240/1952

Given i Helsingfors den 6 juni 1952.

Lag om handläggning av lagfarts- och inteckningsärenden i stad.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

I stad handläggas lagfarts- samt fastighetsintecknings-, lösöreintecknings- och skogsinteckningsärenden i rådstuvurättens ställe av en fastighetsdomare; och skall, såvida icke av stadgandena i denna lag annat följer, å denne tillämpas vad i lag och författning beträffande sådana ärendens handläggning är stadgat om rådsituvurätten eller dess ordförande.

2 §.

Fastighetsdomare är borgmästaren eller, då i rådstuvurätten finnas en eller flere andra lagfarna medlemmar, antingen borgmästaren eller annan lagfaren medlem enligt vad högsta domstolen förordnar.

Där behovet det påkallar, må även flere fastighetsdomare förordnas.

3 §.

Lagfarts- och inteckningsärenden mottagas och handläggas varje söckendag.

Högsta domstolen äger likväl befogenhet att på stadsfullmäktiges framställning förordna, att i städer, där handläggning av lagfarts- och inteckningsärenden varje söckendag ej anses vara av behovet påkallad, sagda ärenden mottagas och handläggas endast å vissa dagar, likväl minst å två dagar i veckan.

Om den tid, då ansökningar och handlingar i lagfarts- och inteckningsärenden få ingivas till fastighetsdomaren eller till i 10 § avsedd person, stadgas i förordning.

4 §.

Över ansökningarna bör föras dagbok, enligt vad därom i förordning stadgas. På ansökningen eller till grund för densamma liggande handling bör antecknas dagen, då ansökan blivit gjord.

5 §.

Över handlagda lagfarts- och inteckningsärenden äger fastighetsdomaren föra protokoll, med iakttagande av vad om protokollföringen i sådana ärenden är stadgat.

I lagfarts- och inteckningsärenden ankommer förandet av stadgade förteckningar och register på fastighetsdomaren.

6 §.

Lagfarts- och inteckningsärenden skola handläggas omedelbart eller, där detta av särskilda skäl ej är möjligt, senast inom sju dagar efter det ansökan gjordes eller, om nämnda tid i det i 3 § 2 mom. avsedda fallet utgår på sådan dag, då lagfarts- och inteckningsärenden icke handläggas, första därpå följande handläggningsdag. Handlägges ärendet icke omedelbart, skall sökanden vid ansökningens emottagande underrättas om, när handläggningen sker.

Kan ansökan icke oförändrad godkännas och bör densamma enligt lag icke omedelbart förkastas eller avvisas, skall ärendet hänskjutas till fortsatt handläggning å utsatt dag.

Vid fortsatt handläggning, före vilken sökanden jämväl må inkomma med erforderlig tilläggsutredning, må ärendet upptagas till handläggning och avgörande, oaktat sökanden icke tillstädeskommer för fullföljande av sin ansökan.

7 §.

Skall någon över ansökningen höras, varde han med iakttagande av vad därom är stadgat hörd av fastighetsdomaren.

8 §.

Lagfart eller inteckning skall anses ansökt å den dag, då ansökningshandlingarna ingivits till fastighetsdomaren eller till i 10 § avsedd person.

Förnyelse av inteckning är gällande från den dag, då därom anhölls.

Utlöper i det fall, som avses i 3 § 2 mom., den tid, inom vilken inteckning bör förnyas, på sådan dag, då lagfarts- och inteckningsärenden icke mottagas och handläggas, må anhållan om förnyelse av inteckning göras och inteckning förnyas å annan, av fastighetsdomaren utsatt dag än den ordinarie dagen för handläggning.

9 §.

Över fastighetsdomares utslag må ändring sökas med iakttagande i tillämpliga delar av vad om ändringssökande i rådstuvurättens utslag i lagfarts- och inteckningsärenden är stadgat. Tiden för anmälande av missnöje och för fullföljande av besvären räknas från den dag, då ärendet avgjorts.

10 §.

Rådstuvurätten äger förordna tillförlitlig och för uppdraget skickad person att under den tid, då fastighetsdomaren tjänstgör såsom rättens ordförande eller ledamot eller har annat förfall, under hans tillsyn mottaga ansökningar, handlingar och meddelanden i lagfarts- och inteckningsärenden, att göra stadgade anteckningar i handlingarna och dagboken samt att tillställa sökandena och sakägarna fastighetsdomarens utslag. Meddelande angående sådant förordnande skall vara anslaget på rådstuvurättens dörr under den tid förordnandet är gällande.

Ovan i 1 mom. nämnt förordnande må när som helst återkallas. Angående utfärdande och återkallande av förordnandet bör hovrätten utan dröjsmål underrättas av rådstuvurätten.

11 §.

Vad i denna lag är stadgat om inteckningsärenden lände i tillämpliga delar till efterrättelse jämväl vid handläggning av ärenden, som gälla inregistrering av legoavtal.

12 §.

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1953, och genom densamma upphäves 6 kap. 2 § rättegångsbalken, sådant detta, lagrum lyder i förordningen den 27 juni 1878 (19/78), till den del ifrågavarande stadgande står i strid med denna lag.

Före den dag, då lagen träder i kraft, skola de ändringar och tillägg i bestämmelserna om rådstuvurättens sammansättning och verksamhet göras samt de övriga åtgärder genomföras, vilka äro av behovet påkallade för efterlevnaden av denna lag.

Då denna lag träder i kraft, skall vid handläggningen av de lagfarts- och inteckningsärenden, vilka då äro i rådstuvurätten anhängiga, iakttagas, vad därom dessförinnan varit stadgat.

Helsingfors den 6 juni 1952.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Sven Högström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.