17/1958

Given i Helsingfors den 17 januari 1958.

Lag om ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) en ny 74 a § som följer:

74 a §.

För handläggning av ärenden, på vilka denna lag skall tillämpas, finnas vid försäkringsdomstolen såsom i lagen om sagda domstol avsedda lekmannaledamöter två folkpension åtnjutande ledamöter samt erforderligt antal suppleanter för dem. Dessa böra äga kännedom om de utkomstmöjligheter, som erbjuda sig i de viktigaste yrkena och näringarna.

De i föregående moment avsedda lekmannaledamöterna samt deras suppleanter förordnas av statsrådet på framställning av socialministeriet för tre år i sänder.

Lekmannaledamöterna böra, förutom vad i lagen om försäkringsdomstolen särskilt är stadgat, deltaga i handläggning av ärende, såvida fråga icke enbart är om pensionens understödsdel.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1958.

Helsingfors den 17 januari 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Heikki Waris.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.