248/1954

Given i Helsingfors den 28 maj 1954.

Lag angående införande av lagen om andelslag.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Den i dag givna lagen om andelslag träder i kraft den 1 januari 1955. Genom densamma upphäves lagen den 10 juli 1901 om andelsverksamhet.

2 §.

Där ärende rörande stadfästelse av stadgar är anhängigt, då lagen om andelslag träder i kraft, skall detsamma slutbehandlas i enlighet med äldre lag.

3 §.

Har, innan lagen om andelslag trädde i kraft, hos myndighet framställts begäran om förbud mot utförande av andelsstämmobeslut, skall ärendet slutbehandlas i den ordning äldre lag stadgar.

4 §.

I fråga om talan mot beslut, som å andelsstämma fattats, innan lagen om andelslag trädde i kraft, skola bestämmelserna i äldre lag fortfarande äga tillämpning.

Utan hinder av vad i lagen om andelslag är stadgat angående utlysande av stämma, må stämma, som blivit utlyst före sagda lags ikraftträdande, lagligen hållas, såframt bestämmelserna i äldre lag blivit iakttagna vid dess utlysande.

Bestämmelserna i 76 § lagen om andelslag utgöra icke hinder för styrelseledamot eller styrelsesuppleant, som jämlikt äldre lag, på grund av bestämmelse i stadgarna eller genom andelsstämmas beslut, bemyndigats att teckna andelslagets firma, att utöva firmateckningsrätt under den tid, för vilken han vid ikraftträdande av lagen om andelslag var vald till styrelseledamot eller styrelsesuppleant.

5 §.

Där avtal om bildande av andelslag träffats, innan lagen om andelslag trädde i kraft, skall den i 13 § sagda lag omförmälda frist räknas från dagen för lagens ikraftträdande.

6 §.

Andelslags medlem, som innan lagen om andelslag trädde i kraft gjort avgångsanmälan eller blivit utesluten, men vars medlemskap jämlikt äldre lag ännu icke upphört, skall anses hava avgått den 1 januari 1955.

7 §.

Har rätt till insats överlåtits före den 1 januari 1955 och har förvärvaren icke därförinnan blivit antagen såsom medlem av andelslaget, skall beträffande honom tillämpas vad i 23 § 3 mom. lagen om andelslag är stadgat, dock att den där nämnda tid om sex månader skall räknas från sagda lags ikraftträdande.

8 §.

Äro, då lagen om andelslag träder i kraft, andelslags stadgar jämlikt sagda lag bristfälliga eller stå de i strid med densamma, skall andelslaget inom två år efter lagens ikraftträdande ändra sina stadgar i överensstämmelse med lagen. Andelslagets styrelse bör för andelslaget framställa förslag om sådan ändring av stadgarna, att andelslaget kan fatta beslut om förslaget före utgången av sagda termin.

9 §.

Det åligger registreringsmyndigheterna att beträffande andelslag, som blivit i handelsregistret inskrivet, innan lagen om andelslag trädde i kraft, ur firman avlägsna uppgift rörande tillskottsplikt.

Helsingfors den 28 maj 1954.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Handels- och industriminister
Penna Tervo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.