150/1958

Given i Helsingfors den 11 april 1958.

Lag om ändring av 15 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skola i 15 kap. rättegångsbalken rubriken samt 4 och 7 §§ erhålla följande ändrade lydelse:

15 kap.

Om rättegångsombud.

4 §.

Rättegångsombud skall, om ej huvudmannen inför rätta muntligen bemyndigat honom att uppträda såsom hans ombud, förete av huvudmannen egenhändigt undertecknad fullmakt.

Är staten, kommun eller annat samfund eller offentlig inrättning huvudman, gälle såsom fullmakt även i behörig ordning utfärdat skriftligt förordnande eller protokollsutdrag och, där bolag, andelslag, stiftelse, förening eller annan sådan sammanslutning är huvudman, till riktigheten bestyrkt utdrag ur protokollet från det möte, vid vilket bemyndigande givits av det därtill berättigade organet.

Kan den, som anmält sig som rättegångsombud och icke är i enlighet med 1 mom. därtill muntligen bemyndigad, icke omedelbart förete ovan avsett skriftligt bemyndigande eller finner rätten med anledning av parts invändning eller av annan orsak nödigt vinna bekräftelse på att utredningen om bemyndigandet är riktig, skall den, som anmält sig såsom ombud, såframt fråga ej är om missnöjes- eller vadeanmälan, beredas tillfälle att förete utredning. Rätten må likväl, då skäl därtill föreligger, fortsätta målets behandling utan att dock slutligt avgöra det. Styrkes bemyndigandet senare, anses ombudet hava handlat i stöd därav från det han anmälde sig såsom ombud.

7 §.

Ombud må ingå förlikning, därest icke i fullmakten uttryckligt föreskrivits, att han icke är berättigad därtill. Fullmakt, som är ställd på viss person, må ombudet icke utan tillstånd överföra på annan.

I stöd av fullmakt må ombud företräda huvudmannen endast vid den rätt, inför vilken muntligt bemyndigande givits eller fullmakt företetts. Ombudet liksom även rättegångsbiträde äger likväl städse befogenhet att anmäla missnöje med den rätts utslag, vid vilken han uppträtt såsom ombud eller rättegångsbiträde, eller att genom vad bevara huvudmannens rätt.

Huvudmannens personliga inställelse inför rätta må icke i och för sig anses innebära, att bemyndigandet är återkallat.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1958.

Helsingfors den 11 april 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Kurt Kaira.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.