernas samt övriga offentliga ämbetsverk och inrättningar ävensom för industri- och andra produktionsinrättningar, tekniska och med dem jämförliga verk samt, för informations- och sambandsinrättningar skall på skyddsorter och även annorstädes, där sådant bör anses nödigt, på åtgärd av vederbörande ämbetsverk eller inrättning uppgöras planer, i vilka angivas de för dess skyddande och tryggande av den fortgående verksamheten nödiga åtgärderna.

5 §.

Förslag till befolkningsskyddsordning bör på åtgärd av kommunens styrelse anslås till allmänhetens påseende under 30 dagar.

Mot förslaget må under sagda tid göras skriftliga anmärkningar till kommunens styrelse. Härom bör kungöras på sätt som om anslående av kommunala tillkännagivanden är föreskrivet.

Vad i 1 mom. är stadgat, lände på motsvarande sätt till efterrättelse vid ändring av befolkningsskyddsordningen.

6 §.

Till befolkningsskyddets ledar- och övrig specialpersonal hänföras kommunernas befolkningsskyddschefer och -instruktörer samt för andra uppgifter inom befolkningsskyddets ledning erforderlig personal ävensom personer, vilka böra reserveras för uppgifter, som förutsätta teknisk eller annan specialutbildning, och till formationer, som bildas till det lokala befolkningsskyddets bistånd.

2 kap.

Konstruktiva skyddsåtgärder.

7 §.

I 9 § 1 mom. lagen om befolkningsskydd avsett skyddsrum bör göras så stort, att golvytan i de egentliga skyddsrummen uppgår till sammanlagt minst 2.5 procent av den sammanlagda ytan hos byggnadens rumsutrymmen.

Skyddsrum för sådan byggnad, vari finnes utrymmen, avsedda att användas av industri- eller andra produktionsinrättningar eller tekniska eller med sådana jämförliga verk, bör, med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat, göras så stort, att de personer, vilka kunna beräknas under krigstid eller därmed jämförliga förhållanden arbeta i byggnaden eller eljest uppehålla sig där, få plats i skyddsrummet.

8 §.

Skyddsrum vid järnvägsstationer och flygstationer samt vid centralstationer för bussar och i hamnar böra byggas så stora, att i dem finnes plats för såväl trafikpersonalen som det beräknade genomsnittliga passagerarantalet under krigstid eller därmed jämförliga förhållanden.

9 §.

Skyddsrum, som uppföras för befolkningsskyddsorganen, böra vara så stora, att i dem finnes plats för det antal personer, som kan beräknas komma att arbeta inom vederbörande organ.

10 §.

Skyddsrum må byggas högst så stort, att det räcker till 150 personer. Ifall skyddsrum, på grund av vad ovan i 7 och 8 §§ samt i 11 § 2 mom. lagen om befolkningsskydd är stadgat, borde göras större, skall i stället för ett skyddsrum byggas två eller efter behov flera skyddsrum.

Vid beräkning av för huru många personer skyddsrummet räcker till, anses, försåvitt icke av synnerliga skäl annat följer, den för en person erforderliga golvytan i det egentliga skyddsrummet vara 0.58 m2.

Vad i 1 mom. är stadgat, utgör icke hinder för uppförande av större skyddsrum, ifall det bygges i motsvarande mån starkare, såsom i 12 § stadgas.

11 §.

Skyddsrummen indelas i bergsskyddsrum och skyddsrum av armerad betong.

Bergsskyddsrummens storlek anpassas efter behovet och de byggas så starka som de lokala förhållandena medgiva.

Skyddsrummen av armerad betong kunna vara av klass A, B eller C. Deras konstruktioner bör dimensioneras för att utöver de i de allmänna belastningsbestämmelserna förutsatta belastningarna tåla tryck, skyddsrum av klass A minst 30 000 kg/m2, av klass B 10 000 kg/m2 och av klass C 5 000 kg/m2. Därtill bör ytterväggarnas och takets tjocklek i skyddsrum av klass A vara minst 160 cm, i klass B 60 cm och i klass C 40 cm.

Vid planering och byggande av skyddsrum bör ytterligare fästas särskild uppmärksamhet vid tryggandet av in- och utgångarna.

12 §.

Skyddsrum bör byggas minst enligt klass C, om det är avsett för högst 150 personer. Skyddsrum för högst 300 personer bör byggas minst som skyddsrum av klass B. Skyddsrum för flera än 300 personer bör byggas som skyddsrum av klass A eller såsom bergsskyddsrum.

Angående hållfasthetskraven för skyddsrum, som avses i 12 § 2 mom. lagen om befolkningsskydd, må ministeriet för inrikesärendena utfärda föreskrifter med avvikelse från vad ovan i 1 mom. är stadgat.

13 §.

Ministeriet för inrikesärendena må förordna om beviljande av lättnader i fråga om stadgandena i 7, 8, 9 och 10 §§ samt i 12 § 1 mom.

14 §.

Tekniska och andra närmare bestämmelser angående skyddsrum och deras konstruktion utfärdas av ministeriet för inrikesärendena.

15 §.

Myndighet, som beviljar byggnadstillstånd bör tillse, att byggnadsplanen innefattar skyddsrum, då sådant bör byggas, och att det med avseende på placering, storlek, hållfasthet och konstruktion i övrigt samt tekniska anordningar uppfyller stadgade och föreskrivna fordringar.

Bestämmelse eller tillstånd, som avses i 9 § 2―4 mom. lagen om befolkningsskydd, utfärdas av ovan i 1 mom. nämnd myndighet, sedan denna införskaffat befolkningsskyddsnämnds utlåtande.

Tillåtes i stöd av 9 § 4 mom. lagen om befolkningsskydd byggande av gemensamt skyddsrum för två eller flera byggnader utanför dessa, må, ifall synnerliga skäl föreligga, i ovan i 2 mom. nämnd ordning medgivas tillstånd att färdigställa skyddsrummet inom viss tid, efter det att byggnaderna eller några av dem blivit färdiga.

16 §.

Vid övervakning och inspektion av skyddsrumsbygge bör iakttagas, vad om byggnadsinspektion är stadgat.

Befolkningsskyddsmyndigheterna äga befogenhet att inspektera skyddsrum och skyddsrumsbyggen.

17 §.

Ändringar i skyddsrums konstruktion och anordningar må icke göras utan tillstånd av i 15 § 1 mom. nämnd myndighet, efter det skyddsrummet i stadgad ordning inspekterats och godkänts.

Under fredstid må skyddsrum användas för annat ändamål sålunda, att det utan dröjsmål kan sättas i stånd såsom skyddsrum.

3 kap.

Befolkningsskyddsmyndigheter.

18 §.

I ministeriet för inrikesärendena finnes en avdelning för befolkningsskyddsärenden, på vilken tillkommer den allmänna planeringen och organiseringen av befolkningsskyddet samt ledningen och övervakningen av befolkningsskyddsåtgärderna och i sådant syfte särskilt att:

1) leda och övervaka länsstyrelsernas och kommunernas verksamhet inom befolkningsskyddet;

2) följa med verkställigheten av befolkningsskyddsåtgärder och till dem anslutna förberedande åtgärder inom de olika områdena av förvaltningen och i med dessa sammanhängande ärenden göra framställningar hos vederbörande myndigheter om åtgärder, som böra anses nödiga;

3) leda och följa med de åtgärder, som ansluta sig till skydd för industri och annan produktionsverksamhet samt tekniska och med dem jämförliga verk;

4) leda och övervaka utförandet av befolkningsskyddsåtgärder, vilka anförtrotts frivilliga organisationer;

5) planera och anordna utbildning av ledar- och övrig specialpersonal för befolkningsskyddet samt allmän befolkningsskyddsupplysning och rådgivning ävensom leda anordnandet av annan befolkningsskyddsutbildning och -upplysning:

6) uppgöra allmänna planer för utrymning av befolkningen från skyddsorter och dess förläggning annorstädes;

7) utföra allmänt undersöknings-, planerings- och instruktionsarbete rörande konstruktiva skyddsåtgärder:

8) draga försorg om allmänna åtgärder i anslutning till planering, utvecklande och anskaffning av specialmateriel och utrustning, erforderliga för befolkningsskyddet;

9) i samverkan med övriga myndigheter uppgöra allmänna planer rörande understödandet av det lokala befolkningsskyddet; och

10) handlägga de uppgifter rörande befolkningsskyddets organisation och myndigheter, genomförandet av konstruktiva skyddsåtgärder och kostnaderna för befolkningsskyddet ävensom andra uppgifter, vilka enligt lagen om befolkningsskydd eller denna förordning ankomma på ministeriet för inrikesärendena.

19 §.

Till befolkningsskyddsdelegationen kallar statsrådet för tre år i sänder en ordförande, efter att i ärendet hava hört försvarsrådet, samt minst 10 och högst 14 ledamöter från olika områden av samhällslivet. Delegationen väljer inom sig en viceordförande.

20 §.

På länsstyrelsen ankommer att vid ledningen och övervakningen av befolkningsskyddsverksamheten i länet särskilt:

1) leda och övervaka organiseringen av befolkningsskyddet och de förberedande åtgärderna;

2) uppgöra regionala planer för länet, vilka avse utrymning av skyddsorternas befolkning samt dess förläggning annorstädes, leda uppgörandet av lokala utrymnings- och förläggningsplaner och tillse att dessa planer anpassas efter varandra;

3) i det syfte, som nämnes i 1 punkten, låta verkställa inspektioner i kommunerna och meddela myndigheterna i dem anvisningar angående sakenligt genomförande av befolkningsskyddsåtgärderna;

4) göra framställningar för avhjälpande av observerade brister i befolkningsskyddsåtgärderna;

5) övervaka den lokala befolkningsskyddsutbildningen; och

6) i samverkan med andra myndigheter uppgöra länets område berörande planer beträffande understödandet av det lokala befolkningsskyddet.

21 §.

På bofolkningsskyddsnämnd ankommer att vid handhavandet av åtgärderna för förberedande, organisering och verkställighet av befolkningsskyddet i kommunen särskilt:

1) i samverkan med övriga kommunala och statsmyndigheter ombesörja planering och förberedande av de åtgärder, som förutsättas av det allmänna befolkningsskyddet samt följa med verkställigheten av skyddsåtgärderna;

2) i samverkan med övriga myndigheter ombesörja uppgörandet av lokala planer för utrymning av befolkningen från skyddsorter och dess förläggning annorstädes;

3) leda det personliga befolkningsskyddet;

4) följa med skyddet för ämbetsverk och inrättningar samt industriskyddet och göra nödiga framställningar för utvecklandet av dem;

5) i samverkan med övriga kommunala och statsmyndigheter draga försorg om att ledar- och specialpersonal reserveras för uppgifter inom befolkningsskyddet på orten:

6) draga försorg om planering och organisering av befolkningsskyddsutbildningen på orten;

7) i samverkan med övriga kommunala myndigheter ombesörja uppgörandet av den i 11 § 3 mom. lagen om befolkningsskydd nämnda allmänna planen, giva handledning vid planeringen av skyddsrum, följa med byggandet av dem och utförandet av andra konstruktiva skyddsåtgärder, avgiva utlåtanden om dem och göra framställningar till den i 15 § nämnda myndigheten för rättande av brister som yppat sig samt övervaka, att skyddsrummen fortgående hållas i stånd ävensom föra förteckning över dem; och

8) i samverkan med andra kommunala och statsmyndigheter samt vederbörande inrättningar draga försorg om skyddandet av i det lokala befolkningsskyddet erforderliga lednings- och sambandscentraler och om att desamma hållas i ständig funktionsberedskap samt om anordnandet av i det lokala befolkningsskyddet erforderliga förbindeseleder.

22 §.

Handhar kommunens styrelse eller annan nämnd jämlikt 19 § lagen om befolkningsskydd de uppgifter, som skulle ankomma på en befolkningsskyddsnämnd, bör för den godkännas och fastställas reglemente angående sagda uppgifter så som i 16 § 3 mom. i lagen är stadgat.

23 §.

Kommuns befolkningsskyddschef eller instruktör utses av kommunal fullmäktige på framställning av kommunens styrelse, sedan den införskaffat befolkningsskyddsnämndens utlåtande.

Den som väljes till tjänsten bör innehava nödig förmåga och skicklighet samt även i övrigt vara för uppgiften lämpad. befolkningsskyddschef eller -instruktör må icke valjas till ordförande eller medlem i befolkningsskyddsnämnden.

4 kap.

Kostnader för befolkningsskyddet.

24 §.

Ersättning, som avses i 22 § lagen om befolkningsskydd, erlägges efter det ministeriet för inrikesärendena upptagit arbete som avser byggande av skyddsrum i den allmänna planen över sådana samt, såframt icke av synnerliga skäl annat följer, i den ordning byggnadsarbetet fortskrider.

Ansökan om upptagande av skyddsrumsbygge i den i 1 mom. nämnda planen bör, innan byggnadsarbetet inledes, tillställas länsstyrelsen, som insänder denna jämte eget utlåtande till ministeriet för inrikesärendena. Till ansökningen bör fogas enligt av ministeriet för inrikesärendena utfärdade föreskrifter uppgjord utredning om skyddsrummets placering samt byggnadsritningar och kostnadskalkyl för det samt övriga erforderliga uppgifter.

25 §.

Ansökan om lån eller ersättning, som avses i 24 och 25 §§ lagen om befolkningsskydd, skall jämte nödig utredning tillställas länsstyrelsen, som insänder handlingarna jämte eget utlåtande till ministeriet för inrikesärendena.

Ansökan bör göras inom ett år efter det de åtgärder utförts, vilka föranlett de kostnader, för vilka lån eller ersättning ansökes, men må ansökan inlämnas även innan några åtgärder företagits.

26 §.

Vad i 22―26 §§ lagen om befolkningsskydd är stadgat angående kostnaderna för byggande av skyddsrum, gäller även utgifterna för utvidgning eller annan grundförbättring av skyddsrum.

5 kap.

Särskilda stadganden.

27 §.

Vad i 9 § 1 mom. lagen om befolkningsskydd är stadgat, gäller icke byggnad, vars uppförande påbörjats, innan sagda lag trädde i kraft.

28 §.

Ministeriet för inrikesärendena må förordna, att befolkningsskyddsordning och reglemente för befolkningsskyddsnämnd, i 4 § nämnda skydds- och andra planer samt allmän plan angående byggande av i 11 § 2 mom. lagen om befolkningsskydd nämnda skyddsrum bör godkännas och underställas för fastställelse inom viss tid efter det denna förordning trätt i kraft. Samma gäller antagande av befolkningsskyddschef eller -instruktör och valets underställande för fastställelse.

29 §.

Den befolkningsskyddsnämnds mandatperiod, vilken väljes för första gången i stöd av 16 § 1 mom. lagen om befolkningsskydd, utgår vid utgången av år 1960.

30 §.

Såsom i lagen om befolkningsskydd och i 4 kap. denna förordning avsedda kostnader anses endast sådana kostnader, som uppkommit efter det sagda lag trätt i kraft.

31 §.

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning utfärdas av ministeriet för inrikesärendena.

32 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1959.

Helsingborg den 22 maj 1959.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för inrikesärendena
Eino Palovesi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.