615/1948

Given i Helsinsfors den 20 augusti 1948.

Lag om ändring av 11 kap. 7 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 11 kap. 7 § 7 mom. rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 9 maj 1940 (205/40), erhålla följande ändrade lydelse:

11 kap.

Huru stämning skall tagas och honom tillställas, som stämmes.

7 §.

Angående stämning å delägare i vissa slag av samfälligheter är särskilt stadgat. Om delgivning av stämning åt den, som skall stämmas i vissa fall, då underhållsbidrag sökes för barn utom äktenskap eller talan särskilt väckes om fastställande av underhållsbidrag åt äkta barn, så ock, då yrkande avser ändring av avtal eller dom angående underhållsbidrag, stadgas likaså särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1948.

Helsingfors den 20 augusti 1948.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Minister
T. Leivo-Larsson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.