588/1956

Given i Helsingfors den 9 november 1956.

Lag om ändring av 25 och 39 §§ regeringsformen för Finland.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen föreskrives, skola 25 och 39 §§ regeringsformen för Finland erhålla följande ändrade lydelse:

25 §.

Vid förfall för presidenten utövas hans åligganden av statsministern och vid förfall även för denne av den minister, vilken, enligt vad nedan i 39 § stadgas, är statsministerns ställföreträdare. Är förfallet för presidenten bestående skall val så snart som möjligt anställas av ny president, vilken tillträder sitt ämbete omedelbart efter valet.

Statsministern eller annan minister, som handhar presidentens åligganden, må icke, om han är medlem av riksdagen, under denna tid utöva sitt riksdagsmannavärv.

39 §.

Ordförande i statsrådet är statsministern och vid förfall för honom den minister, som presidenten förordnat till hans ställföreträdare, samt vid förfall även för denne den främste närvarande ministern. Då för presidenten i statsrådet föredragas på honom ankommande ärenden, leder han förhandlingarna.

Statsministern eller annan minister må icke under den tid han enligt 25 § utövar presidentens åligganden handhava på honom i egenskap av minister ankommande åligganden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1957. Sedan lagen trätt i kraft, förordnar republikens president på framställning av statsministern den minister, vilken i det dåvarande statsrådet skall vara statsministerns ställföreträdare.

Helsingfors den 9 november 1956.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Arvo Helminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.