805/1949

Given i Helsingfors den 22 december 1949.

Lag angående ändring av lagen om högsta förvaltningsdomstolen.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 2, 12 och 16 §§ i lagen den 22 juli 1918 om högsta förvaltningsdomstolen (74/18) erhålla följande ändrade lydelse:

2 §.

Högsta förvaltningsdomstolen består av en president och såsom ledamöter minst tretton förvaltningsråd. Till president och, på framställning av högsta förvaltningsdomstolen, till ledamöter och förvaltningsråd utnämner republikens president rättvisa och lagfarna personer, vilka äga skicklighet och erfarenhet i domar- eller förvaltningsvärv. Minst hälften av medlemmarna i högsta förvaltningsdomstolen skola vara behöriga att handhava domarämbete.

Befinnas med hänsyn till antalet oavgjorda ärenden eller av annan orsak extraordinarie förvaltningsråd erforderliga, kan republikens president, på framställning av högsta förvaltningsdomstolen, utnämna högst sju personer, vilka innehava i 1 mom. omförmäld kompetens, till ledamöter av högsta förvaltningsdomstolen för en period av högst tre år. De sålunda utnämnda, åt vilka avlöning erlägges enligt enahanda grunder som åt högsta förvaltningsdomstolens ordinarie ledamöter, anses icke till följd av utnämningen hava avgått från sina tidigare tjänster.

De extraordinarie förvaltningsråden böra fördelas jämnt på de olika avdelningarna.

12 §.

Högsta förvaltningsdomstolens president och förvaltningsråd samt föredragande äro pliktiga att avgå från tjänsten vid fyllda sjuttio år.

16 §.

Högsta förvaltningsdomstolen besluter om arbetenas fördelning mellan medlemmarna samt uppgör för sig arbetsordning.

I sin arbetsordning kan högsta förvaltningsdomstolen befria i 2 § 2 mom. nämnda ledamöter från handläggning av i 7 § 2 mom. avsedda samt högsta förvaltningsdomstolen berörande hushållnings- och förvaltningsfrågor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1950. Därförinnan kunna likväl extraordinarie förvaltningsråd utnämnas i högsta förvaltningsdomstolen i stöd av 2 § 2 mom.

Helsingfors den 22 december 1949.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Tauno Suontausta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.