18/1958

Given i Helsingfors den 17 januari 1958.

Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) en ny 61 a § som följer:

61 a §.

För handläggning av ärenden, på vilka denna lag skall tillämpas, finnas vid försäkringsdomstolen såsom i lagen om sagda domstol avsedda lekmannaledamöter en redarledamot och en ledamot, som företräder sjöfolket.

Redarledamoten och den ledamot, som företräder sjöfolket, samt tre suppleanter för vardera förordnas av statsrådet på framställning av socialministeriet för tre år i sänder. I och för förordnande av dem skola vederbörande erkända organisationer för redarna och sjöfolket beredas tillfälle att för egen del framställa förslag, vilket bör omfatta två gånger så många kandidater, som antalet erforderliga ledamöter och suppleanter.

Redarledamoten och den ledamot, som företräder sjöfolket, samt deras suppleanter böra vara förtrogna med sjöfolkets förhållanden.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1958, och genom densamma upphäves lagen den 15 juni 1956 om handläggning av sjömanspensionsärenden i försäkringsdomstolen (382/56).

Helsingfors den 17 januari 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Heikki Waris.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.