486/1958

Given i Helsingfors den 12 december 1958.

Lag om ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 4 § 2 mom., 8 §, 9 § 2 och 3 mom. samt 16, 18 och 19 §§ folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) erhålla följande ändrade lydelse:

4 §.

Har försäkringspremie icke fastställts eller fastställts till för lågt belopp, skall den försäkrade påföras den försäkringspremie eller del därav, som icke påförts honom, dock icke för längre tid än för de fem närmast föregående åren.

8 §.

Försäkrad skall erlägga förskott på premie såsom i lagen om förskottsuppbörd är stadgat.

9 §.

I beskattningslagen avsedd skatteuppbördsmyndighet skall varje kalenderår kvartalsvis till pensionsanstalten i förskott på arbetsgivares folkpensionspremie för varje kommun erlägga 90 procent av det sammanlagda beloppet av de folkpensionspremier arbetsgivarna året före det sistförflutna kalenderåret erlagt.

Efter kalenderårets utgång skall skatteuppbördsmyndighet före utgången av nästföljande juni månad till pensionsanstalten erlägga den del av arbetsgivares folkpensionspremier, som icke jämlikt 2 mom. erlagts i förskott.


16 §.

Den, som underlåter att på föreskriven tid erlägga försäkringspremie eller del därav, är skyldig att på det till betalning förfallna beloppet i premietillägg betala ränta såsom om skattetillägg, som skall erläggas vid försummad betalning av kommunalskatt, är stadgat.

18 §.

Vad i 125 § beskattningslagen är stadgat om kommuns rätt att medgiva befrielse från erläggande av kommunalskatt och om finansministeriets eller skatteuppbördsmyndighets rätt att bevilja uppskov med erläggande av skatt, gäller i motsvarande mån försäkringspremie.

19 §.

Pensionsanstalten äger rätt att övervaka fastställandet, debiteringen, uppbörden, tvångsindrivningen och redovisningen av försäkringspremier samt att till erforderliga delar granska skattelängder ävensom handlingar rörande skatteuppbörd och tvångsindrivning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1960, och genom densamma upphävas 7, 10, 11, 12, 13, 14 och 17 §§ folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), likväl så, att 7 § fortfarande bör tillämpas i fråga om försäkringspremie, som påförts på grund av inkomst under ett tidigare inkomstår än det, som föregått denna lags ikraftträdande.

Skall försäkringspremie, efter det denna lag trätt i kraft, till följd av ändringssökande eller av annan orsak påföras på grund av inkomst under ett tidigare inkomstår än det, som föregått denna lags ikraftträdande, påföres skattskyldig den premie, som honom enligt tidigare gällande stadganden angående försäkringspremie för vederbörande inkomstår bort påföras.

Beträffande de fall, i vilka genom denna lag upphävda stadganden angående förfarande böra tillämpas efter det denna lag trätt i kraft, är särskilt stadgat. I fråga om de försäkringspremier, vilkas debitering, uppbörd och tvångsindrivning fortfarande åvila kommun, skall 17 § folkpensionslagen, som upphävts genom denna lag, fortfarande tillämpas.

Utan hinder av denna lag skola inom landskapet Åland folkpensionslagens stadganden angående försäkringspremie tillämpas i den lydelse de hade, innan denna lag trädde i kraft. Fastställes genom förordning, enligt vad därom är särskilt stadgat, att beskattningslagen, även till den del den berör folkpensionspremie, skall tillämpas inom landskapet Åland, skall jämväl denna lag från och med samma tidpunkt där tillämpas. Härvid utfärdas genom förordning även nödiga Övergångsstadganden.

Helsingfors den 12 december 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Päiviö Helemäki.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.