75/1954

Given i Helsingfors den 26 februari 1954.

Förordning om översändande av handlingar.

På föredragning av justitieministern stadgas i stöd av 6 § lagen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (74/54):

1 §.

På handling, som med posten eller genom bud sändes till myndighet, bör avsändaren tydligt anteckna sitt namn och yrke, samt sin boningsort och postadress.

2 §.

Myndighet, som mottagit med posten eller genom bud inkommen handling, skall på densamma anteckna, att den inkommit med posten eller genom bud samt i sistnämnda fall däri införa nödiga personuppgifter om budet.

3 §.

Hava handlingar inkommit till myndighet med posten och begär avsändaren diariebevis, skall sådant tillställas honom på samma sätt som om handlingars översändande med posten är stadgat.

4 §.

Avse handlingarna ansökan, vars upp tagande till prövning förutsätter erläggande av fastställd avgift, och har sådan avgift icke bilagts handlingarna eller ställts till budets förfogande, eller äro handlingar, för vilka stämpelskatt skall erläggas, icke behörigen belagda med stämpelmärken, skola de utan att upptagas till behandling återställas till avsändaren. Hava handlingarna anlänt med posten, skall i fråga om deras återsändande iakttagas vad i 8 § är stadgat

På avsändaren ankommer att personligen eller genom förmedling av vid ämbetsverket anställd kommissionär eller annat ombud draga försorg om, att övriga i handlingarna tilläventyrs förekommande formella eller sakliga bristfälligheter bliva behörigen rättade.

5 §.

Ingivas handlingar i visst ärende till myndighet annorledes än genom postens förmedling och önskar sakägaren få av myndigheten utfärdad handling i samma ärende sig tillsänd med posten, skall anhållan härom, om den icke ingått i de till myndigheten ingivna handlingarna eller framställts muntligen, befordras med posten till myndigheten i frankerat brev, varvid sakägarens namn, yrke, boningsort och postadress tydligt böra uppgivas.

6 §.

Har sakägare anhållit eller bör han anses ha anhållit att få handling sig tillsänd med post en, skall myndighet en, såframt anhållan icke villfares, därom underrätta sakägaren.

7 §.

På handling, som med posten eller genom bud tillställes sakägare, skall antecknas, att detta skett på uttrycklig anhållan av sakägaren eller på grund av att denna vid översändandet av handlingarna i saken till myndigheten har anlitat posten. Likaså skall på handling antecknas till vem och när handling översänts eller utgivits.

8 §.

Då handlingar översändas med posten eller i de fall, som omnämnas i 4 § 1 mom., återställas till sakägare, skall för varje försändelse erläggas postporto samt såsom expeditionsavgift till stats- och kyrklig myndighet 90 mark samt till kommunal myndighet det belopp kommunens fullmäktige tilläventyrs bestämma.

Avgift, som i 1 mom. nämnts, skall vid de statens ämbetsverk och myndigheter, vid vilka för expeditioner erlägges endast stämpelavgift eller vid vilka expeditionslösen och förrättningsarvede uppbäras för staten, så ock vid domkapitel och ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse tillfalla staten. Vid övriga statens myndigheter och ämbetsverk samt vid evangelisk-lutherska kyrkostyrelsen tillfaller expeditionsavgiften den innehavare av tjänst eller befattning, som översänder eller återställer handlingarna. Kommunens fullmäktige bestämma, huruvida den expeditionsavgift, som till kommunal myndighet erlägges, skall tillfalla tjänsteinnehavare eller kommunen. Därom, huruvida försändningsavgift, som skall erläggas till kyrkolterdeämbete i evangelisk-luthersk församling, skall tillfalla församlingen eller vederbörande innehavare av tjänst eller befattning, är särskilt stadgat.

Kostnaderna för handlingars översändande och återställande samt stämpelskatt och lösen för utgående handlingar skola, såvitt de icke redan erlagts, uttagas med postförskott.

Utestår icke något av kostnaderna, må försändelsen tillställas sakägare under rekommendation. Utlöses icke postförskottsförsändelsen, skall förfaras på sätt om utmätning för allmänna utskylder och avgifter är stadgat. Den, som anser att postförskott olagligen påförts honom, må däröver anföra besvär hos länsstyrelsen i den ordning som stadgas i förordningen den 27 februari 1897 innefattande särskilda föreskrifter om utmätning för utskylder, allmänna avgifter, expeditionslösen eller annat dylikt (17/97).

Av den, som på grund av medellöshet eller eljest enligt lag är berättigad att avgiftsfritt erhålla handling, om vars översändande han anhållit, må i 1 mom. föreskriven expeditionsavgift icke uppbäras.

9 §.

Vad i denna förordning är stadgat om sakägare gäller även sådant sakägares ombud, som avses i 3 § lagen om översändande av handlingar.

10 §.

Har i 5 § av lagen om översändande av handlingar nämnd myndighets befogenhet övergått till annan myndighet, skola stadgandena i lagen och i denna förordning äga motsvarande tillämpning på sagda myndighet.

11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1954, då förordningen den 31 januari 1930 om rätt att insända till myndigheter och av dem erhålla handlingar med posten (46/30) jämte ändringar upphör att lända till efterrättelse.

Helsingfors den 26 februari 1954.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Justitieminister
Reino Kuuskoski.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.