37/1955

Given i Helsingfors den 21 januari 1955.

Förordning om inteckningsregister.

På föredragning av justitieministern stadgas i stöd av 34 a § förordningen den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom, sådan den lyder i lagen den 14 januari 1955 (34/55):

1 §.

Inteckningsregister föres enligt kortsystem med särskilt kort för varje fastighet, i vilken inteckning fastställts eller sökts.

Har inteckning i inregistrerad tomtlegorätt eller i anläggning på annans mark, med besittningsrätt till jorden, fastställts eller sökts, uppgöres däröver ett registerkort.

2 §.

Inteckningsregister föres på landet av domhavanden i domsaga och i stad av fastighetsdomare.

Anteckning i inteckningsregistret skall göras av den som handhade häradshövdingstjänst i domsaga eller fastighetsdomartjänst vid den tidpunkt då det inteckningsärende behandlades eller den anmälan eller handling inkom, som föranleder anteckningen.

3 §.

Registerkorten sammanställas i den ordning fastigheterna äro upptagna i jordregistret eller tomtboken. Registerkort över ovan i 1 § 2 mom. avsedd tomtlegorätt eller anläggning insättes i inteckningsregistret omedelbart efter kortet för den fastighet, till vilken tomtlegorätten hänför sig eller på vilken anläggningen är belägen, eller om sagda fastighet icke har registerkort, på den plats, där dess kort borde insättas. Finnas flera sådana kort för samma fastighet, insättas de efter varandra i lämpligbefunnen ordning. Registerkort över sådana anläggningar, som äro belägna på annat än med eget registernummer i jordregistret betecknad fastighets område, insättas på platsen för vederbörande by eller kommun- efter de övriga korten.

Registerkorten tryckas enligt bifogade formulär och de skola vara 297 mm breda och 210 mm höga

4 §.

I rubrikdelen i övre kanten av registerkortets framsida angives fastighet, såsom den är upptagen i jordregistret eller tomtboken, och tomtlegorätt eller anläggning på annans mark jämte besittningsrätten till marken med uppgift om registrering till säkerhet för tomtlegorätten eller till äventyrs gällande inteckning till säkerhet för besittningsrätten.

5 §.

Varje handlagt inteckningsärende antecknas i inteckningsregistret, dock icke ansökan, vilken omedelbart förkastats medelst utslag, som vunnit laga kraft. Varje inteckning tilldelas i registret ett ordningsnummer, och senare anteckningar angående samma inteckning betecknas med samma nummer.

Då inteckning blivit fastställd, införas i kolumn 3 namnet på den som erhållit inteckning eller, om inteckning fastställts till säkerhet för innehavaren, anteckning därom, arten av och datum för den handling, som utgör grund för den intecknade rätten, nödiga uppgifter om rättighetens innehåll eller, då inteckning i penningbelopp är i fråga, kapitalbeloppet och räntan, med angivande av dagen för uträkning av denna, därest den icke sammanfaller med dagen för handlingens utfärdande, samt övriga avgifter, för vilka fastigheten svarar, den dag, från vilken inteckningen medför förmånsrätt, så ock, om inteckningen är skogsinteckning, anteckning därom. Gäller inteckning viss andel i fastighet, skall detta omnämnas samt ägaren till andelen angivas i redogörelsen.

Har inteckningsärende uppskjutits eller skall med dess avgörande bero, införas i kolumn 3 ovan i 2 mom. nämnda uppgifter om ansökningen jämte anteckning om att ärendet är uppskjutet eller att med dess avgörande skall bero. Sedan utslag i ärendet meddelats, skall i kolumn 3 göras ny anteckning, utvisande att inteckning fastställts i enlighet med ansökningen eller, om så ej skett, i vilket avseende avvikelse från ansökningen gjorts. I sistnämnda fall skola de i kolumn 3 tidigare införda anteckningarna om ansökan understrykas med rött i de punkter avvikelser från ansökan gjorts. Har ansökan förkastats medelst utslag, som vunnit laga kraft, göres anteckning härom i kolumn 3, och alla anteckningar i ärendet överstrykas med ett lodrätt rött streck.

Har missnöje anmälts med utslag, varigenom ansökan förkastats, skall i inteckningsregistret införas i moment 2 nämnda uppgifter om ansökningen, för såvitt detta icke redan gjorts, samt i registret antecknas, att ansökningen blivit förkastad.

Såsom nya anteckningar införas i kolumn 3 alla förändringar i de i registret införda omständigheterna, såsom intecknings dödande helt eller delvis, anmälan av handlingens innehavare, att handlingen övergått till honom, förändring i förmånsrättsordningen och ansvarsfördelning vid gemensam inteckning, så ock förnyelse av inteckning och, om ombyte av inteckningshavare härvid befinnes ha ägt rum, dens namn och hemort, för vilken inteckningen förnyats, eller om förnyelse skett till säkerhet för innehavaren, likadana anteckningar om den som sökt förnyelse, samt, om inteckning i penningar förnyats till mindre belopp än det ursprungliga, det återstående beloppet. Nya anteckningar göras även om de i 19 § nämnda omständigheterna.

I kolumn 3 skall även göras anteckning om missnöjesanmälan och därom, att besvär icke fullföljts, samt om högre rätts utslag, den sistnämnda såsom särskild anteckning.

6 §.

Har samma fordringsbelopp intecknats i flera fastigheter, införes det fullständigt endast på registerkortet för en fastighet och på de övriga hänvisas till nämnda kort. Detta gäller även beträffande ansökan om sådan inteckning, när den införes i inteckningsregistret.

7 §.

Antecknas i inteckningsregister, att inteckning dödats eller att inteckning eller ansökan om sådan förfallit eller göres anteckning om i inteckningen inträffad förändring, skola, då inteckning dödats eller förfallit, alla i registret införda anteckningar om inteckningen eller ansökningen överstrykas med lodrätt rött streck och, då anteckning gäller ändring, de punkter, som ändrats understrykas med rött.

8 §.

Anteckning i inteckningsregister bör verkställas inom den tid utdrag ur protokoll över inteckningsärenden bör utgivas, dock med beaktande av att anteckningar angående en och samma fastighet såvitt möjligt göras i den ordning ärendena behandlats.

Har å domsagas arkiv handlagts inteckningsärende hänskjutits till fortsatt arkivbehandling, skall ansökningen införas i registret inom två månader från det ärendet hänsköts.

9 §.

Har å domsagans arkiv handlagt inteckningsärende hänskjutits till rätten, införes ansökningen ofördröjligen i inteckningsregistret jämte anteckning om ärendets hänskjutande, och iakttages härvid vad om införande av uppskjutet inteckningsärende i inteckningsregistret är stadgat.

10 §.

Finnes på registerkort ej rum för nya anteckningar, skall, om kortet icke i enlighet med 11 § skrives ånyo, såsom fortsättning därpå skrivas ett nytt kort. I högra övre hörnet av vartdera kortet antecknas ordningsnummer, och i slutet av det föregående kortet och i början av det nya kortet göres anmärkning om att det senare kortet utgör fortsättning på det förra.

11 §.

Är en avsevärd del av innehållet på kort icke längre i kraft eller har kortets överskådlighet på grund av många ändringar eller av andra skäl ansenligt minskats, skall kortet skrivas ånyo.

På det nya kortet upptages endast de inteckningar, som fortfarande äro i kraft, och anteckningarna om dem skrivas i samma form som på det gamla kortet. På kortet skall antecknas ett intyg över att vad som införts på kortet överensstämmer med vad som var gällande enligt anteckningarna på det gamla kortet.

Då det nya kortet insättes i inteckningsregistret, avlägsnas det gamla kortet. Alla gamla kort skola förvaras i den ordning, vari de ingått i inteckningsregistret.

12 §.

Har i inteckningsregistret upptagen fastighet överförts till annan domkrets, vars inteckningsregister föres av annan myndighet, skall nämnda myndighet ofördröjligen tillställas registerkorten för sagda fastighet samt i 1 § 2 mom. avsedda rättigheter, som möjligen hänföra sig till densamma.

Överföres fastighet till annan rätts domkrets inom samma domsaga eller till annan kommun inom samma domkrets, skola registerkorten för fastigheten och i 1 mom. nämnda rättigheter, som möjligen hänföra sig till densamma, ofördröjligen överföras till sin nya plats.

Innan kort sändes eller överflyttas, skall anteckning på grund av fastighetens överförande göras i kortets rubrik, varvid ett rött streck drages över den tidigare anteckningen, motsvarande nya anteckning införes ovanför densamma och i det för anmärkningar reserverade utrymmet hänvisas till det förordnande, på vilket överföringen grundar sig.

13 §.

Är inteckning fastställd i viss andel av lägenhet och delas denna sedermera genom klyvning, skall i det fall att föraren av inteckningsregistret företes utredning om vilken ny lägenhet eller vilken del av ny lägenhet inteckningen enligt 180 § lagen den 14 december 1951 om skifte (604/51) anses gälla, anteckning härom göras i registret vid vederbörande inteckning.

Har utredning vunnits om, att avskiljande av visst område, till säkerhet för vilket inteckning fastställts, ägt rum, skall i inteckningsregistret antecknas, att inteckningen förfallit, därest den icke redan dessförinnan upphört att vara i kraft. Har avskiljande ägt rum, medan till säkerhet därför fastställd inteckning är i kraft, bör i registret tillika för varje sådan inteckning, som gäller annat än rätt till avskiljande och som icke besvärar av det avskilda området bildad fastighet, göras anteckning om denna omständighet. Sistnämnda anteckningar skola göras även då utredning erhållits om avskiljande av sådant visst område, angående vars överlåtelse i enlighet med vad som därom särskilt är stadgat, så som säkerhet för rätten till avskiljande gjorts anteckning i längden över utmätta fastigheter.

I 1 och 2 mom. avsedda utredningar skola förvaras på sätt i 25 § 4 mom. föreskrives om där nämnda handlingar.

14 §.

Sedan i protokollet över inteckningsärenden gjorts i 221 § förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) avsedd anteckning om att från två eller flere lägenheter genom styckning avskilts område till en lägenhet eller att från dem genom styckning avskilts dem gemensamt tillhörigt område, eller i 3 § förordningen den 30 november 1951 angående tillämpning av lagen om sammanslagning av jordlägenheter (581/51) avsedd anteckning om sammanslagning av lägenheter till en lägenhet, skall för den sålunda bildade lägenheten skrivas ett registerkort, i vars rubrik under anmärkningar bör antecknas, vilken andel av denna lägenhet som svarar för envar överlåten eller sammanslagen lägenhets inteckningar.

Har i protokollet över inteckningsärenden gjorts i 221 § förordningen om skifte avsedd anmärkning om att område, andel eller förmån med ändring av mantalet överförts till annan lägenhet, skall på registerkortet för den mottagande lägenheten i rubriken under anmärkningar antecknas, vilken andel av denna lägenhet som svarar för fastighetens tidigare samt den överlåtande lägenhetens inteckningar. Har den mottagande lägenheten ännu intet registerkort, skall sådant utskrivas.

15 §.

Sedan i 53 § 2 mom. stadsplanelagen den 24 april 1931 (145/31) avsedda anteckningar gjorts i protokollet över inteckningsärenden, skola motsvarande anteckningar införas i inteckningsregistret vid vederbörande inteckningar.

16 §.

Angående ansökan om begränsande av genom avstyckning uppkommen lägenhets ansvarighet eller dess fullständiga befriande från inteckning i stomlägenheten skall, sedan anteckning därom i protokollet över inteckningsärenden ägt rum, anteckning göras i inteckningsregistret vid den inteckning, som ansökningen avser.

Sedan ärende avgjorts eller ansökning förfallit, äger angående antecknande i inteckningsregistret av utslag eller därom, att ansökan förfallit, vad i 1 mom. är sagt motsvarande tillämpning. Angående utslag, genom vilket avstyckad lägenhets ansvarighet begränsats eller befrielse från ansvarighet meddelats, skola erforderliga uppgifter införas även på det registerkort, som uppgöres för den avstyckade lägenheten, och antecknas i rubriken under anmärkningar.

Angående överrätts skyldighet att sända avskrift av sitt avgörande äge vad nedan i 19 § 2 mom. stadgas motsvarande tillämpning.

17 §.

Har lägenhet eller område, som inlösts eller överlåtits, i enlighet med vad därom är särskilt stadgat, befriats från ansvarighet för fordran eller rätt att uppbära viss avkomst i penningar eller varor, grundande sig på inteckning eller på stadgandena om ogulden köpeskillings rätt, och har om befrielsen gjorts anteckning i protokollet för inteckningsärenden, skall anteckning om befrielsen göras i rubriken under anmärkningar på den befriade lägenhetens registerkort eller, om den ännu icke har kort, på det kort som skall uppgöras för lägenheten ävensom på det kort som uppgöres för den av området bildade lägenheten.

18 §.

Överrätt bör angående utslag, som densamma givit i inteckningsärende, sända avskrift till vederbörande registerförare med iakttagande i motsvarande mån av vad i 19 § 2 mom. är stadgat. Registerförare bör tillse, att nödiga anteckningar om utslaget införas i inteckningsregistret.

Har sökanden försummat att inom tid, som av överrätt i givet utslag förelagts, uppfylla honom åliggande skyldighet, skall även därom anteckning i inteckningsregistret göras.

19 §.

Om talan angående ogiltighetsförklaring eller rättelse av inteckning skall, där sådan icke genast förkastas eller avvisas genom beslut, som vinner laga kraft, anteckning göras i inteckningsregistret, och äger rättens ordförande, såvida han icke för inteckningsregistret, anmäla sådan talan till registerföraren inom tio dagar efter det ting eller allmänt sammanträde avslutats eller ärendet behandlats vid rådstuvurätt.

Då sådant i 1 mom. avsett ärende, angående vilket anteckning i inteckningsregistret bör göras, avgjorts genom laga kraft vunnet utslag, bör om avgörandet likaså göras anteckning i registret. Ordförande i underrätt äger, såvida registerföringen icke ankommer på honom, före utgången av tid, som nämnes i 1 mom., dock icke innan tiden för vad eller anmälan om missnöje utgått, hos registerföraren anmäla om utslaget och därom, huruvida i ärendet vädjats eller ock missnöje anmälts mot utslaget. Hovrätt är även skyldig att i ärende, som dragits under dess prövning, sedan tiden för anmälan av missnöje mot hovrättens dom eller utslag utgått, omedelbart till registerföraren översända avskrift av domen eller utslaget och meddelande om huruvida missnöje anmälts. Likaså må högsta domstolen översända avskrift av sin dom eller sitt utslag.

Registerförare äger införskaffa utredning om, huruvida vad emot eller besvär över underrätts utslag eller sökande av ändring i hovrätts dom eller utslag fullföljts.

20 §.

I inteckningsregistrets uppslagsbok införas alla i jordregistret med eget registernummer antecknade fastigheter i domkretsen, oavsett om de fortfarande finnas till såsom sådana eller senare delats, samt i tomtboken slutligt införda tomter.

I uppslagsboken har varje hemmansnummer och kvarter sitt upplägg. Såsom upplägg användas lösblad i enlighet med närslutna formulär, vilka äro 210 mm breda och 297 mm höga. Uppläggen anbringas i den ordning motsvarande upplägg intaga i jordregistret eller tomtboken, och insättas i pärmar, allt efter som det befinnes lämpligt.

För sådana i 1 § 2 mom. avsedda tomtlegorättigheter och anläggningar, i vilka inteckning fastställts eller sökts, inrättas ett särskilt upplägg efter uppläggen för vederbörande hemmansnummer och kvarter eller om anläggning är belägen på annat än med eget registernummer i jordregistret betecknad fastighets område, efter övriga upplägg för vederbörande by eller kommun.

I 2 mom. nämnda upplägg antecknas lägenheter och tomter i den ordning jordregistret eller tomtboken angiver och på sådant sätt, att därav framgår, huru de bildats genom delningar. Vid varje lägenhet eller tomt ävensom i 3 mom. avsedda rättighet skall i en för ändamålet reserverad kolumn i upplägget antecknas sådana hänvisningar till inteckningsansökningar och gällande inteckningar samt angående varje lägenhet eller tomt gjorda övriga anteckningar i protokollet för inteckningsärenden, att de med stöd av sagda hänvisningar kunna återfinnas i protokollet över inteckningsärenden.

Hänvisning som avser dödad eller förfallen inteckning, eller ock inteckningsansökning, som förfallit, understrykes med rött.

Anteckningar angående inteckningar böra införas i uppslagsboken inom den tid, inom vilken anteckning i inteckningsregistret bör göras.

Då fastighet överförts till annan domkrets eller till annan kommun inom samma domkrets, skall överföringen antecknas på vederbörande upplägg i uppslagsboken, varefter i fråga om upplägget eller, i fall endast del av hemmansnummer eller kvarter överförts, avskriften av nödiga delar av detsamma, skall iakttagas vad som i 12 § 1 och 2 mom. stadgats angående registerkort.

21 §.

Registerföraren skall en gång om året granska inteckningsregistret jämte uppslagsbok för att göra anteckningar om förfallna inteckningar. Vid utfärdande av gravationsbevis böra även anteckningar om att inteckningar i vederbörande fastighet eller rättighet förfallit införas i inteckningsregistret.

22 §.

Den som utfärdar gravationsbevis, är icke skyldig att granska protokollen över inteckningsärenden annat än för den tid, för vilken anteckningar i inteckningsregistret enligt 8 § ännu icke ha bort göras eller med hans vetskap ännu inte gjorts.

23 §.

Finnes det, att inteckning icke blivit inom föreskriven tid införd i registret eller att anteckning, som bort göras, försummats, skall detta omedelbart rättas. Sådan anteckning bör dagtecknas och undertecknas av antecknaren.

Fel, som begåtts då inteckning införes i registret eller anteckning göres däri, skall rättas omedelbart, när detsamma observerats. Oriktig anteckning må icke rättas genom överstrykning eller radering, utan rättelsen, som skall dagtecknas och undertecknas av den person, som företagit den, bör införas såsom ny anteckning, varjämte den del av den ursprungliga anteckningen, som ändrats genom rättelsen, inneslutes i klammer och understreckas med rött.

24 §.

De upplägg för hemmansnummer och kvarter, vilka erfordras för det första uppgörandet av den i 20 § denna förordning nämnda uppslagsboken, utskrivas på försorg av lantmäterikontor, magistrat eller ordningsrätt på basen av jordregister och tomtbok, och böra dagtecknas och bekräftas medelst vederbörande tjänstemans underskrift.

25 §.

Sedan klyvning eller styckning antecknats i jordregistret, äger lantmäterikontoret inom sex dagar därefter till vederbörande inteckningsregisterförare översända meddelande därom, varav framgår både den delade lägenheten och de vid förrättningen uppkomna lägenheterna, så ock den dag, då delningen införts i jordregistret. Detta vare i tillämpliga delar gällande, när vid annan lantmäteriförrättning bildad ny lägenhet antecknats i jordregistret eller när jordregistret ändrats i något avseende, som skall antecknas i inteckningsregistrets uppslagsbok.

Likaså äger magistrat eller ordningsrätt inom i 1 mom. nämnd tid, efter det tomtbildning slutligt blivit införd i tomtboken, översända utdrag ur densamma till inteckningsregisterföraren.

Med stöd av ovan i 1 mom. nämnt meddelande eller tomtboksutdraget skall ofördröjligen göras anteckningar i den i 20 § nämnda uppslagsboken. Äro uppgifterna icke tillfylles för detta ändamål, skall registerföraren inbegära nödiga tilläggsuppgifter.

Ovan i 1 och 2 mom. nämnda meddelanden och tomtboksutdrag böra förvaras, ordnade på lämpligt sätt.

26 §.

Inteckningsregistret, efter behov insatt i särskilda kartonger, samt registrets uppslagsbok förvaras i låst skåp eller låda.

27 §.

Inteckningsregisterkort och kartonger samt lösblad och pärmar för uppslagsboken tillhandahållas vederbörande myndigheter avgiftsfritt av statens publikationsbyrå.

28 §.

Närmare anvisningar om förande av inteckningsregister meddelas vid behov av justitieministeriet.

29 §.

Före denna förordnings ikraftträdande behandlade inteckningsärenden införas icke i inteckningsregistret, därest handläggningen icke fortgått efter nämnda tidpunkt.

Förnyas inteckning, som fastställts före denna förordnings ikraftträdande, eller äger sådan ändring i densamma rum, angående vilken anteckning enligt denna förordning bör införas i inteckningsregistret, skall inteckningen, med stadgade anteckningar om förnyelse eller ändring, införas i registret, med iakttagande i tillämpliga delar av vad om införande av fastställd inteckning i registret är sagt.

Vad ovan i 2 mom. är stadgat, må icke tillämpas, när före denna förordnings ikraftträdande fastställd inteckning, som icke på i sagda moment nämnd grund inskrivits i inteckningsregistret, helt och hållet dödas.

30 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1956, dock sålunda, att åtgärder för anskaffning av registerkort och kartonger samt lösblad och pärmar till uppslagsbok ävensom för utskrivning av i 24 § nämnda upplägg skola inledas i så god tid före sagda dag, att förandet av inteckningsregister kan begynna då förordningen träder i kraft.

Så länge före denna förordnings ikraftträdande fastställda inteckningar, vilka icke införts i inteckningsregistret, äro i kraft, skall vid utfärdande av gravationsbevis protokollen över inteckningsärenden granskas för den tid detta är av nöden.

Med avvikelse från vad i 29 § är sagt, skall om inteckningsärende, som handlagts före denna förordnings ikraftträdande, inom ett år från förordningens ikraftträdande göras i 14 §, 16 § 2 mom. eller i 17 § avsedd anteckning i rubriken på det registerkort, som uppgjorts eller uppgöres för vederbörande lägenhet, då ärendet gällt anteckning i protokollet över inteckningsärenden om att genom avstyckning uppkommen lägenhet är befriad från inteckning i stomlägenheten eller att dess ansvarighet för inteckning i stomlägenheten är begränsad eller att fastigheten är befriad från att svara för fordran eller rätt att uppbära viss avkomst i penningar eller varor, för vilken densamma eller den fastighet, av vars inlösta eller överlåtna område den bildats, på grund av inteckning eller enligt stadgandena om ogulden köpeskillings rätt varit ansvarig, eller då i protokollet för inteckningsärenden gjorts anteckning, föranledd av 201 eller 249 §§ lagen den 14 december 1951 om skifte (604/51) eller 11 § lagen den 29 juni 1951 om sammanslagning av lägenheter (403/51).

Helsingfors den 21 januari 1955.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
W. Henriksson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.