247/1954

Given i Helsingfors den 28 maj 1954.

Lag om andelslag.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna bestämmelser.

1 §.

Sammanslutning, vars medlemsantal och kapital icke äro på förhand bestämda och som har till ändamål att främja medlemmarnas hushållning eller näring genom sådan ekonomisk verksamhet, i vilken medlemmarna deltaga genom begagnande av sammanslutningens tjänster, anses som andelslag.

2 §.

Såväl enskild person som sammanslutning och stiftelse må vara medlem i andelslag.

3 §.

För andelslags gäld svare ej medlemmarna personligen, med mindre sådan ansvarighet (tillskottsplikt) blivit dem ålagd på sätt i denna lag stadgas.

2 kap.

Andelslags bildande.

4 §.

Andelslags stiftare skola vara minst fem till antalet. Där enligt andelslagets stadgar flertalet av dess medlemmar skall utgöras av andelslag eller andra sammanslutningar, vare det dock tillfyllest med tre stiftare.

Då andelslag bildas, skall ett skriftligt avtal, innehållande andelslagets stadgar, uppgöras. I denna stiftelseurkund skola uppgivas fullständigt namn och hemort dels för dem, som utsetts till ledamöter av andelslagets första styrelse eller, där styrelsen skall tillsättas av ett förvaltningsråd, till ledamöter av det första förvaltningsrådet, dels ock för revisorerna. Deltager stiftare i andelslaget med flere insatser än en, skall jämväl lämnas uppgift om antalet av hans insatser.

Stiftelseurkunden skall dagtecknas och av stiftarna underskrivas.

5 §.

Andelslagets stadgar skola angiva:

1) andelslagets firma;

2) den kommun inom landet, vilken är andelslagets hemort;

3) föremålet för andelslagets verksamhet;

4) insatsens storlek samt tiden och sättet för dess betalning;

5) huru andelslagets styrelse är ordnad och för huru lång tid densamma skall utses;

6) dagen för räkenskapsavslutning i andelslaget;

7) den tidpunkt, vid vilken ordinarie stämma i andelslaget skall hållas, samt, där flera sådana stämmor skola äga rum, de ärenden, vilka handläggas vid var och en av stämmorna; samt

8) det sätt, varpå kallelse till andelsstämma skall ske samt övriga meddelanden bringas till medlemmarnas eller fullmäktiges kännedom.

6 §.

I stadgarna må föreskrivas, att medlem är berättigad eller, enligt i stadgarna fastställda grunder, skyldig att deltaga i andelslaget med flere insatser än en.

7 §.

I stadgarna må bestämmas:

1) att andelsstämma äger fatta beslut om uttaxering av extra avgifter för i stadgarna angivet, under andelslagets verksamhet uppkommande behov, och skola i så fall därjämte angivas grunderna för betalningsskyldigheten samt det högsta belopp medlem sålunda kan förpliktas erlägga under en räkenskapsperiod;

2) att medlemmarna skola till andelslaget erlägga inträdesavgift eller andra av anslutningen föranledda avgifter, och skall härvid avgiftens storlek eller grunden för dess beräknande tillika angivas; samt

3) att tillskottsplikt åligger medlemmarna i förhållande till borgenärerna; och skall i så fall angivas, huruvida tillskottsplikten är begränsad eller obegränsad samt i det förra fallet jämväl dess omfattning.

Jämväl må bestämmelse intagas om återbetalning av sådan avgift, som avses i 1 mom. 1 och 2 punkterna.

8 §.

Bildas andelslag för viss tid eller skola även andra än medlemmar äga rätt att begagna andelslagets tjänster, varde bestämmelse därom intagen i stadgarna.

9 §.

I stadgarna må föreskrivas, att av medlemmarna valda fullmäktige skola i andelsstämmas ställe utöva medlemmarnas beslutanderätt i alla eller i vissa angelägenheter; och skola i så fall i stadgarna upptagas erforderliga bestämmelser om det sätt, varpå fullmäktige tillsättas, om deras uppgifter och antal, om tiden för deras uppdrag samt om komplettering av fullmäktige, då fullmäktigs uppdrag upphör före utgången av den tid, för vilken han blivit utsedd.

10 §.

Finnes i andelslag ett organ med uppgift att övervaka förvaltningen eller att jämte styrelsen bestrida förvaltningsgöromål, skola stadgarna angiva dess uppgifter och ordningen för dess tillsättande samt ledamöternas antal och tiden för deras uppdrag, så ock vid behov på vilket sätt kallelse till möte skall utfärdas och meddelanden tillställas dem.

11 §.

I stadgarna må föreskrivas, att val i vissa fall skola verkställas med iakttagande av proportionellt valsätt; och skola i så fall i stadgarna upptagas erforderliga bestämmelser om bildandet av väljargrupper samt om verkställighets- och prövningsorgan, så ock om annat, som hör till sådant val.

Fullmäktige skola städse utses genom proportionella val. Där bildandet av valkretsar för olika områden prövas nödigt, må föreskrivas, att fördelningen av fullmäktige på de olika valkretsarna skall ske i förhållande till antalet andelslagsmedlemmar i varje valkrets eller till det antal insatser, med vilka dessa deltagit i andelslaget, eller ock efter den omfattning, i vilken de begagnat andelslagets tjänster.

12 §.

Angående bildandet av andelslag skall anmälan till handelsregistret göras på sätt därom är särskilt stadgat. Anmälan skall undertecknas av samtliga styrelseledamöter.

Finnes stiftelseurkunden vara uppgjord på sätt i denna lag stadgas och stå andelslagets stadgar i överensstämmelse med föreskrifterna i denna lag, skall, där den tillärnade verksamheten är sådan, att den lagligen får utövas, registrering äga rum.

13 §.

Har ej anmälan om bildande av andelslag ingivits till registermyndigheten inom två år från stiftelseurkundens dagtecknande, må ej andelslaget i stöd härav inskrivas i registret.

14 §.

Innan andelslag blivit i handelsregistret inskrivet, må det ej förvärva rättigheter eller ingå förbindelser, ej heller föra talan inför domstol eller myndighet.

Handlar någon för andelslag innan det registrerats, svare för sålunda uppkommande förbindelse såsom för egen skuld. Äro de flera, skola de svara en för alla och alla för en. Har förbindelse uttryckligen ingåtts för andelslag, som skall bildas, och har andelslaget inom tre månader från registreringen förbundit sig att svara för förbindelsen, vare de, som handlade å andelslagets vägnar, fritagna från ansvar, för såvitt vederlaget kommit andelslaget till godo.

15 §.

Sedan andelslag inskrivits i handelsregistret, må ej den, som antecknat sig eller på grund av egen anmälan godkänts som medlem, vägra att fullgöra sin betalningsskyldighet, ändå att avtalet om andelslagets bildande till följd av bristande överensstämmelse med 4 eller 5 § eller ock av annan orsak befinnes ogiltigt.

3 kap.

Andelslag, som driva lånerörelse.

16 §.

Omfattar andelslags verksamhet drivande av lånerörelse, skola i stadgarna upptagas de tilläggsbestämmelser, som finansministeriet med hänsyn till rörelsens art och omfång finner vara påkallade.

I stadgarna må upptagas bestämmelser, som avvika från vad nedan i 33 och 34 §§ är stadgat angående storleken av andelslags reservfond och sättet för dess bildande.

17 §.

Andelslag, som driver lånerörelse, må ej bevilja lån till andra än medlemmarna, med mindre låntagaren är staten, kommun, församling eller annat offentligträttsligt samfund eller en sammanslutning av sådana samfund eller då fråga är om utgivande av lån ur medel, som av staten för vissa ändamål beviljats.

18 §.

Om rätt för andelslag, som driva lånerörelse, och deras centralkassor att emottaga depositioner vare gällande vad därom är särskilt stadgat.

4 kap.

Andelslags medlemmar.

19 §.

Vill någon inträda som medlem i ett andelslag, ansöke därom skriftligen hos styrelsen. Ansökan om inträde prövas av styrelsen, där ej beslutanderätten enligt stadgarna tillkommer andelsstämman, fullmäktige eller förvaltningsrådet.

Har i andelslagets stadgar föreskrivits, att envar, som uppfyller villkoren för inträde, skall antagas som medlem, och har anteckning om denna bestämmelse gjorts i handelsregistret, må ej den, som enligt bestämmelsen skall antagas som medlem, förvägras inträde, såframt ej med hänsyn till arten och beskaffenheten av andelslagets verksamhet eller av annan orsak särskilda skäl därtill äro.

20 §.

Medlem har rätt att utträda ur andelslaget medelst skriftlig anmälan hos styrelsen.

I stadgarna må föreskrivas, att medlem icke äger utträda förrän efter viss tid, högst tre år, från inträdet.

21 §.

Medlem må på grund, som kan vara bestämd i stadgarna, uteslutas ur andelslaget. Har medlem trots varning underlåtit att fullgöra, vad honom till följd av medlemskapet åligger, må han uteslutas, ändå att sådan uteslutningsgrund icke är i stadgarna angiven.

Beslut om uteslutning fattas, där i stadgarna icke är annorlunda föreskrivet, av det organ i andelslaget, på vilket antagandet av medlemmar ankommer.

Ankommer uteslutning av medlem på annat organ i andelslaget än stämman, vare medlem berättigad att underställa beslutet stämmans prövning genom skriftligt yrkande hos det organ i andelslaget, som fattat beslutet, inom en månad efter det den uteslutne medlemmen medelst protokollsutdrag erhöll kännedom om uteslutningen. Det organ i andelslaget, som fattat beslutet, äge jämväl på eget initiativ underställa saken andelsstämmans prövning.

Beslut av andelsstämma om uteslutning av medlem må, såframt annat icke följer av stadgarna, av denne klandras vid domstol. Talan skall anställas inom tre månader från beslutet.

22 §.

Medlem, som gjort anmälan om utträde och för vars avgång hinder icke möter på grand av stadgarna, anses hava avgått ur andelslaget, då sagda anmälan kommit styrelsen eller person, som av styrelsen utsetts att emottaga sådan anmälan, till handa.

Då medlem blivit utesluten, skall medlemskapet anses hava upphört, så snart andelsstämma fattat beslut i saken eller den i 21 § 3 mom. angivna tid förflutit utan att han framställt yrkande, som där sägs.

23 §.

Medlemskap må icke till annan överlåtas.

Har medlem överlåtit sin rätt till insats till annan, äge skriftlig anmälan, varigenom andelslaget underrättas om överlåtelsen, samma verkan som om överlåtaren då gjort anmälan om utträde.

Gör den, till vilken överlåtelsen skett, inom sex månader därefter ansökan om inträde och blir han på grund därav antagen till medlem, vare han, oavsett vad stadgarna föreskriva om insatsens betalning, berättigad att å sin insats avräkna av överlåtaren erlagt insatsbelopp, i den utsträckning denne skulle haft rätt att återfå beloppet av andelslaget. Förvärvaren äge i så fall tillika åtnjuta övriga ekonomiska förmåner, vilka skulle tillkommit överlåtaren, om denne kvarstått som medlem. Söker ej förvärvaren inträde i andelslaget med iakttagande av vad här är stadgat eller avslås hans ansökan, äge han icke annan rätt än den, som tillkommer överlåtaren såsom avgående medlem.

24 §.

Utan hinder av att medlemskap upphört genom dödsfall, må delägare i avliden medlems dödsbo, efter att hos styrelsen hava gjort anmälan därom, utöva den avlidnes rätt i andelslaget under ett år från dödsdagen eller intill dess rättsinnehavare till den avlidne därförinnan blivit medlem på sätt i 25 § sägs.

25 §.

Avliden medlems rättsinnehavare, till vilken rätten till den dödes insats övergått och som på egen ansökan, som gjorts inom ett år från dödsdagen, blivit antagen till medlem, äger rätt att räkna sig till godo den insats den avlidne erlagt samt därjämte åtnjuta övriga av medlemskapet härflytande ekonomiska förmåner, som skulle tillkommit den avlidne, om han levat.

I andelslags stadgar må föreskrivas, att rättsinnehavare, till vilken rätten till den dödes insats övergått, skall vara berättigad att inträda som medlem, såframt förutsättningarna för medlemskaps förvärvande eljest äro för handen. Vill han begagna sig av denna rätt, skall andelslaget därom underrättas inom tid, som i 1 mom. sägs.

26 §.

Vill medlem öka eller genom överlåtelse till annan eller på något annat sätt minska antalet av sina insatser, vare därom i tillämpliga delar gällande, vad om inträde i eller avgång ur andelslag är stadgat.

27 §.

Över andelslags medlemmar skall styrelsen hålla förteckning, vari skola antecknas medlems fullständiga namn och hemort samt antalet av hans insatser och den dag han blivit medlem eller medlemskapet upphört.

I andelslag, där tillskottsplikt åligger medlemmarna, skola dessa och, där tillskottsplikten är beroende av insatsernas antal, jämväl insatserna antecknas i löpande nummerföljd.

Envar medlem samt borgenär och annan person, som påvisar, att hans fördel sådant kräver, har rätt att taga del av medlemsförteckningen.

5 kap.

Insats, reservfond och överskott.

28 §.

Insatserna skola vara lika stora.

De guldna insatserna bilda andelskapitalet.

29 §.

Andelslagets stadgar skola angiva, huruvida insats skall erläggas i en eller flere rater, ävensom den tid, inom vilken insats senast skall hava erlagts.

Insats må enligt föreskrift i stadgarna till hälften avbetalas sålunda, att överskott, som under betalningstiden tillkommer medlem, i första hand användes för sagda ändamål.

I stadgarna må bestämmas att, i den mån överskott uppkommer för utdelning till medlem under den tid medlemskapet varar, i 2 mom. nämnd del av insatsen uttages ur överskottet, utan att han på annat sätt svarar för sagda del.

30 §.

Den, som upphört att vara medlem i andelslaget, eller den, till vilken hans rätt övergått, må sedan ett år förflutit från den dag för räkenskapsavslutning, som efter medlemskapets upphörande först inträffar, återfå den för hans del erlagda insatsen, i den mån andelslagets tillgångar enligt bokslutet för sagda dag därtill förslå utan anlitande av reservfond eller förnärmande av dåvarande medlemmars lika rätt.

Träder andelslaget i likvidation eller försättes det i konkurs inom ett år från den dag för räkenskapsavslutning, som i 1 mom. sägs, skall rätten att återfå insats bedömas efter de beträffande skifte av andelslagets tillgångar gällande grunderna.

31 §.

Utvisar bokslut, som i 30 § 1 mom. avses, att andelslagets gäld jämte reservfonden överstiger tillgångarna, vare den, vars medlemskap upphört, utan hinder av de i 29 § 1 och 2 mom. avsedda stadgebestämmelser, skyldig att erlägga vad av insatsen utestår oguldet, dock icke mera än vad av bristen belöper på hans insats. Sådan betalning skall andelslaget infordra inom ett år från sagda dag för räkenskapsavslutning.

Träder andelslaget i likvidation eller försättes det i konkurs inom ett år från den dag för räkenskapsavslutning, som i 30 § 1 mom. avses, skall insatsen erläggas oavkortad, ändå att medlemskapet upphört.

I fall som i 2 mom. sägs eller där andelslag eljest träder i likvidation eller försättes i konkurs, må ej i 29 § 3 mom. avsedd stadgebestämmelse åberopas gentemot andelslaget eller dess konkursbo.

32 §.

Ogulden insats må, ändå att avliden medlems rättsinnehavare jämlikt 25 § inträtt som medlem i andelslaget, ur den dödes kvarlåtenskap uttagas, såframt andelslaget träder i likvidation eller försättes i konkurs inom ett år från den dag för räkenskapsavslutning, som efter dödsfallet först inträffar.

33 §.

I andelslag skall finnas en reservfond, och skall avsättning till fonden äga rum ända till dess den svarar mot tre gånger andelskapitalets belopp.

I stadgarna må föreskrivas, att reservfonden skall uppgå till högre belopp än vad i 1 mom. sägs.

Ej må reservfond användas för annat ändamål än för täckande av förlust, som icke kan ersättas av odisponerat överskott, övriga fonder eller andelskapitalet.

34 §.

Uppgår ej reservfonden till fullt belopp, skall till densamma av årsöverskottet avsättas minst en tiondedel, dock icke mindre del därav än vad som svarar mot en tiondedels procent av andelslagets omsättning under året.

35 §.

Överskott skall oavkortat tillkomma andelslaget, såframt ej stadgarna föreskriva, att det skall användas för annat ändamål.

Utdelas överskott till medlemmarna, skall fördelningen, såframt ej annat är föreskrivet i stadgarna, verkställas i förhållande till den omfattning, vari medlemmarna begagnat andelslagets tjänster.

36 §.

Utan hinder av, vad stadgarna må föreskriva om sättet för insatsens betalning, skall, så länge medlem icke till fullo erlagt sin insats, för dess gäldande av honom tillkommande andel i överskott städse innehållas hälften eller den större del, som må vara föreskriven i stadgarna.

37 §.

Har av medlem erlagd insats eller någon del därav blivit använd för täckande av förlust å andelslagets verksamhet, skall medlem tillkommande andel i överskott oavkortad innehållas för gäldandet av hans insats ända tills det använda beloppet blivit betalat.

38 §.

Ej må under tiden för andelslagets verksamhet av dess tillgångar till medlem utdelas annat än honom möjligen tillkommande andel i överskott. Vad här sagts utgöre dock ej hinder för medlem att, där nedsättning av insatserna på grund av stämmobeslut äger rum, återfå vad han såsom insats erlagt.

39 §.

Varder under tiden för andelslagets verksamhet utdelning verkställd i strid mot föreskrifterna i denna lag eller stadgarna, vare medlem skyldig att återbära vad han sålunda uppburit jämte sex procent årlig ränta därå.

För brist svare ej mindre medlem än, efter de i 17 kap. stadgade grunder, de som medverkat till beslutet om utdelning eller dess verkställighet.

6 kap.

Extra avgift.

40 §.

Extra avgift, som avses i 7 § 1 mom. 1 punkten, skall i en eller flere poster gäldas inom skälig, av andelsstämma fastställd tid.

41 §.

Ny medlem åligger att gälda extra avgift, försåvitt dess inbetalningstid icke utgått vid hans inträde i andelslaget.

42 §.

Skyldigheten att erlägga extra avgift vare gällande jämväl efter det medlemskapet upphört, såframt beslut om uttaxering fattats därförinnan och avgiften hänför sig till den räkenskapsperiod, som löper vid medlemskapets upphörande, eller till någon tidigare räkenskapsperiod.

Har, sedan rätt till insats övergått till annan, förvärvaren på egen ansökan, som ingivits inom den i 23 eller 25 § nämnda tid, blivit antagen till medlem och är han efter vad i 41 § sägs skyldig att gälda extra avgift, svare den förre medlemmen eller hans dödsbo samt den nye medlemmen för erläggandet av sådan extra avgift, en för båda och båda för en.

Träder andelslaget i likvidation eller försättes det i konkurs, må likvidatorerna eller konkursboet infordra extra avgift allenast i den mån betalning bort ske före likvidationen eller konkursen.

7 kap.

Medlems tillskottsplikt.

43 §.

Medlem svarar inom gränserna för i stadgarna fastställd tillskottsplikt personligen för andelslagets förbindelser och dess övriga gäld, därest vid likvidation eller konkurs andelslagets egna tillgångar ej förslå till betalning av gälden.

44 §.

Ny medlem svare på grund av tillskottsplikt jämväl för den gäld, för vilken andelslaget häftar vid tiden för hans inträde.

45 §.

Ej må tillskottsplikt åläggas medlemmarna enligt olika grunder eller till olika belopp, ej heller må tillskottsplikt, som beror av insatsernas antal eller annan sådan beräkningsgrund, fastställas till olika belopp för de sålunda fastställda grundenheterna.

46 §.

Ändringar i fråga om tillskottsplikten må företagas medelst ändring av andelslagets stadgar i enlighet med vad nedan är föreskrivet.

Då stadgarna ändras i syfte att minska eller upphäva tillskottsplikt, må tillika föreskrivas, att tillskottsplikten oförändrad består i avseende å gäld, för vilken andelslaget häftade, innan sagda ändring trädde i kraft.

47 §.

Vad medlem åligger att betala på grund av tillskottsplikt, må ej kvittas mot fordran, som han äger hos andelslaget.

48 §.

Åligger medlemmarna tillskottsplikt, skall andelslagets styrelse förvara godkända inträdesansökningar till dess medlemskapet upphört. Avgångsanmälningar skola förvaras i tre års tid.

49 §.

Utan hinder av att medlemskap upphört, vare tillskottsplikt gällande, såframt andelslaget träder i likvidation eller försättes i konkurs inom ett år från den dag för räkenskapsavslutning, som efter medlemskapets upphörande först inträffar.

Tillskottsplikt omfattar ej förbindelse, som uppkommit efter medlemskapets upphörande. Hava avliden medlems rättsinnehavare likväl gjort anmälan enligt 24 § om utövning av den avlidnes rätt i andelslaget, skall av dödsboets tillgångar på grund av tillskottsplikt uttagas betalning jämväl för fullgörandet av de förbindelser, som uppkommit under tiden för utövning av sagda rätt.

8 kap.

Andelsstämma och fullmäktigsammanträde.

50 §.

Medlemmarnas beslutanderätt utövas å stämma i andelslaget (andelsstämma) av de närvarande medlemmarna.

51 §.

Stämma skall hållas inom andelslagets hemort, såframt ej annat är bestämt i stadgarna.

52 §.

Kallelse till stämma skall tillställas medlemmarna senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma, såframt ej annan tid är bestämd i stadgarna.

Skall ärende behandlas vid två stämmor, må kallelse till sista stämman ej ske innan första stämman hållits. Är icke någon av stämmorna ordinarie, skall mellan dem förflyta minst en månad.

Ändå att kallelse icke utfärdats, må andelsstämma hållas, om samtliga medlemmar äro närvarande och därtill samtycka. Styrelsen skall dock i god tid underrättas om stämman.

53 §.

Vid stämma äger varje medlem en röst. Dock må, där enligt stadgarna flertalet medlemmar skall utgöras av andelslag eller andra sammanslutningar, i stadgarna föreskrivas, att sådan gruppmedlem må utöva rösträtt med flere röster än en.

Enskild person må ej utöva rösträtt genom ombud, med mindre stadgarna det medgiva.

54 §.

Ej må någon själv eller genom ombud eller såsom ombud för annan å andelsstämma deltaga i behandling av fråga rörande avtal mellan honom och andelslaget. Ej heller må han deltaga i behandling av fråga om avtal mellan andelslaget och tredje man, där han i frågan äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot andelslagets. Vad sålunda stadgats äge motsvarande tillämpning beträffande gåva från andelslaget, så ock beträffande rättegång eller annan talan mot honom eller tredje man.

Styrelseledamot eller den, som av styrelsen anförtrotts handhavandet av de löpande ärendena eller eljest viss del av förvaltningen, må ej deltaga i beslut om fastställelse av bokslut eller beviljande av ansvarsfrihet, då frågan gäller förvaltning, för vilken han är ansvarig, ej heller i beslut om val av revisor, skiljande av revisor från hans uppdrag eller revisors arvode.

Vid behandling av fusionsavtal, som avses i 150 §, äger övertagande andelslaget utöva rösträtt utan hinder av vad i 1 mom. sägs.

55 §.

Ej må å stämma beslut fattas i andra ärenden än dem, som enligt lag eller stadgarna böra å stämman handläggas eller i kallelsen äro särskilt nämnda. Dock må beslut fattas om utlysande av ny stämma för visst ärende, och må i så fall jämväl sammankallare av sagda stämma utses, där så erfordras.

Vill medlem, att viss fråga skall upptagas till behandling å ordinarie stämma, anmäle därom skriftligen till styrelsen, innan kallelse till stämman utfärdats.

56 §.

Framställes sådant förslag till ändring av stadgarna, som skall behandlas med iakttagande av föreskrifterna i 63 § 2 eller 3 mom. eller som rör höjning av insatsen, skola medlemmarna minst trettio dagar före den första stämman underrättas om förslagets sakliga innehåll. Sådan underrättelse vare dock ej erforderlig, där samtliga medlemmar skriftligen biträda förslaget.

Vad i 1 mom. sägs, äge motsvarande tillämpning beträffande fråga, som i 152 § avses.

57 §.

Å stämma skall föras protokoll. Har beslut fattats genom omröstning, skall i protokollet angivas, huru röstningen utfallit. Protokollet skall justeras och undertecknas av stämmans ordförande och minst en på stämman därtill utsedd person.

58 §.

Inom sex månader efter utgången av räkenskapsperiod skall hållas ordinarie stämma, å vilken, sedan vederbörligt utlåtande av revisorerna blivit å stämman framlagt, beslut skall fattas:

1) om fastställelse av bokslutet för föregående räkenskapsperiod;

2) om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för sagda räkenskapsperiod; samt

3) om användande av överskott, såframt beslut därom enligt 35 § må ifrågakomma.

Å sagda stämma skall därjämte förrättas val av styrelse och revisorer, såframt ej valet enligt stadgarna ankommer på annan ordinarie stämma eller skall förrättas i annan ordning.

Med beslut i fråga som i 1 mom. sägs må anstå till fortsatt stämma, som skall hållas minst en och högst två månader därefter; och skall till denna stämma utfärdas särskild kallelse.

59 §.

Extra stämma skall hållas, när styrelsen finner det erforderligt eller ock när det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av medlemmar, företrädande minst en tiondedel av medlemmarnas hela röstetal eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna.

Jämväl revisorerna må, om deras granskning föranleder därtill, påfordra att extra stämma utlyses. Äro icke revisorerna ense om saken, skall stämma likväl hållas, såframt minst hälften av dem det påfordrar.

60 §.

Finnes ej styrelse eller underlåter den, på vilken utlysandet av stämman ankommer, att sammankalla stämma, som jämlikt lag, stadgarna eller stämmobeslut skall hållas, skall länsstyrelsen på ansökan bemyndiga medlem eller styrelseledamot att utlysa stämman på andelslagets bekostnad.

Har ej kallelse till stämman utfärdats inom två veckor från påfordran, som i 59 § sägs, skall länsstyrelsen bemyndiga medlem eller revisor att utlysa stämman på andelslagets bekostnad, såframt det påfordras av minst den del av medlemmarna eller revisorerna, som avses i nämnda stadgande.

61 §.

Såsom andelsstämmas beslut gäller, där ej lag eller stadgarna för visst ärende annat föreskriva, den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits.

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men i andra frågor gäller den mening, som biträtts av ordföranden.

62 §.

Hava flera personer än två blivit föreslagna till visst uppdrag eller viss syssla och har ingen av dem vid valet erhållit flertalet av de avgivna rösterna, skall ånyo röstas om dem, som vid omröstningen vunnit understöd; och skall därvid den anses vald, som erhållit de flesta rösterna.

Vad ovan i denna paragraf är stadgat skall, såframt ej stadgarna föreskriva iakttagande av proportionellt valsätt, jämväl äga tillämpning vid val av flera styrelseledamöter eller annars av flera personer till uppdrag eller sysslor av lika art.

63 §.

Beslut om ändring av stadgarna vare ej giltigt, med mindre samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattats å två på varandra följande stämmor och å den stämma, som sist hålles, blivit biträtt med, där ej nedan är annorlunda föreskrivet, två tredjedelar av de avgivna rösterna. Förklaring av medlem, att han förenar sig om sådant beslut, må jämväl avgivas skriftligen före stämma.

Avser beslutet väsentlig ändring av föremålet för andelslagets verksamhet eller fortsättande av dess verksamhet utöver i stadgarna fastställd tid eller ock åläggande eller ökning av tillskottsplikt eller extra avgift eller ändring av den beräkningsgrund, som därvid skall tillämpas, erfordras, att å den stämma, som sist hålles, beslutet blivit biträtt med tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Beslut, som avser medlems rätt att avgå eller genom vilket medlems rätt till andelslagets egendom eller till överskott inskränkes, vare ej giltigt, med mindre det å den sista stämman biträtts av samtliga röstande.

Är utöver vad ovan sagts något ytterligare villkor bestämt i stadgarna, lände det till efterrättelse. I stadgarna må tillika föreskrivas, att förslag om vidtagande av annan ändring av stadgarna än sådan, som avses i 2 och 3 mom. eller som åsyftar höjning av insatsen, ej behöver behandlas å flere stämmor än en; och vare i så fall beträffande denna stämma gällande vad om den sista stämman i 1 mom. sägs.

64 §.

Medlem, som icke förenat sig om beslut, varom i 63 § 2 mom. förmäles eller vilket avser höjning av insatsen, har rätt att inom trettio dagar från det beslutet antecknades i handelsregistret utträda ur andelslaget, ändå att rätten till avgång är i stadgarna begränsad; och vare han härvid, där beslutet innefattar ökning av betalningsplikt, befriad från skyldighet, som uppkommer på grund av beslutet. Den, som icke förenat sig om beslut angående medlems rätt att avgå, äge jämväl rätt att utträda ur andelslaget inom tid, som ovan sägs.

65 §.

Ändring av stadgarna träder i kraft, då anteckning därom blivit gjord i handelsregistret. Ändring, som avser nedsättning av insats eller ock minskning eller upphävande av tillskottsplikt, länder till efterrättelse först efter ett år från det inskrivningen i handelsregistret skedde.

66 §.

Ej må vid stämma fattas beslut, varigenom de medlemmar, som däri deltaga, på annan medlems eller andelslagets bekostnad bereda sig eller annan uppenbart otillbörlig fördel.

67 §.

Beträffande fullmäktigsammanträde vare i tillämpliga delar gällande, vad om stämma är stadgat; dock må ej fullmäktig utöva rösträtt genom ombud.

En fjärdedel av fullmäktige äger rätt att påfordra utlysande av extra fullmäktigsammanträde. Sådan rätt må i stadgarna medgivas jämväl en mindre del av fullmäktige.

9 kap.

Styrelse och förvaltningsråd.

68 §.

För andelslag skall finnas en styrelse, som väljes å andelsstämma eller, där stadgarna det föreskriva, av förvaltningsrådet.

I stadgarna må bestämmas, att en eller flere styrelseledamöter, likväl mindre än hälften av hela antalet, skola tillsättas i annan ordning än vad i 1 mom. sägs.

69 §.

Styrelseledamot skall vara myndig och här i landet bosatt finsk medborgare.

Statsrådet må utan hinder av vad i 1 mom. sägs för särskilt fall medgiva, att styrelsen må till viss del, ej överstigande en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter, bestå av utlänningar eller å utrikes ort bosatta finska medborgare.

70 §.

I stadgarna må bestämmas, att en eller flere suppleanter för styrelseledamöterna skola väljas; och skall vad i denna lag är stadgat om styrelseledamot i tillämpliga delar gälla beträffande suppleant.

71 §.

Styrelseledamot må av den, som utsett honom, skiljas från uppdraget, ändå att den tid, för vilken han blivit utsedd, ej gått till ända. Ledamot, som blivit utsedd av andelsstämman eller förvaltningsrådet, äge dock av andelslaget utfå arvodet för uppdraget jämväl för den återstående tiden, såframt ej domstol annorlunda förordnar.

72 §.

Upphör styrelseledamots uppdrag före utgången av den tid, för vilken han blivit utsedd, eller uppkommer för honom hinder enligt 69 § att vara styrelseledamot, åligger det övriga styrelseledamöter att ofördröjligen föranstalta om val av ny ledamot för den återstående mandattiden. Där stadgarna icke annat föreskriva, må dock med valet anstå till den tidpunkt, då styrelseval annars skall äga rum, såframt styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter och suppleanter samt antalet ej understiger tre.

73 §.

Inom styrelse, som består av flera ledamöter, skall en av dem vara ordförande.

Ordföranden tillser, att styrelsesammanträden hållas.

Vid sammanträde skall föras protokoll, som skall till riktigheten bestyrkas av ordföranden. Protokollen skola föras i nummerföljd per år och förvaras genom styrelsens försorg.

74 §.

Såframt ej annat föreskrives i stadgarna, är styrelsen beslutför, där de tillstädesvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Ärende må dock icke upptagas till behandling med mindre såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall för någon av dem, suppleant beretts tillfälle att deltaga i ärendets behandling. Såsom beslut gälle, där ej föreskrift om särskild röstpluralitet eller om enhällighet givits i stadgarna, den mening, om vilken flertalet förenar sig, och vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden.

Vad i 54 § 1 mom. är stadgat om jäv för medlem i andelslaget äge vid styrelsesammanträde motsvarande tillämpning i fråga om styrelseledamot.

75 §.

Styrelsen äger föra andelslagets talan inför domstolar och myndigheter samt i övrigt företräda andelslaget. Samma behörighet tillkommer den eller dem, som efter vad i 76 § sägs äga rätt att teckna andelslagets firma.

76 §.

Bemyndigande att teckna finnan meddelas av styrelsen eller, där stadgarna det föreskriva, av förvaltningsrådet eller andelsstämman. Sådant bemyndigande må ej lämnas den, som är omyndig, eller utan statsrådets tillstånd den, som icke är här i landet bosatt finsk medborgare.

Då bemyndigande att teckna firman meddelas, må samtidigt föreskrivas, att rätten till firmateckning får av två eller flere personer utövas allenast gemensamt. Annan inskränkning an vad här sägs må ej antecknas i handelsregistret.

Bemyndigandet må när som helst återkallas av den, som meddelat detsamma.

77 §.

Prokura meddelas av styrelsen, såframt ej sådant enligt stadgarna ankommer på förvaltningsrådet eller andelsstämman.

Då prokura meddelas, må föreskrivas, att prokuristen äger teckna firman allenast tillsammans med person, som enligt 76 § är berättigad att teckna firman.

78 §.

Det åligger styrelsen att i enlighet med lag och stadgarna samt andelsstämmans anvisningar med all omsorg tillvarataga andelslagets intressen och handhava dess angelägenheter. Dock må styrelsen icke efterkomma i 92 § denna lag åsyftat beslut av stämma, med mindre tiden för väckande av talan därå gått till ända och fråga icke är om beslut, vars verkställighet uppenbarligen skulle strida mot andelslagets intressen eller genom vilket någon beretts uppenbart otillbörlig fördel på medlems bekostnad.

Vad i 1 mom. är stadgat om styrelsen, äge motsvarande tillämpning beträffande annan i 75 § avsedd ställföreträdare för andelslaget. Sådan ställföreträdare vare ock skyldig att i sin verksamhet iakttaga föreskrift, som styrelsen i enlighet med lag och stadgarna meddelat honom.

79 §.

Det åligger styrelsen att draga försorg om sådan bokföring, som beskaffenheten av andelslagets verksamhet påkallar.

Styrelsen skall för varje räkenskapsperiod uppgöra bokslut och senast en månad före den stämma, å vilken bokslutet skall framläggas för fastställelse, avlämna detsamma till revisorerna.

80 §.

Enligt föreskrift i stadgarna må styrelsen utse någon av ledamöterna att under styrelsens inseende handhava de löpande ärendena eller eljest viss del av förvaltningen. Jämväl må styrelsen i stadgarna bemyndigas att meddela sådan behörighet åt myndig person utom styrelsen, dock icke åt annan än här i landet bosatt finsk medborgare, med mindre statsrådet för visst fall beviljar tillstånd därtill.

Anvisningar i fråga om vem som skall tilldelas rätt att teckna firman må lämnas styrelsen i stadgarna eller av andelsstämma.

81 §.

Å styrelsen eller annan i 75 § avsedd ställföreträdare för andelslaget skall vad i 66 § sägs äga motsvarande tillämpning.

82 §.

Har styrelsen eller annan i 75 § avsedd ställföreträdare för andelslaget slutit avtal å andelslagets vägnar men därvid överskridit sin befogenhet, vare avtalet ej gällande mot andelslaget, såframt tredje man insåg eller bort inse, att överskridande förelåg.

83 §.

Styrelsen eller annan i 75 § avsedd ställföreträdare för andelslaget må ej överlåta eller med inteckning för gäld belasta andelslagets fasta egendom, utan så är att sådan befogenhet meddelats i stadgarna eller andelsstämman lämnat bemyndigande därtill. Sådant bemyndigande må begränsas att avse viss egendom och må icke meddelas för längre tid än två år.

Vad i 1 mom. sägs äge tillämpning jämväl å sådan anläggning å annans grund, som jämte besittningsrätten till grunden kan utan grundägarens hörande till tredje man överlåtas.

84 §.

Stämning anses hava kommit andelslaget tillhanda, då någon styrelseledamot eller den som, ensam eller gemensamt med annan, bemyndigats teckna firman, erhållit del av stämningen. Lag samma vare i fråga om annat meddelande, som skall delgivas andelslaget.

Vill styrelsen väcka talan mot andelslaget, skall styrelsen utlysa andelsstämma för val av ombud att företräda andelslaget. Utses icke därvid något ombud, må stämningen delgivas någon av andelslagets medlemmar.

85 §.

I stadgarna må föreskrivas, att ett förvaltningsråd skall tillsättas. Förvaltningsrådet skall väljas å andelsstämma och bestå av minst tre ledamöter.

Det åligger förvaltningsrådet att tillse, att förvaltningen handhaves i överensstämmelse med lag och stadgarna samt de beslut stämman eller förvaltningsrådet fattat. Genom föreskrift i stadgarna må förvaltningsrådet anförtros ej mindre valet av styrelse än även vissa till förvaltningen hörande angelägenheter. Ej må dock den behörighet att företräda andelslaget inskränkas, som tillkommer styrelsen enligt 75 § och styrelseledamot enligt 84 §.

Till ledamot av förvaltningsrådet må ej utses den, som är styrelseledamot eller anförtrotts handhavandet av de löpande ärendena.

Å förvaltningsrådet och dess ledamöter vare eljest i tillämpliga delar gällande vad om styrelsen och styrelseledamöterna är stadgat.

10 kap.

Revisorer.

86 §.

För varje räkenskapsperiod skall andelsstämma utse minst två revisorer jämte suppleanter för dem att granska förvaltning och räkenskaper.

I stadgarna må bestämmas, att en eller flere revisorer, dock högst hälften av dem, skola tillsättas i annan ordning än vad ovan är sagt.

87 §.

Skall enligt stadgarna revisor väljas under den räkenskapsperiod granskningen avser, fortfara hans skyldigheter även efter periodens utgång till dess ny revisor blivit utsedd.

88 §.

Revisor skall vara myndig och här i landet bosatt finsk medborgare. Revisor skall hava den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden, som med hänsyn till andelslagets verksamhet erfordras för uppdragets fullgörande.

Ej må till revisor utses:

1) den, som är ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet eller som styrelsen anförtrott handhavandet av löpande ärenden eller eljest viss del av förvaltningen, ej heller den, som anförtrotts handhavandet av bokföring eller medelsförvaltning för andelslaget eller ock övervakningen av medelsförvaltningen; och skall till de här nämnda hänföras ej mindre den, som vid tiden för revisorsvalet innehar uppdrag eller syssla av sagda art, än den, som under revisionsperioden eller under närmast föregående eller efterföljande räkenskapsperiod intagit sådan ställning;

2) den, som är gift med i 1 punkten avsedd person;

3) den, som med person, som avses i 1 punkten, är i rätt upp- eller nedstigande skyldskap eller svågerlag eller är hans syskon; ej heller

4) den, som intager en underordnad eller beroende ställning till person, som avses i 1 eller 2 punkten.

Finnes hos sammanslutning med ändamål att handhava gemensamma uppgifter för andelslag särskild revisionsavdelning, må sammanslutningen kunna utses till revisor. Till revisionens förrättande skall sammanslutningen utse för uppdraget lämpad person, som äger den i 1 och 2 mom. nämnda behörighet; och gälle även i fråga om honom vad i denna lag stadgas om revisors ansvar. Till revisor utsedd sammanslutning och den, som förrättat revisionen, svare för den skada den sistnämnde vid fullgörandet av sitt uppdrag tillskyndat, en för båda och båda för en.

89 §.

Revisor må av den, som utsett honom, skiljas från uppdraget, ändå att den tid, för vilken han blivit utsedd, ej gått till ända. Vad i 71 § är stadgat angående styrelseledamots rätt till arvode för återstoden av den tid, för vilken han blivit utsedd, äge motsvarande tillämpning i fråga om revisor.

Upphör revisors uppdrag före utgången av den tid, för vilken han blivit utsedd, eller uppkommer för honom hinder enligt 88 § att vara revisor och kan suppleant icke träda i hans ställe, åligger det styrelsen att ofördröjligen föranstalta om val av ny revisor.

90 §.

Styrelsen skall bereda revisor tillfälle att granska andelslagets tillgångar, böcker, räkenskapsmaterial och andra handlingar samt även i övrigt tillhandagå med de upplysningar och det biträde, som påkallas för fullgörandet av hans uppdrag.

91 §.

Över andelslagets förvaltning och räkenskaper skola revisorerna för varje räkenskapsperiod avgiva en skriftlig revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst en vecka före den andelsstämma, å vilken bokslutet skall framläggas för fastställelse.

Revisionsberättelsen skall innehålla redogörelse för resultatet av revisorernas granskning samt uttalande, huruvida anledning till anmärkning i avseende å bokslutet, andelslagets bokföring eller eljest beträffande förvaltningen av andelslagets angelägenheter föreligger eller icke.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilt uttalande:

angående fastställelse av bokslutet;

angående ansvarsfrihet för styrelsen;

angående styrelsens förslag i anledning av överskott eller förlust; samt

huruvida styrelsens förslag innefattar stadgad avsättning till reservfonden.

Har värdet på föremål, avsett att av andelslaget varaktigt användas, blivit uppskrivet i den ordning bokföringslagen stadgar, skall även härom avgivas särskilt yttrande i revisionsberättelsen.

Åligger medlemmarna tillskottsplikt, skola revisorerna, med ledning av medlemsförteckningen, i 48 § avsedda ansökningar och anmälningar samt protokollen, i revisionsberättelsen angiva antalet medlemmar och insatser samt de förändringar, som i detta avseende inträffat under räkenskapsperioden.

11 kap.

Andelsstämmobesluts ogiltighet.

92 §.

Menar medlem eller styrelseledamot i andelslag, att stämmobeslut icke tillkommit i behörig ordning eller eljest strider mot lag eller stadgarna, äge därå väcka talan mot andelslaget inom tre månader från beslutet.

Vad i 1 mom. sägs äge ej tillämpning, där andelsstämmobeslutet på den grund, att det avser olaga utdelning av tillgångarna eller dess innehåll strider mot stadgande, som givits i offentligt intresse, eller av annan orsak skall anses vara av det slag, att dess ogiltighet må kunna åberopas ändå att talan ej väckts inom den utsatta tiden.

Har ej beslut biträtts med erforderlig röstpluralitet må, där beslutet rör förhållande, varom anteckning skall göras i handelsregistret, talan å beslutet väckas, ändå att den i 1 mom. utsatta tiden gått till ända. Har anteckning i handelsregistret gjorts i strid mot 96 §, må talan dock ej därefter väckas.

93 §.

Har stämmobeslut på talan av medlem i andelslaget förklarats helt eller delvis ogiltigt, gälle domen jämväl för de medlemmar, som ej fört talan.

94 §.

Då talan å andelsstämmobeslut föres, äge domstolen befogenhet att innan målet slutligt avgöres förordna, att beslutet ej må verkställas. Sådant förordnande må återkallas, då skäl därtill äro.

Ej må särskilda besvär anföras över förbud, som ovan i 1 mom. avses, ej heller över återkallande av sådant förbud.

95 §.

Underrättelse om förbud, som i 94 § avses, skall av rätten ofördröjligen meddelas registreringsmyndigheten för anteckning i handelsregistret, såframt andelsstämmobeslutet är av beskaffenhet att jämlikt lag föranleda anteckning i registret. Återkallas förbudet, skall jämväl därom meddelas underrättelse på sätt här sagts.

96 §.

Ej må anteckning i handelsregistret göras på grund av beslut, som enligt 92 § är att anse som ogiltigt. Är beslutet sådant, att talan därå skall väckas inom den i 92 § 1 mom. utsatta tid, och har talan ej anställts inom den tiden, skall registrering dock äga rum, såframt ej hinder eljest möter.

12 kap.

Ansvarsfrihet samt talan för andelslaget mot styrelsen, revisor och medlem.

97 §.

Ansvarsfrihet är styrelseledamot beviljad, såframt beslut därom fattats å andelsstämma och den minoritet, som må hava röstat mot beslutet, icke företräder minst en fjärdedel av medlemmarnas eller, där beslutet fattats vid fullmäktigsammanträde, av fullmäktiges hela röstetal.

Varder talan å förvaltningen under den räkenskapsperiod, för vilken redovisning framlagts å stämman, ej anställd inom sex månader från stämman, vare så ansett, som om ansvarsfrihet blivit beviljad.

Ändå att ansvarsfrihet blivit beviljad, må talan kunna anställas mot styrelseledamot på grund av åtgärd, om vars vidtagande eller betydelse för andelslaget styrelsen eller styrelseledamot uppsåtligen eller av vårdslöshet i bokslutet eller eljest till stämman eller ock genom bokföringen eller eljest till revisorerna lämnat i väsentliga hänseenden oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Talan, som grundas därpå, att styrelseledamot begått brottslig handling, må ock eljest mot honom anställas, såframt ej beviljad ansvarsfrihet uppenbarligen avsett även nämnda handling.

98 §.

Har ansvarsfrihet icke blivit styrelseledamot beviljad, må de, som tillsammans företräda minst en fjärdedel av medlemmarnas eller, där frågan om ansvarsfrihet företagits å fullmäktigsammanträde, av fullmäktiges hela röstetal, å andelslagets vägnar föra talan mot honom å förvaltningen. Lag samma vare i fråga om förandet av sådan talan, som må anställas utan hinder av att ansvarsfrihet blivit beviljad.

Sedan talan blivit anställd, må den omständigheten, att någon av dem, som anställt talan, avstått från densamma, ej utgöra hinder för de övriga att fullfölja talan, ändå att de företräda mindre än en fjärdedel av medlemmarnas eller fullmäktiges röstetal.

Har någon anställt talan enligt 1 mom., svare han för rättegångskostnaderna, dock med rätt att av andelslaget erhålla ersättning för sina utgifter, i den mån dessa täckas av vad genom rättegången kommit andelslaget till godo.

99 §.

Har å andelsstämma eller fullmäktigsammanträde godkänts förslag om anställande av talan enligt 160 § mot revisor eller har en minoritet av den storlek, som avses i 97 §, biträtt förslaget, vare i fråga om rätt för medlem eller fullmäktig att å andelslagets vägnar anställa sådan talan gällande vad i 98 § sägs. Talan skall anställas inom två år från den andelsstämma, å vilken revisionsberättelsen framlagts.

Mot medlem må andelslaget icke anställa talan om skadestånd enligt 159 §, sedan två år förflutit efter beslutet, varå talan grundas.

Utföres talan på grand av brott, vare i fråga om tiden för väckande av talan gällande, vad därom är särskilt stadgat.

100 §.

Försättes andelslaget i konkurs inom två år från den stämma, där bokslutet framlades, må konkursboet, ändå att ansvarsfrihet skall anses beviljad, anställa talan mot styrelseledamot å hans förvaltning under den räkenskapsperiod bokslutet avser.

Konkursboet må ock föra talan mot revisor eller medlem, där andelslaget försättes i konkurs före utgången av den tid, som i 99 § 1 och 2 mom. avses.

Talan, varom i denna paragraf förmäles, skall väckas inom en månad från inställelsedagen eller, där tiden för anställande av talan för andelslaget då ännu ej gått till ända, före utgången av denna tid.

101 §.

Utan hinder av vad om laga domstol i tvistemål eljest är stadgat, må talan, som i detta kapitel avses, föras vid domstolen i andelslagets hemort.

Domstol, som i 1 mom, avses, må jämväl handlägga ersättningsyrkande, som grundas på brott.

13 kap.

Likvidation och upplösning av andelslag.

102 §.

Det åligger andelsstämma att besluta, att andelslaget skall träda i likvidation, då andelslaget enligt sina stadgar skall upphöra med sin verksamhet eller antalet medlemmar nedgått under det i 4 § 1 mom. föreskrivna antal och tillräckligt antal medlemmar ej inträtt inom sex månader.

103 §.

Beslut om likvidation må fattas jämväl på annan än i 102 § nämnd grund. I sådant fall vare beslutet dock icke giltigt, med mindre samtliga medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattats å två på varandra följande stämmor och å den stämma, som sist hålles, biträtts med två tredjedelar av de avgivna rösterna. Förklaring av medlem, att han förenar sig om sådant beslut, må jämväl avgivas skriftligen före stämma. Är ytterligare något villkor, utöver vad här sägs, bestämt i stadgarna, lände det till efterrättelse.

104 §.

Har å stämma fattats beslut, att andelslaget skall träda i likvidation, väl j e stämman en eller flere likvidatorer.

105 §.

Varder ej, på grund av anmälan enligt 111 §, inom sextio dagar efter det andelslag enligt 102 § bort träda i likvidation i registret infört, att andelslaget trätt i likvidation, förordne rätten på ansökan av medlem eller styrelseledamot i andelslaget och efter andelslagets hörande, att andelslaget skall träda i likvidation; och förelägge rätten andelslaget att inom viss tid, ej understigande sex veckor, till rätten ingiva bevis, att i registret skett införing, varom ovan sagts, vid äventyr att eljest en eller flere likvidatorer förordnas av rätten.

106 §.

Saknar andelslag till handelsregistret anmäld behörig styrelse, vare medlem, styrelseledamot eller borgenär, så ock annan, vars rätt kan vara av saken beroende, berättigad att hos rätten eller ock, där andelslaget har sin hemort inom häradsrätts domkrets, hos häradshövdingen göra ansökan, att andelslaget skall förklaras skyldigt att träda i likvidation.

Då ansökan blivit gjord, skall kallelse utfärdas å andelslaget samt å de medlemmar och borgenärer, som vilja yttra sig i ärendet, att å utsatt dag inställa sig för rätten. Kallelsen skall utfärdas medelst kungörelse, som genom rättens eller häradshövdingens försorg införes i officiella tidningen och åtminstone en tidning inom andelslagets hemort minst två och högst fyra månader före sagda dag. Rätten eller häradshövdingen äge förordna en eller flere sysslomän att taga andelslagets egendom under vård samt bevaka dess angelägenheter och företräda andelslaget under den tid ärendet är anhängigt.

Styrkes ej innan ärendet företages till avgörande, att behörig styrelse för andelslaget finnes, förklare rätten, att andelslaget skall träda i likvidation, och förordne en eller flere likvidatorer.

107 §.

Har rörande i handelsregistret inskrivet andelslag under de sista tio åren icke inkommit någon anmälan till registret och giva omständigheterna anledning till antagande, att andelslaget upphört med sin verksamhet, skall registreringsmyndigheten genom skrivelse till andelslaget eller på annat lämpligt sätt förhöra sig, huruvida andelslaget äger bestånd. Vinnes ej härvid upplysning, att andelslaget fortfarande består, skall registreringsmyndigheten genom kungörelse i officiella tidningen anmana andelslaget att inom tre månader från kungörelsens offentliggörande låta sig avhöra. Om ej före fristens utlopp upplysning erhålles, att andelslaget består, skall det anses upplöst och avföras ur registret.

108 §.

Utser ej andelslag likvidatorer, ehuru antalet medlemmar nedgått under det i 4 § 1 mom. föreskrivna antal och tillräckligt antal medlemmar ej inträtt inom sex månader, vare de, som med vetskap om förhållandet medverka till beslut om fortsättande av andelslagets verksamhet eller handla å dess vägnar, ansvariga för uppkommande förbindelser, en för alla och alla för en, såsom för egen skuld. Där efter utgången av nämnda tid om sex månader tillräckligt antal medlemmar inträda, äge dock ej ansvarighet rum för förbindelse, som uppkommer, sedan det föreskrivna lägsta medlemsantalet åter uppnåtts.

109 §.

Saknar andelslag, som enligt anteckning i handelsregistret trätt i likvidation, till registret anmälda behöriga likvidatorer, skola sådana, på ansökan av medlem i andelslaget, borgenär eller annan, vars rätt kan vara av saken beroende, förordnas av rätten eller ock, där andelslaget har sin hemort inom häradsrätts domkrets, av häradshövdingen.

110 §.

Har rätten eller häradshövdingen förklarat, att andelslag skall träda i likvidation, skall underrättelse därom ofördröjligen å tjänstens vägnar meddelas registreringsmyndigheten för anteckning i handelsregistret. Där rätten eller häradshövdingen utsett likvidator, skall underrättelse om förordnandet med angivande av hans fullständiga namn och postadress ofördröjligen meddelas registreringsmyndigheten. Förordnas syssloman, som avses i 106 § 2 mom., skall för anteckning i handelsregistret meddelas underrättelse därom med angivande av hans fullständiga namn och postadress.

111 §.

Likvidatorerna skola ofördröjligen till handelsregistret anmäla, att andelslaget trätt i likvidation. Anmälan skall innehålla uppgift om likvidatorerna och deras hemort ävensom tecknandet av firman under likvidationen.

112 §.

Andelsstämma skall vid val av likvidator utse en eller flere revisorer och, där detta prövas nödigt, suppleanter för dem att granska förvaltning och räkenskaper under likvidationen. Hava likvidatorerna förordnats av rätten, skola de ofördröjligen sammankalla andelsstämma för val av revisorer. Kan sådan stämma icke hållas, ansöke likvidatorerna hos rätten eller, därest andelslagets hemort befinner sig inom häradsrätts domkrets, hos häradshövdingen om förordnande av revisorer.

Är i stadgarna föreskrivet, att en eller flere revisorer skola tillsättas på annat sätt än genom val å andelsstämma, skall sådan föreskrift gälla även i fråga om likvidationsrevisorer.

Vad i denna lag är föreskrivet beträffande revisorer, skall i tillämpliga delar gälla beträffande likvidationsrevisorer.

113 §.

Då andelslaget trätt i likvidation, åligger det styrelsen att ofördröjligen uppgöra och till likvidatorerna överlämna bokslut för den tid, för vilken bokslut ej förut framlagts för fastställelse å stämma.

Bokslutet skall av likvidatorerna ofördröjligen tillställas likvidationsrevisorerna, som hava att inom en månad avgiva revisionsberättelse. Bokslutet och revisionsberättelsen skola så snart ske kan framläggas å stämma; och skall å stämman till behandling upptagas frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för den tid bokslutet avser.

114 §.

För den, som vid likvidationens början tillhör fullmäktige, vare uppdraget fortfarande gällande till likvidationens slut. Dock må fullmäktige vid sammanträde besluta, att val av fullmäktige även under likvidationen verkställes enligt stadgarna.

115 §.

Det åligger likvidatorerna att söka årsstämning å andelslagets borgenärer samt upprätta och i andelslagets inventarie- och balansbok införa en förteckning och en balans över andelslagets tillgångar och skulder. Tillgångarna skola i balansen upptagas till försäljningsvärdet.

Ett av likvidatorerna underskrivet exemplar av den upprättade balansen skall överlämnas till likvidationsrevisorerna.

116 §.

Likvidatorerna förvalta andelslagets angelägenheter under likvidationen. Det åligger dem att förvandla andelslagets egendom i penningar, i den mån det erfordras för likvidationen, samt att verkställa betalning av andelslagets gäld och att skifta den behållna egendomen mellan medlemmarna eller använda den för ändamål, som stadgarna angiva för det fall, att andelslaget upphör, eller som andelsstämma på grund av förbehåll i stadgarna bestämt. Andelslagets verksamhet må fortsätta allenast i den mån det är nödvändigt för en ändamålsenlig avveckling.

Likvidatorerna äge ej utan särskilt bemyndigande av stämma avyttra fast egendom annorledes än genom försäljning å offentlig auktion.

Där ej annat följer av vad ovan i denna paragraf eller eljest om likvidation är föreskrivet, skall beträffande likvidatorerna i tillämpliga delar gälla, vad om styrelse och styrelseledamot är stadgat.

117 §.

Under likvidation skall andelslagets firma tecknas med tillägg av orden ,,i likvidation".

Har någon, sedan andelslaget trätt i likvidation, tecknat firman utan iakttagande av vad i 1 mom. sägs, svare han för sålunda uppkommen förbindelse såsom för egen skuld, evad förbindelsen är för andelslaget förpliktande eller ej. Tecknades firman av flera tillsammans, svare de en för alla och alla för en. Sådan ansvarighet, som här sägs, skall dock ej vara gällande, där den, till vilken förbindelsen givits, visste, att andelslaget var i likvidation.

118 §.

Likvidatorerna skola för varje räkenskapsperiod, inom två månader från dess utgång, avgiva en av dem alla underskriven redovisning till revisorerna. Där likvidationen ej avslutats inom två år, skola likvidatorerna samtidigt uppgiva de orsaker, som föranlett dröjsmålet.

119 §.

Inom en månad efter det redovisningen överlämnats till revisorerna skola dessa till likvidatorerna avlämna berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna. Redovisningen och revisionsberättelsen skola därefter ofördröjligen av likvidatorerna framläggas å stämma.

120 §.

Hava de borgenärer, som anmält sig på den i årsstämningen fastställda inställelsedagen eller före anmälningstidens utgång varit kända, erhållit full betalning och erforderliga medel innehållits för fordran, som är tvistig eller som icke förfallit till betalning, eller för annan sådan fordran, som icke genast kan betalas, och återstå därefter tillgångar, skola erlagda insatser återbetalas eller, där tillgångarna icke härtill förslå, den del av dem återgäldas, som vid beräkning enligt förhållandet mellan de erlagda insatserna belöper på envar. Finnes därefter ytterligare behållning, skall den skiftas mellan andelslagets medlemmar efter huvudtalet eller annan i stadgarna angiven grund, för så vitt behållningen icke jämlikt 116 § 1 mom. skall användas för annat ändamål.

Sker återbetalning av insats eller skifte av tillgångar i strid mot bestämmelserna i 1 mom., vare i händelse andelslaget på grund härav icke förmår fullgöra sina förbindelser medlem skyldig återbära vad han sålunda bekommit. För brist, som härvid kan uppkomma, vare likvidatorerna ansvariga efter de i 160―162 §§ stadgade grunderna.

121 §.

Sedan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag, skola de utan dröjsmål till revisorerna avgiva slutredovisning, till vilken skall fogas berättelse över förvaltningen från likvidationens början, redogörelse för utskiftning av egendomen eller dess användande för fastställt ändamål samt redovisningsmaterialet för hela likvidationstiden. Därefter skall beträffande redovisningen iakttagas vad i 119 § sägs.

122 §.

Då redovisning, som i 121 § sägs, framlagts å stämma, anses andelslaget upplöst; och skall anmälan härom göras till handelsregistret. Vid anmälningen, som skall undertecknas av samtliga likvidatorer, skall fogas avskrift av protokoll vid den stämma, å vilken slutredovisningen framlagts.

123 §.

Förmenar medlem, att han vid återbetalning av insats eller vid skifte icke bekommit vad på honom belöper, skall han vid äventyr av talans förlust väcka talan mot andelslaget inom tre månader efter det slutredovisning framlades å andelsstämma. I fråga om medlems återbäringsskyldighet och om likvidators ansvarighet skall vad i 120 § 2 mom. stadgas äga motsvarande tillämpning.

124 §.

Föreligger anledning till antagande, att andelslag, som trätt i likvidation, saknar tillgångar eller att dessa ej förslå till bestridande av likvidationskostnaderna, skall rätten besluta, att likvidationen skall nedläggas och andelslaget anses upplöst.

Underrättelse om rättens beslut skall å tjänstens vagnar meddelas registreringsmyndigheten för anteckning i handelsregistret.

125 §.

Yppas, efter det andelslag skall anses upplöst enligt 122 eller 124 §, ny tillgång eller väckes talan mot andelslaget eller uppkommer eljest behov av likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas; och skola likvidatorerna ofördröjligen anmäla därom till handelsregistret.

Uppkommer i fråga om andelslag, som avförts ur handelsregistret enligt 107 §, behov av likvidationsåtgärd, skola på ansökan av den, vars rätt kan vara därav beroende, en eller flere likvidatorer förordnas av rätten eller ock, där andelslaget har sin hemort inom häradsrätts domkrets, av häradshövdingen; och skall därefter vad ovan i detta kapitel är stadgat om verkställande av likvidation äga tillämpning.

126 §.

Stämma må besluta, att talan om ersättning skall anställas mot likvidator eller likvidationsrevisor. Medlem må ock för andelslagets räkning föra sådan talan; och skall i dylikt fall vad i 98 § 3 mom. är stadgat angående rättegångskostnad äga motsvarande tillämpning.

Talan skall väckas inom sex månader efter det slutredovisning framlades å stämma. Har likvidator eller likvidationsrevisor befriats från sitt uppdrag, avgått eller avlidit före likvidationens avslutande, skall tiden för anställande av talan räknas från den stämma, varå framlagts redovisning för det år, då befrielsen, avgången eller frånfället inträffade.

Vad i 97 § 3 mom. och 99 § 3 mom. är stadgat om styrelseledamot och revisor skall äga motsvarande tillämpning i fråga om likvidator och likvidationsrevisor.

Försättes andelslag i konkurs under likvidation eller inom två år från det likvidation avslutades, äger konkursboet rätt att föra talan, som i denna paragraf avses. Sådan talan skall väckas inom en månad från inställelsedagen, såframt ej fråga är om fall, som i 3 mom. avses.

127 §.

Utan hinder av vad om laga domstol i tvistemål eljest är gällande, må talan, som ovan i 126 § avses, föras vid domstolen i andelslagets hemort.

Domstol, som i 1 mom. avses, må jämväl handlägga ersättningsyrkande, som grundas på brott.

128 §.

Har andelslag trätt i likvidation enligt 103 § och har anledning till likvidation icke senare uppkommit enligt 102 §, må stämman, innan insatser begynt återbetalas eller tillskott infordras, besluta, att likvidationen skall inställas.

Innan fråga om inställande av likvidation upptages till behandling, skola likvidatorerna till revisorerna överlämna berättelse rörande skälen till återupptagande av andelslagets verksamhet. Revisorerna skola så snart ske kan avgiva yttrande över berättelsen. Berättelsen och yttrandet skola minst en vecka före stämman hållas tillgängliga för medlemmarna; och skola handlingarna jämväl framläggas å stämman.

129 §.

Beslut om inställande av likvidation vare ej giltigt, med mindre det fattats i den ordning, som i 103 § är stadgad.

Har beslut om inställande av likvidation fattats, skola likvidatorerna ofördröjligen utlysa andelsstämma för val av styrelse och revisorer.

Styrelsen skall göra anmälan till handelsregistret om inställande av likvidationen.

130 §.

Har likvidation inställts, vare årsstämningen å andelslagets borgenärer förfallen.

131 §.

Finner domstol, häradshövding eller ordförande i rådstuvurätt, till vilken inlämnats ansökan i ärende, som i detta kapitel sägs, att ansökningen, enär den inlämnats till obehörig domstol eller av annan orsak, icke kan upptagas till behandling, skall anteckning om beslutet göras på handlingarna och dessa återlämnas till sökanden.

132 §.

Den, som ej nöjes åt beslut, som häradshövding eller ordförande i rådstuvurätt fattat enligt stadgandena i detta kapitel, må däri söka ändring medelst besvär på sätt om sökande av ändring i underrätts utslag är stadgat.

Över ärende, som häradshövding eller ordförande i rådstuvurätt handlägger enligt stadgandena i detta kapitel, skall protokoll ej föras men anteckning göras i förteckningen över konkursmål.

14 kap.

Särskilda stadganden om andelslags konkurs samt öm likvidation till avvärjande av konkurs.

133 §.

Andelslags egendom skall genom styrelsens försorg avträdas till konkurs, därest andelslaget nödgas inställa sina betalningar eller gälden överstiger tillgångarna.

Åligger medlemmarna tillskottsplikt och kan gälden täckas genom uttaxering av tillskott, skall styrelsen utan att avträda egendomen till konkurs hos rätten anhålla, att andelslaget skall förklaras skyldigt att träda i likvidation. Såframt bifall lämnas till sådan ansökan, skall tillika utsättas en kortare tid, mom vilken det åligger dels andelslaget att välja en eller flere likvidatorer, dels likvidatorerna att göra anmälan till handelsregistret enligt 111 §, allt vid äventyr att likvidatorerna eljest utses av rätten. Är ej rättegångsdag inne, skall ärende, som här avses, handläggas av häradshövdingen eller ordföranden i rådstuvurätten.

Vad i 131 och 132 §§ är stadgat skall aga tillämpning jämväl beträffande ärende, varom ovan i 2 mom. förmäles.

134 §.

Framgår under likvidationen, att andelslagets gäld överstiger tillgångarna, skola likvidatorerna genast avträda egendomen till konkurs, för så vitt ej tillskottsplikt åligger medlemmarna.

För sådant andelslag i likvidation, vars medlemmar åligger tillskottsplikt, gälle i fråga om egendomens avträdande till konkurs vad i 15 kap. stadgas.

135 §.

Under konkurs företrädes andelslaget såsom konkursgäldenär av styrelsen eller, där vid konkursens början sysslomän enligt 106 § 2 mom. eller likvidatorer voro utsedda, av dessa; dock må i behörig ordning kunna utses styrelse i stället för sysslomän ävensom nya styrelseledamöter eller nya likvidatorer.

136 §.

Där efter konkursförfarandets avslutande överskott ej finnes, anses andelslaget upplöst, då konkursförvaltningen lämnat slutlig redovisning; och skall konkursförvaltningen göra anmälan härom till handelsregistret.

Finnes överskott efter avslutat konkursförfarande och var ej andelslaget i likvidation, då egendomen avträddes till konkurs, skall å stämma, som bör utlysas av styrelsen, beslutas, huruvida andelslaget skall fortsätta sin verksamhet eller träda i likvidation. Hade andelslaget trätt i likvidation innan dess egendom avträddes i konkurs, gälle vad i 125 § 1 mom. är stadgat.

15 kap.

Uttaxering av tillskott.

137 §.

Finnes gälden för andelslag i likvidation överstiga tillgångarna, skola likvidatorerna, såframt tillskottsplikt åligger medlemmarna och gälden kan täckas genom infordrande av tillskott, genast utlysa stämma att besluta om uttaxering.

Det åligger likvidatorerna att å stämman framlägga en skriftlig redogörelse för andelslagets ställning, en förteckning över tillgångar och skulder, i vilken tillgångarna jämväl skola upptagas till försäljningsvärdet, samt en med ledning av försäljningsvärdena uppgjord plan till fördelning av det tillskott, som skall uttaxeras.

Fattar ej stämman beslut om uttaxering eller har ej, sedan stämman fattat sådant beslut, hela det belopp som brister erlagts inom, sextio dagar från stämman, skola likvidatorerna genast avträda andelslagets egendom till konkurs.

138 §.

Har å stämma fattats beslut om uttaxering av tillskott och försättes andelslaget därefter i konkurs, må ej verkställigheten av beslutet fortgå.

139 §.

Vad i 137 och 138 §§ är sagt, skall i tillämpliga delar iakttagas jämväl då enligt 133 § 2 mom. meddelats förordnande att andelslaget skall träda i likvidation.

140 §.

Har andelslag med tillskottsplikt för medlemmarna försatts i konkurs och förslå ej tillgångarna, till gäldens betalning, sedan säkra fordringar indrivits och andra ostridiga tillgångar förvandlats i penningar, skall konkursförvaltningen uppgöra en fördelningsplan rörande uttaxering av tillskott för bristens täckande.

141 §.

Är tillskottsplikten olika för olika förbindelser och förslår ej det erlagda beloppet till fullgörande av dem alla, skall beloppet fördelas på de olika grupperna av förbindelser efter de grunder, som enligt stadgarna skola iakttagas vid uttaxering av tillskott.

142 §.

Är tillskottsplikten obegränsad, skall medlem vid fördelning enligt stadgandena i detta kapitel påföras det belopp, som belöper på honom, räknat efter huvudtalet av de medlemmar, mellan vilka fördelningen sker. Är annan fördelningsgrund angiven i stadgarna, lände den till efterrättelse.

143 §.

Vid den fördelning av tillskott, som ovan i 137 och 140 §§ avses, må, så långt tillskottsplikten räcker, jämte det erforderliga beloppet tillika uttaxeras högst tjugofem procent av bristen.

144 §.

Fördelningsplan, som uppgjorts under konkurs, skall framläggas å behörigen utlyst borgenärssammanträde, till vilket jämväl andelslagets medlemmar skola kallas i den ordning stadgarna föreskriva för meddelanden till medlemmarna.

145 §.

Vill medlem klandra fördelningsplan, som i 137 § avses, skall han anställa talan mot andelslaget inom trettio dagar från det planen framlades å andelsstämma.

Har fördelningsplan uppgjorts under konkurs, må borgenär eller medlem, som icke nöjes åt planen, klandra densamma medelst stämning, som skall delgivas konkursförvaltningen inom trettio dagar från det borgenärssammanträde, vid vilket planen framlagts.

146 §.

Så snart fördelningsplan framlagts enligt 137 eller 144 §, skola likvidatorerna eller konkursförvaltningen i den ordning stadgarna föreskriva för meddelanden, uppfordra envar av medlemmarna att inom trettio dagar från anmaningens delgivande inbetala det honom påförda beloppet. På begäran av likvidatorerna eller konkursförvaltningen skola, på sätt öm verkställighet av lagakraftägande dom är stadgat, icke erlagda belopp av utmätningsman utsökas på grund av fördelningsplanen. Sådan utmätning må aga rum, ändå att fördelningen blivit klandrad, men må det utmätta i så fall lyftas endast mot pant eller borgen.

147 §.

Kan enligt intyg av utmätningsman hos medlem icke genast utfås, vad honom vid fördelningen påförts, skall bristen, så långt tillskottsplikten räcker, av likvidatorerna eller konkursförvaltningen fördelas på övriga medlemmar och av dem infordras på sätt i 146 § sägs.

148 §.

Har medlem, sedan i 137 § avsett beslut om uttaxering fattats, till andelslaget erlagt större tillskott än vad å honom enligt fördelningsplanen belöper, skall ersättning för den överskjutande delen till honom erläggas av medel, som hos övriga medlemmar kunna indrivas enligt fördelningsplanen. Där andelslaget försatts i konkurs, innan sådan ersättning gäldats, skall bristen beaktas, då fördelningsplan under konkursen uppgöres, och skall ett mot bristen svarande belopp till honom utbetalas av de medel, som enligt planen indrivits, i den mån betalningen icke är ägnad att förnärma borgenärernas rätt.

149 §.

I fall, som i 49 § 1 mom. avses, skall beträffande den, vars medlemskap upphört, eller hans dödsbo tillämpas vad ovan i detta kapitel är om medlem stadgat.

16 kap.

Fusion av andelslag.

150 §.

Mellan andelslag må avtal träffas därom, att det ena andelslaget (överlåtande andelslaget) skall uppgå i det andra andelslaget (övertagande andelslaget) på så sätt att dels medlemmar i det övertagande andelslaget, enligt avtalets närmare bestämmelser bliva

165 §.

Innehålla andelslags stadgar förbehåll, att tvister mellan å ena sidan andelslaget och å den andra styrelseledamot eller annan i 75 § avsedd ställföreträdare för andelslaget, likvidator eller medlem i andelslaget skola avgöras av skiljemän, äge det förbehåll samma verkan som tillkommer skiljeavtal.

Helsingfors den 28 maj 1954.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Handels- och industriminister
Penna Tervo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.