14/1958

Given i Helsingfors den 17 januari 1958.

Lag om försäkringsdomstolen.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Försäkringsdomstolen är domstol för de mål angående social trygghet, beträffande vilka föreskrivits, att de skola av försäkringsdomstolen handläggas. Försäkringsdomstolen består av tre divisioner, och vid densamma må tillsättas extra divisioner.

2 §.

Vid försäkringsdomstolen finnas en försäkringsöverdomare samt tre äldre och tre yngre försäkringsdomare. Vid försäkringsdomstolen finnas dessutom tre läkarledamöter och, enligt vad särskilt stadgas, andra lekmannaledamöter samt erforderligt antal suppleanter för lekmannaledamöterna. Försäkringsöverdomarens och försäkringsdomarnas tjänster äro tjänster med grundlön, och angående deras rätt att kvarstå i tjänsten gäller, vad om innehavare av domarämbete är stadgat.

Vidare finnas vid försäkringsdomstolen försäkringssekreterar-, kanslist- och registratorstjänster samt biträdande kanslist-, kanslibiträdes-, maskinskrivar- och vaktmästarbefattningar med grundlön. Vid domstolen finnes jämväl en kommissionär.

Vid försäkringsdomstolen må för viss tid utnämnas extraordinarie äldre och yngre försäkringsdomare samt anställas extraordinarie befattningshavare. Till extraordinarie försäkringsdomare utnämnda tillkommer avlöning enligt samma grunder som försäkringsdomare med grundlön, och de anses icke genom utnämningen hava avgått från sina förra tjänster.

Vid jäv eller förfall för försäkringsöverdomaren handhavas hans åligganden av den i tjänsten äldste äldre försäkringsdomaren. Ställföreträdare för äldre försäkringsdomare är försäkringsdomare och ställföreträdare för yngre försäkringsdomare försäkringsdomare eller av försäkringsdomstolen förordnad försäkringssekreterare.

3 §.

Försäkringsöverdomaren, äldre och yngre försäkringsdomare och försäkringssekreterare skola hava avlagt juriskandidatexamen eller motsvarande tidigare juridisk examen, varjämte försäkringsöverdomaren och försäkringsdomarna skola vara förfarna i domarvärv samt försäkringssekreteraren antingen vara förfaren i domarvärv eller minst tre år hava tjänstgjort såsom föredragande vid försäkringsdomstolen.

Läkarledamot skall vara legitimerad läkare. Angående övriga lekmannaledamöters kompetens stadgas särskilt.

Medlem av försäkringsdomstolen bör hava fyllt tjugofem år.

4 §.

Försäkringsöverdomaren utnämnes av republikens president på framställning av högsta domstolen.

Äldre och yngre försäkringsdomare utnämnas likaså av republikens president på framställning av högsta domstolen efter det tjänsten varit lediganslagen och försäkringsdomstolen uppgjort tjänsteförslag.

Försäkringssekreterare utnämnes av högsta domstolen efter det tjänsten varit lediganslagen och försäkringsdomstolen uppgjort tjänsteförslag.

Kanslist och registrator utnämnas av försäkringsdomstolen på ansökan. Biträdande kanslist, kanslibiträde, maskinskrivare och vaktmästare anställas likaså av försäkringsdomstolen.

Läkar- och andra lekmannaledamöter jämte suppleanter förordnas av statsrådet för tre år i sänder, läkarledamöter på framställning av socialministeriet och övriga lekmannaledamöter i den ordning, som särskilt stadgas.

5 §.

Rättegångsmål handläggas vid division av försäkringsdomstolen, varvid ordförande är en försäkringsdomare och övriga medlemmar två lagfarna ledamöter eller, om målet är av medicinsk art, en lagfaren ledamot och en läkarledamot. Såsom lagfaren ledamot må, enligt vad i förordning stadgas, även försäkringssekreterare tjänstgöra. Vidare deltaga i ärendes behandling, i enlighet med vad i lag är särskilt stadgat eller om divisionen i sin ovan nämnda sammansättning så besluter, tvenne lekmannaledamöter.

Är mål, som skall avgöras av försäkringsdomstolen, av principiell betydelse eller komme divisionens avgörande att avvika från tidigare praxis, må divisionen besluta eller försäkringsöverdomaren förordna om dess handläggande i plenum, varvid försäkringsöverdomaren är ordförande och ledamöter de övriga försäkringsdomarna samt högst motsvarande antal behöriga lekmannaledamöter, såsom därom genom förordning stadgas. Plenum må icke hållas vid förfall för försäkringsöverdomaren, om vikarie för honom icke förordnats, eller vid förfall för mer än tredjedelen av försäkringsdomarna. Försäkringsdomare, som på grund av förfall varit frånvarande från plenum, är berättigad att, innan utslaget justeras, avgiva skriftligt utlåtande. Vad i 2 § 4 mom. är stadgat angående ställföreträdare för försäkringsdomare, gäller icke deltagande i plenum.

Försäkringsöverdomaren må förordna, att mål under hans ordförandeskap på nytt skall upptagas till handläggning även i division, som avses i 1 mom., i vilket fall i divisionens sammanträde jämte honom bör deltaga, förutom de ledamöter, som tidigare handlagt målet, den i tjänsten äldsta av de äldre försäkringsdomarna. Divisionen må redan vid handläggning av ärendet besluta om ärendets hänskjutande för avgörande till på ovannämnt sätt utvidgad division.

Vid handläggning av förvaltnings- och ekonomiska ärenden är försäkringsöverdomaren försäkringsdomstolens ordförande samt ledamöter försäkringsdomarna, av vilka minst fyra böra vara närvarande.

Löpande ärenden avgöras av försäkringsöverdomaren.

6 §.

Vid försäkringsdomstolen föredragas målen av försäkringssekreterarna, även då dessa tjänstgöra som ledamöter, samt av andra av domstolen förordnade innehavare av tjänst eller befattning.

7 §.

Statliga och kommunala myndigheter, allmänna sjukhus och inrättningar äro på anfordran av försäkringsdomstolen skyldiga att lämna uppgifter och annan handräckning. Motsvarande skyldighet åligger även legitimerad läkare.

8 §.

Försäkringsdomstolen må för utredande av under behandling varande mål infordra sakkunnighjälp av lekmannaledamot även utom sammanträde.

Försäkringsdomstolen må jämväl för utredande av mål införskaffa utlåtande av fackmyndighet ävensom annan än i 1 mom. avsedd sakkunnighjälp. Därest medlem så påyrkar, skall ovan avsett utlåtande införskaffas.

På försäkringsdomstolens vägnar må föredragande, utan att föredraga ärendet, enligt direktiv av ordförande i division skrida till införskaffande av i denna paragraf ävensom i 7 § avsedd utredning.

9 §.

Rättegångsförfarandet i försäkringsdomstolen är skriftligt. Domstolen må likväl av särskilda skäl besluta om verkställande av muntligt förhör inför densamma.

Vid muntligt förhör må även höras sakägare under sanningsförsäkran samt vittnen och sakkunniga på ed. Domstolen må likaså göra framställning om förhör av vittnen och sakkunniga vid den allmänna underdomstol, där detta lämpligast kan ske.

Till person, som på åtgärd av försäkringsdomstolen hörts som vittne eller sakkunnig, erlägges arvode av statsmedel, därest icke annorstädes annat är stadgat. Vid beslut i ärende avger försäkringsdomstolen utlåtande därom, vem arvodet slutligt skall stanna till last.

I övrigt skall vid rättegångsförfarandet i försäkringsdomstolen i tillämpliga delar iakttagas, vad om rättegång i allmänna domstolar är stadgat.

10 §.

Medlem av försäkringsdomstolen skall, då han tillträder sin befattning, avlägga domared inför domstolen, därest han icke tidigare avlagt sådan ed.

11 §.

För tjänstefel åtalas försäkringsöverdomaren och annan medlem i försäkringsdomstolen i Helsingfors hovrätt samt övriga innehavare av tjänst eller befattning vid vederbörande underdomstol.

12 §.

Närmare föreskrifter om försäkringsdomstolen utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1958. Genom densamma upphäves lagen den 27 november 1942 om försäkringsdomstolen (907/42), sådan den ändrad lyder i lagen den 13 maj 1955 (282/55).

De nya försäkringsdomartjänsterna må första gången besättas före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 17 januari 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Heikki Waris.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.