497/1958

Given i Helsingfors den 12 december 1958.

Lag om ändring av 15 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 15 kap. 2 och 3 §§ rättegångsbalken, sådana de lyda i lagen den 31 december 1917 (119/17), och fogas till sagda kapitel en ny 10 a § som följer:

15 kap.

Om rättegångsombud.

2 §.

Såsom rättegångsombud eller -biträde må nyttjas endast advokat eller annan välfrejdad, redbar och till uppdraget förmögen person, som råder över sig och sin egendom.

3 §.

Tjänsteman må icke vara ombud eller biträde vid rättegång, när det strider mot hans tjänsteplikt.

Lagfaren medlem av allmän domstol må icke vid rättegång vara ombud eller biträda part, om han ej har i saken del eller talar för make, anförvant i rätt upp- eller nedstigande led eller för broder, syster eller myndling. Vid den domstol, av vilken han är medlem, må han icke heller, såvida han icke har del i någon sak, för andra än ovannämnda personer sköta inskrivnings- eller andra ansökningsärenden.

Står någon till den, som är medlem av rätten och deltager i målets behandling, i sådant förhållande, som avses i 1 kap. 6 §, må han ej vara ombud eller biträda part. Ej heller må någon vara ombud eller biträde, om han deltagit i målets behandling som medlem, föredragande eller protokollförare vid domstol eller i saken varit ombud eller biträde för motparten.

10 a §.

Visar sig ombud eller biträde oredligt, oförståndigt eller oskickligt eller finnes han eljest olämplig för sitt uppdrag, må domstolen förvägra honom rätt att uppträda i målet. Domstolen må även, då skäl därtill föreligger, förvägra honom rätt att under högst tre år verka såsom ombud eller biträde vid den domstolen. Är fråga om advokat, skall domstolen delgiva styrelsen för den allmänna advokatföreningen sitt beslut.

Har ombud eller biträde förvägrats rätt att uppträda, bör hans huvudman, såframt denne icke är närvarande i rätten och själv önskar driva sin sak, beredas tillfälle att anskaffa ett ombud, som uppfyller kompetensfordringarna.

Ändring av ovan i 1 mom. avsett beslut må av ombud eller biträde sökas medelst besvär, men beslutet skall trots besvären omedelbart lända till efterrättelse.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1959.

Helsingfors den 12 december 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Sven Högström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.