74/1954

Given i Helsingfors den 26 februari 1954.

Lag om översändande av handlingar.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Skriftlig ansökan, besvär, förklaring och annan handling, som få ingivas till statens förvaltningsmyndigheter genom befullmäktigat ombud, må sakägare på eget ansvar insända till myndighet även såsom frankerad postförsändelse eller genom bud.

Med posten insänd handling skall anses ingiven till myndighet en den dag postförsändelsen med handlingen eller avis om försändelsens ankomst till adresspostanstalten lämnats till myndigheten.

Då handlingar sändas med posten, skall vad i lag eller förordning är stadgat därom, att handling bör ingivas till myndighet eller åtgärd vidtagas före visst klockslag, icke äga tillämpning.

2 §.

Då utslag, beslut, intyg, avskrift eller annan handling får uttagas från statens förvaltningsmyndighet genom befullmäktigat ombud, må den även på sakägarens anhållan och ansvar tillställas honom med posten eller genom bud.

Anhållan om översändande av handling med posten skall sakägaren, därest han ej annat meddelat, anses hava framställt även då han själv anlitat posten vid insändandet till myndighet av handlingar i samma ärende.

Bud är, då myndighet anser skäl därtill föreligga, skyldig att förete utredning om att uttagande av handling uppdragits åt honom.

23 §.

Ådagalägger någon, att han med stöd av fullmakt eller enligt uppdrag är berättigad att handla på annans vägnar, skall i fråga om honom vad i 1 och 2 §§ är stadgat rörande sakägares rätt att insända eller erhålla handlingar med posten eller genom bud äga motsvarande tillämpning.

4 §.

Handling, som med posten eller genom bud översänts till sakägare eller dennes i 3 § nämnda ombud, skall anses tillställd sakägaren eller ombudet, då den, enligt därå vid avsändandet gjord anteckning, för befordran inlämnas till posten eller lämnas till budet.

5 §.

Vad i denna lag stadgas om statens förvaltningsmyndigheter äge ock tillämpning på republikens regering, högsta förvaltningsdomstolen, tjänsteöverdomstolen och försikringsdomstolen samt, då ändring sökes i försäkringsdomstolens utslag, högsta domstolen, så ock på revisionsrådet vid statens revisionsverk, arbetsdomstolen, magistrat, ordningsrätt och kommunala förvaltningsmyndigheter.

Angående rätten att anlita posten eller bud vid insändandet av handlingar till evangelisk-lutherska kyrkans myndigheter och vid deras uttagande från dem skall iakttagas vad i kyrkolagen är stadgat. Utan hinder av stadgandena i denna lag skall till efterrättelse även lända vad i annan lag är stadgat angående rätten att anlita posten eller bud vid insändandet av handlingar till myndigheterna och vid deras uttagande från dem.

Har i annan lag medgivits rätt att anlita posten vid insändandet av handlingar till myndigheterna och deras uttagande från dem, må i enlighet med vad i denna lag stadgas även bud kunna anlitas för dessa uppdrag.

6 §.

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1954, och genom densamma upphäves lagen den 31 januari 1930 om rätt att insända till myndigheter och av dem erhålla handlingar med posten (45/30) jämte i densamma vidtagna ändringar.

Ingår annorstädes i lag eller förordning hänvisning till ovan i 1 mom. nämnda lag, skall hänvisningen anses avse denna lag.

Helsingfors den 26 februari 1954.

Republikens President
J. K. PAASIKIVI.

Justitieminister
Reino Kuuskoski.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.