277/1954

Given i Helsingfors den 21 juni 1954.

Förordning angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare.

På föredragning av justitieministern stadgas i stöd av 21 § lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53):

1 §.

Skall brottsling åtalas för brott, för vilket han kan interneras i tvångsinrättning, bör vederbörande allmänna åklagare från justitieministeriet anskaffa de handlingar, som därifrån kunna erhållas med upplysningar om på vilket sätt tidigare straff befunnits inverka på honom. Handlingarna skola av åklagaren företes domstolen, och underrätten eller den överrätt, under vars prövning underrättens utslag i målet dragits, eller om ärendet i besvärsväg dragits under högsta domstolens avgörande, högsta domstolen, skall, sedan den givit sitt utslag, återställa handlingarna till justitieministeriet. Överrätt eller, om åtalet dragits under högsta domstolens prövning, högsta domstolen skall även, därest den beslutat, att den dömde kan interneras i tvångsinrättning, sända avskrift av sitt utslag och de handlingar, vilka legat till grund därför, till fängelsedomstolen, vilken i sinom tid äger återställa handlingarna.

2 §.

Inom en månad efter det fånge, om vilken domstolen beslutat, att han kan interneras i tvångsinrättning, anlänt till straffanstalt, där honom ådömt straff skall verkställas, skall straffanstaltens direktör därom underrätta fängelsedomstolen. Likaså skall senast då fången utstått en tredjedel av sitt straff direktionen tillställa fängelsedomstolen motiverat utlåtande angående straffets inverkan på fången.

3 §.

Dömes i 1 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare avsedd farlig återfallsförbrytare, som fängelsedomstolen icke har förordnat till internering, genom laga kraft vunnet utslag till straff på grund av brott, begånget i villkorlig frihet, skall domstolen därom underrätta fängelsedomstolen samt tillika insända, underrätt avskrift av protokollet i målet och överrätt eller högsta domstolen avskrift av sitt utslag samt de handlingar, vilka ligga till grund för utslaget. Fängelsedomstolen skall i sinom tid återställa handlingarna.

4 §.

Skall i tvångsinrättning internerad undergå frihetsstraff, bör direktören för inrättningen därom omedelbart underrätta fängelsedomstolen.

5 §.

Fängelsedomstolen skall genom förmedling av direktören för straffanstalten tillställa farlig återfallsförbrytare skriftligt meddelande om de skäl, vilka anses kräva internering av honom i tvångsinrättning, och till meddelandet skall fogas de i fängelsedomstolens värjo befintliga handlingar angående honom, vilka äro erforderliga för framställande av anmärkningar. Sagda handlingar skall fången äga rätt att under tid, som bestämmes av fängelsedomstolen, under tillsyn granska.

På åtgärd av direktören för straffanstalten bör i 1 mom. avsedd fånge erhålla nödigt bistånd för avfattande och framställande av anmärkningar. Önskar fången på egen bekostnad anlita biträde eller ombud utom straffanstalten, vare det honom ej förmenat.

6 §.

Har fängelsedomstolen i stöd av 13 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare beslutat, att internerad skall insättas i straffanstalt att utstå sitt straff, må såväl direkte ådömt fängelsestraff som fängelsestraff, vilket utstås såsom förvandlingsstraff för bötesstraff, gå i verkställighet jämväl i centralfängelse. Har sådant beslut icke fattats, skall fången förvaras i sluten avdelning i tvångsinrättning med iakttagande i tillämpliga delar av vad om fängelsefånge är stadgat.

7 §.

Fängelsedomstolens beslut, varigenom farlig återfallsförbrytare skall interneras i tvångsinrättning eller varigenom villkorlig frihet återkallats, så ock övriga viktiga handlingar skola undertecknas av ordföranden jämte två ledamöter. Övriga handlingar undertecknas på fängelsedomstolens vägnar av ordföranden. Alla underskrifter skola kontrasigneras av sekreteraren.

8 §.

Fängelsedomstolen skall vidtaga nödiga åtgärder för verkställande av sina beslut, och vederbörande myndigheter böra därvid lämna handräckning.

9 §.

Fängelsedomstolens ordförande och ledamöter skola i enlighet med vad fängelsedomstolen bestämmer årligen inspektera tvångsinrättningarna samt över inspektionen avgiva berättelse till justitieministern och fängelsedomstolen.

10 §.

Fängelsedomstolen sammankommer på kallelse av ordföranden, då denne anser det erforderligt, eller två ledamöter så yrka.

De ärenden, som av fängelsedomstolen skola handläggas, föredragas av ordföranden, och över dem föres protokoll, vilket justeras av ordföranden och en ledamot av domstolen.

Medlem av fängelsedomstolen, som icke avlagt domared, skall avlägga den inför fängelsedomstolen eller rådstuvurätten i Helsingfors stad.

11 §.

Fängelsedomstolen antager en sekreterare, vilken fullgör de uppgifter, som fängelsedomstolen eller dess ordförande bestämmer.

12 §.

Fängelsedomstolens ordförande och ledamöter tillkommande arvoden fastställas av statsrådet. Sekreterarens arvode fastställes av fängelsedomstolen.

13 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1954, varvid förordningen den 27 maj 1932 angående verkställighet av lagen om farliga återfallsförbrytare (181/32) upphör att gälla.

Helsingfors den 21 juni 1954.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Y. W. Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.