238/1952

Given i Helsingfors den 6 juni 1952.

Lag om ändring av 2 kap. 1 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 2 kap. 1 § rättegångsbalken, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 12 januari 1918 (7/18), erhålla följande ändrade lydelse:

2 kap.

Om häradsting.

1 §.

I varje tingslag skola årligen å rättan tingsstad hållas två lagtima ting, det ena, vintertinget, emellan den 10 januari och den 24 juni och det andra, hösttinget, emellan den 20 augusti och den 21 december.

Utgör tingslag ensamt en domsaga, skall häradsrätten där hålla under vintertinget fem och under hösttinget fyra allmänna sammanträden.

Äro två tingslag till en domsaga förenade, hålle häradsrätten, i vartdera tingslaget turvis, under vintertinget tre och under hösttinget två allmänna sammanträden.

Där i domsaga finnas tre tingslag, skall häradsrätten, turvis i varje tingslag, hålla två allmänna sammanträden under såväl vinter- som hösttinget.

Finnas i domsaga fyra tingslag, hålle häradsrätten, turvis i varje tingslag, under vintertinget två allmänna sammanträden och under hösttinget ett allmänt sammanträde.

Mellantiden mellan de allmänna sammanträdena under ett och samma ting skall utgöra minst tre veckor, räknat från föregående sammanträdes början.

Finnas i domsaga flere än fyra tingslag, hålle häradsrätten ett allmänt sammanträde vid varje ting.

Erfordras vid allmänt sammanträde mera än en rättegångsdag, skall sammanträdet fortsättas, till dess alla målen förevarit, varefter sammanträdet förklaras avslutat.

Där särskilda förhållanden i någon domsaga påkalla avvikelser från vad ovan är stadgat, ankomme å högsta domstolen att härom förordna.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1952.

Helsingfors den 6 juni 1952.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Sven Högström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.