128/1954

Given i Helsingfors den 19 mars 1954.

Lag om ändring av 19 § konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 19 § konkursstadgan den 9 november 1868 erhålla följande ändrade lydelse:

19 §.

Sedan gäldenärsförhör ägt rum, skall rätten, även om gäldenär ännu icke fullgjort sin edgångsskyldighet, besluta genom offentlig stämning kalla samtliga borgenärer att på viss dag efter förloppet av minst två och högst fyra eller, där särskilda omständigheter oundgängligen kräva längre tid, högst sex månader, före klockan tolv, inställa sig inför rätta och sina fordringar så anmäla och bevaka som nedan stadgas, vid förlust av rätten till betalning ur de avträdda tillgångarna. Genom rättens försorg skall denna stämning, vari bör nämnas dagen, då konkursen är börjad, genast anslås på rättens dörr samt tre gånger vara införd i officiella tidningen, tredje gången senast en månad före inställelsedagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1954. Har beslut redan därförinnan fattats om utfärdande av offentlig stämning, skall äldre lag tillämpas.

Helsingfors den 19 mars 1954.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Reino Kuuskoski.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.