16/1958

Given i Helsingfors den 17 januari 1958.

Lag angående ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 29 § lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), sådant sagda lagrum lyder i lagen den 29 juni 1953 (289/53), samt fogas till sagda lag en ny 29 a § som följer:

29 §.

I beslut av statens olycksfallsbyrå sökes ändring hos försäkringsdomstolen medelst skriftliga besvär senast den trettionde dagen före klockan tolv efter den dag, då besväranden erhöll del av beslutet. I statens olycksfallsbyrås beslut i fall, som avses i 32 § 1 och 3 mom. och 33 §, må ändring dock ej sökas.

I försäkringsdomstolens utslag, försåvitt fråga är därom, huruvida kroppsskada, sjukdom, dödsfall eller försvinnande berättigar till ersättning enligt denna lag, må ändring sökas hos högsta domstolen senast den sextionde dagen före klockan tolv efter den dag, då besväranden erhållit kännedom om försäkringsdomstolens utslag. Försäkringsdomstolens utslag är slutligt i de fall, som avses i 12 §, 15 § 4 mom., 16 och 18 §§, 32 § 2 mom. samt 42 §, så ock utslag angående i 5 § 1 mom. 2 och 3 punkterna avsedda personers rätt att erhålla försörjningspension, dock icke till den del, som avser i 1, 2 eller 3 § stadgade förutsättningar för ersättning.

Angående rätt att tillställa försäkringsdomstolen besvärsskrift per post eller genom förmedling av bud är särskilt stadgat.

Därest i samband med besvär icke annat visas, anses besväranden hava fått del av beslutet eller utslaget den sjunde dagen efter den dag, då detta, försett med av honom uppgiven adress, av statens olycksfallsbyrå eller försäkringsdomstolen inlämnats till posten.

29 a §.

För handläggning av ärenden, på vilka denna lag skall tillämpas, finnas vid försäkringsdomstolen såsom i lagen om sagda domstol avsedda lekmannaledamöter två militärledamöter, av vilka den ena bör hava handhaft officerstjänst och den andra höra till stamunderbefälet, och två ledamöter, som äga kännedom om ersättningstagarnas förhållanden, samt erforderligt antal suppleanter för dem.

Ovan i 1 mom. avsedda ledamöter förordnas av statsrådet för tre år i sänder, militärledamöterna på framställning av försvarsministeriet och de ledamöter, som äga kännedom om ersättningstagarnas förhållanden, på framställning av socialministeriet. I och för förordnande av sistnämnda ledamöter skola vederbörande mest representativa centralorganisationer för ersättningstagarna beredas tillfälle att för egen del framställa förslag, vilket bör omfatta två gånger så många kandidater som antalet erforderliga ledamöter och suppleanter.

Militärledamöterna och de ledamöter, som äga kännedom om ersättningstagarnas förhållanden, skola beroende på den sakkunskap, som i ärendet närmast erfordras, deltaga i handläggningen, såvida i ärendet fråga är därom, huruvida kroppsskada, sjukdom, dödsfall eller försvinnande berättigar till ersättning enligt denna lag, eller såvida i lagen om försäkringsdomstolen så särskilt är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1958.

Helsingfors den 17 januari 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Heikki Waris.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.