137/1957

Given i Helsingfors den 21 mars 1957.

Förordning om försvarsrådet.

På föredragning av försvarsministern stadgas:

1 §.

Högsta rådgivande och planläggande organ samt konsultativ kommission hos republikens president i angelägenheter, som röra rikets försvar, är försvarsrådet.

2 §.

Medlemmar i försvarsrådet äro statsministern, försvarsministern, ministern för utrikesärendena, ministern för inrikesärendena, finansministern samt handels- och industriministern och de övriga ministrar, vilka av republikens president kallats medlemmar i rådet, ävensom kommendören för försvarsmakten och chefen för huvudstaben. Till medlemmar i försvarsrådet må republikens president på framställning av statsrådet kalla även andra personer för högst tre år i sänder.

Ordförande i försvarsrådet är statsministern och vid förfall för denne försvarsministern. Är republikens president närvarande vid försvarsrådets sammanträde, ledas förhandlingarna av honom, om han ej annorlunda bestämmer.

3 §.

Försvarsrådet är beslutfört i närvaro av ordföranden eller viceordförande samt minst hälften av de till rådet hörande övriga medlemmarna av statsrådet och kommendören för försvarsmakten eller chefen för huvudstaben.

4 §.

Försvarsrådet må berättiga medlem av statsrådet, som icke hör till försvarstrådet, och inkallad militär- eller annan expert att deltaga i rådets överläggningar i visst ärende.

5 §.

På försvarsrådet ankommer:

1) att följa med den militärpolitiska utvecklingen och utreda dess inverkan på rikets försvar samt planlägga försvarsåtgärder på grund därav;

2) att granska grund planerna för rikets försvar i fall av krig och under krigstid och över dem avgiva yttrande samt med beaktande av de krav sagda planer ställa på organisationen och verksamheten inom förvaltningen och dess olika grenar, på försvarsmaktens allmänna organisation, på den psykiska och den ekonomiska försvarsberedskapen samt på tryggandet av befolkningen och dess utkomst, framlägga förslag till härav påkallade åtgärder och av dem för utsatta lagstiftningsåtgärder;

3) att uppgöra finansieringstplaner och budgeter för försvaret samt göra av dem föranledda framställningar;

4) att leda försvarsförberedelserna på olika områden och anpassa dem efter varandra genom att avgiva utlåtanden och göra framställningar till myndigheterna; samt

5) att avgiva yttranden och göra framställningar i andra angelägenheter, som avse utvecklande av rikets försvarsberedskap, så ock i de till dess verksamhetsområde hörande frågor, som av republikens president eller försvarsrådets ordförande hänskjutas till dess prövning.

6 §.

Försvarsrådet har en generalsekreterare och hanom till biträdet erforderligt antal sekreterare samt nödig kanslipersonal.

Generalsekreteraren bör hava avlagt examen vid militär högskola och vara väl förtrogen med frågor angående rikets försvar.

Försvarsrådets generalsekreterare utnämnes av republikens president på framställning av statsrådet och sekreterare av statsrådet. Kanslipersonalen anställes av generalsekreteraren.

7 §.

Generalsekreteraren och sekreteraren, vilka bilda försvarsrådets sekretariat, åligger att under ordförandens överinseende:

1) bereda ärenden, som skola föreläggas försvarsrådet;

2) föra protokoil vid rådets sammanträden, uppsätta skriselser och sköta arkivet;

3) upprätthålla förbindelse med ministerier, staber, ämbetsverk, inrättningar och organisationer, vilka handhava försvarsförberedelser, följa med utvecklingen av förberedelserna och hålla försvarsrådet underrättat om dem; samt

4) utföra andra uppgifter, som föreläggas dem av republikens president eller försvarsrådets ordförande.

8 §.

Försvarsrådet sammanträder på kallelse av republikens president eller försvarsrådets ordförande.

Vid sammanträde föredrages ärende av den medlem av rådet, till vars verksamhetsområde ärendet huvudsakligen bör, eller av rådets generalsekreterare eller annan sekreterare, åt vilken ärendets föredragning uppdragits.

I protokollen från rådets sammanträden antecknas framlagda förslag, verkställda omröstningar och fattade beslut.

9 §.

Den tid officer i aktiv tjänst varit generalsekreterare eller sekreterare med huvud tjänst vid försvarsrådet, räknas honom till godo såsom tjänsteår för befordran.

10 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1957 och den upphäver förordningen den 1 april 1938 angående försvarsrådet (148/38).

Helsingfors den 21 mars 1957.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Försvarsminister
Emil Skog.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.