180/1958

Given i Helsingfors den 25 april 1958.

Lag om vissa samäganderättsförhållanden.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Tillhör fastighet, lösöre eller annat gods två eller flere gemensamt, skall vad i denna lag om samfällt gods är stadgat lända till efterrättelse.

Stadgandena i denna lag skola i tillämpliga delar iakttagas även då vätt, som grundar sig på aktie, andelsbevis, obligation eller annat dylikt värdepapper, tillkommer två eller flere gemensamt.

Angående de rättsliga förhållandena mellan makar och delägare i oskiftat dödsbo samt i bolag ävensom angående samfälld gruva och rederibolag gälle vad om dem är särskilt stadgat. Utan hinder av stadgandena i denna lag lände jämväl till efterrättelse, vad angående det rättsliga förhållandet mellan delägare i annat än genom lag reglerat bolag delägarna emellan bör anses vara överenskommet samt vad i annan lagstiftning om samfälld egendom särskilt är stadgat.

2 §.

Envar samägare skall anses äga viss andel i det samfällda godset. Andelarna äro, där ej annat framgår, lika stora.

Samägares rättigheter och skyldigheter med avseende på det samfällda godset och dess avkastning bestämmas enligt deras andelar däri. Har godset emot vederlag överlåtits eller bortskiftats, tillkommer envar samägare en hans andel motsvarande del av överlåtelsepriset eller av det gods, som genom skiftet erhållits.

3 §.

Samägare tillkommer rätt att utan övriga samägares hörande överlåta sin andel och även eljest däröver förfoga, så ock att tillgodogöra sig det samfällda godset på sådant sätt, att övriga samägares motsvarande förmåner och rättigheter icke därigenom kränkas.

4 §.

Rättshandling eller åtgärd, som galler godset i dess helhet, må icke företagas, såframt icke alla samägare därtill samtycka eller rätten i här nedan nämnda fall därtill giver sitt bifall. Är åtgärden nödvändig för godsets bevarande, skyddande eller sedvanliga nyttjande och tål den icke uppskov, må den dock utan hinder av samägares gensaga eller frånvaro företagas av annan samägare.

Även i andra än i 1 mom. avsedda angelägenheter äger jämväl en enda samägare befogenhet att föra talan i mål angående samfällt gods, ändå att övriga samägares samtycke till rättegången icke erhållits. Dock skola övriga samägare av honom instämmas att i saken höras. Vad därvid vinnes, tillfalle alla samägare gemensamt, och är varje samägare pliktig att intill värdet av honom tillfallen fördel deltaga i rättegångskostnaderna.

5 §.

Påkallar vården eller underhållet av samfällt gods överlåtelse av del av fastighet, stiftande av pant-, nyttjande- eller servitutsrätt eller annan sådan åtgärd, som kan hava väsentlig inverkan på samägares rättigheter, och har alla samägares samtycke till åtgärden icke erhållits, må rätten på begäran av samägare, såframt ej vägande motskäl föreligga, på av densamma fastställda villkor lämna sitt bifall till åtgärden. Innan saken avgöres, skola samägarna beredas tillfälle att uttala sig i saken.

6 §.

Samägare tillkommer befogenhet att hos rätten ansöka om förordnande av god man att vårda och förvalta samfällt gods till ägarnas gemensamma bästa. Rätten bör, förrän ärendet avgöres, bereda de samägare, vilka icke biträtt ansökan, tillfälle att uttala sig därom. Finner rätten giltiga skäl att bifalla ansökan föreligga, förordne god man att under viss tid eller tills vidare handhava sagda uppdrag.

Där det av ansökan framgår, att samägarna äro ense om tillsättande av god man och om dennes person, må på landet även domare utfärda i 1 mom. avsett förordnande.

7 §.

Rätten må för gode mannen fastställa sådana anvisningar, som omständigheterna i ett vart fall anses kräva. Äro samägarna eniga i saken, har domaren samma befogenhet, då han meddelar i 6 § 2 mom. avsett förordnande. Har i anvisningarna annat icke föreskrivits, må gode mannen ingå avtal om överlåtelse av nyttjanderätten till det samfällda godset. Dock må han icke utan särskilt tillstånd ingå dylikt avtal för längre tid än hans egen mandattid eller, om han förordnats till uppdraget tills vidare, för högst fem år i sänder.

8 §.

Därest samägarna icke för visst fall annat bestämt eller om i för gode mannen fastställda anvisningarna icke annat säges, ankommer det på gode mannen att på samägarnas vägnar kära och svara samt inför myndighet och även eljest företräda samägarna i angelägenheter, som röra det samfällda godset.

Stämning, myndighets förordnande eller annat tillkännagivande anses hava kommit till samägarnas kännedom, då gode mannen i laga ordning fått del därav.

9 §.

Samägare har rätt att genom skifte utfå sin andel i samfällt gods. Vid skifte lande i tillämpliga delar till efterrättelse, vad i 12 kap. 4 § ärvdabalken är stadgat.

Kan gods ej skiftas eller skulle skifte draga oskäligt stora kostnader eller ansenligt minska godsets värde, äger rätten befogenhet att på yrkande av samägare och sodan denne låtit instämma övriga samägare att i saken höras, förordna om godsets försäljning för samäganderättsförhållandets upplösning.

10 §.

I utslag om försäljning av gods skall rätten förordna, huru försäljningen skall äga rum. Godset skall förordnas att säljas på auktion, såvida icke samägarna annorlunda överenskommit och det icke styrkes, att det uppenbarligen på annat satt fördelaktigare kunde försäljas. Är försäljning av godset till tredje man icke lovlig, skall försäljningen förrättas samägarna emellan.

Rätten må på yrkande av samägare fastställa det lägsta pris, vartill godset må säljas. Är försäljning av fastighet i fråga och är någon av samägarna omyndig, bör rätten även utan yrkande fastställa det lägsta försäljningspriset. För dylik försäljning erfordras icke särskilt, i 39 § lagen angående förmynderskap stadgat tillstånd av rätten.

11 §.

Rätten skall vid behov förordna god man att ombesörja försäljningen av godset och fördelningen av köpeskillingen. Har godset förordnats att säljas på auktion, ankommer det på gode mannen att efter att hava rådgjort med samägarna bestämma försäljningsvillkoren till den del de icke bestämts av rätten, utlysa auktionen samt förrätta eller låta förrätta den med iakttagande i tillämpliga delar av vad om frivilliga auktioner är stadgat. Gode mannen undertecknar köpebrevet, då sådant uppgöres.

12 §.

Försäljning av gods skall ske ofördröjligen efter det rättens utslag angående försäljningen vunnit laga kraft. Har godset icke sålts inom ett år från det förordnande om försäljningen utfärdats eller, om besvär anförts över utslaget därom, från det utslag i saken vunnit laga kraft, skall förordnandet för gode mannen anses hava förfallit.

Ej må den omständigheten, att ändring av utslag angående försäljningen sökts till den del det gäller förordnande av god man, utgöra hinder för den till uppdraget förordnade att verkställa godsets försäljning.

13 §.

Till god man, som avses i 6 och 11 §§, skall rätten förordna person, som åtager sig uppdraget och som den finner för uppdraget skickad. Samägare må förordnas till god man.

På god man skall tillämpas, vad i 18 kap. handdsbalken om ombudsmans ansvar, redovisningsskyldighet, arvode och kostnader är stadgat.

För kostnader, som föranletts av god mans förvaltning eller försäljningen av gods, svare alla samägare, envar efter sin andel.

14 §.

Vill god man frånträda uppdraget och visar han giltigt skäl, skall han av rätten befrias från uppdraget.

Finner rätten, att god man icke är för uppdraget lämplig, skall han entledigas från uppdraget, ifall samägare därom ansöker. Får rätten kännedom om omständigheter, på grund av vilka god man bör anses för uppdraget olämplig, må rätten även självmant entlediga honom. God man må icke entledigas, innan honom beretts tillfälle att bliva i saken hörd, såframt detta kan ske utan nämnvärd olägenhet.

15 §.

I domaren beslut i stöd av 6 § 2 mom. må ändring icke sökas. I domstols utslag i stöd av 5, 6, 7, 9, 10, 11 och 14 §§ må ändring sökas medelst besvär. Annat utslag än utslag om försäljning av samfällt gods må omedelbart gå i verkställighet, såvida icke verkställigheten gör ändringssökande onyttigt eller rätten därom annorlunda förordnat.

16 §.

Laga domstol i mål, som avses i denna lag, är underrätten på den ort, inom vars domkrets det samfällda godset befinner sig.

17 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1958.

Helsingfors den 25 april 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Kurt Kaira.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.