77/1957

Given i Helsingfors den 1 februari 1957.

Lag om ändring av lagen angående undertryckande av osedliga publikationers spridning.

I enlighet med Riksdagens beslut skall till 2 § lagen den 28 januari 1927 angående undertryckande av osedliga publikationers spridning (23/27) fogas ett nytt 2 mom. och till sagda lag en ny 4 § som följer:

2 §.

Innehåller periodisk publikation upprepade gånger tukt eller anständighet sårande artiklar eller bildliga framställningar, skall vad i tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919 (1/19) är stadgat om indragning interimistiskt och för viss tid av sådan periodisk tryckskrift, vars innehåll innefattar i lagens 37 § 3 mom. nämnt brott, äga motsvarande tillämpning.

4 §.

För övervakning av efterföljden av denna lag skall tillsättas en övervakningsnämnd, som har till uppgift att till justitieministeriet avgiva utlåtanden i ärenden rörande tillämpningen av denna lag samt att i enskilda fall inkomma med förslag om vidtagande av i denna lag avsedda åtgärder. Närmare föreskrifter angående denna nämnd utfärdas medelst förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1957.

Helsingfors den 1 februari 1957.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Arvo Helminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.