226/1958

Given i Helsingfors den 21 maj 1958.

Förordning angående ändring av förordningen om försvarsrådet.

På föredragning av försvarsministern ändras 6 och 7 §§ samt 8 § 2 mom. förordningen den 21 mars 1957 om försvarsrådet (137/57) som följer:

6 §.

Försvarsrådet har en generalsekreterare. en allmän sekreterare samt erforderligt antal sekreterare och kanslipersonal.

Generalsekreteraren bör hava avlagt examen vid militär högskola och vara väl förtrogen med frågor angående rikets försvar.

Allmänna sekreteraren bör innehava kompetens för överste- eller kommodorstjänst vid försvarsväsendet.

Försvarsrådets generalsekreterare och allmänna sekreterare utnämnas av republikens president på framställning av statsrådet och sekreterare av statsrådet. Kanslipersonalen anställes av generalsekreteraren.

7 §.

Generalsekreteraren, allmänna sekreteraren och sekreterarna, vilka bilda försvarsrådets sekretariat, åligger att under ordförandens överinseende:

1) bereda ärenden, som skola föreläggas försvarsrådet;

2) föra protokoll vid rådets sammanträden, uppsätta skrivelser och sköta arkivet;

3) upprätthålla förbindelse med ministerier, staber, ämbetsverk, inrättningar och organisationer, vilka handhava försvarsförberedelser, följa med utvecklingen av förberedelserna och hålla försvarsrådet underrättat om dem; samt

4) utföra andra uppgifter, som föreläggas dem av republikens president eller försvarsrådets ordförande.

8 §.

Vid sammanträde föredrages ärende av den medlem av rådet, till vars verksamhetsområde ärendet huvudsakligen hör, eller av rådets generalsekreterare eller allmänna sekreterare eller annan sekreterare, åt vilken ärendets föredragning upp dragits.


Helsingfors den 21 maj 1958.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Försvarsminister
Lars Björkenheim.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.