623/1947

Given i Helsingfors den 31 juli 1947.

Lag om ändrad lydelse av 10 kap. 11 § handelsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 10 kap. 11 § handelsbalken erhålla följande ändrade lydelse:

11 §.

Hava två eller flere gått i borgen utan förbehåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och alla för en för sin förbindelse.

Där någon av löftesmännen betalt gälden, äge han rätt att av varje annan medlöftesman utkräva dennes andel. Har någon av medlöftesmännen kommit på uppenbart obestånd eller är hans vistelseort okänd, gälde envar av de övriga så stor del av bristen som på honom belöper. Lag samma vare, där den, som betalt gälden, av annan medlöftesman krävt dennes andel eller på ändamålsenligt sätt avsänt meddelande om kravet, och betalning icke erlagts inom en månad därefter. Löftesmans återgångsfordran på medlöftesman preskriberas inom ett år, räknat från den dag, då han har befogenhet att utkräva sådan fordran av medlöftesman; och avbrytes preskriptionen, därest talan om återgångsfordran anhän-giggöres vid domstol eller hos överexekutor.


Denna lag, genom vilken 4 § förordningen den 24 februari 1873 angående närmare bestämmande av löftesmans ansvarsskyldighet upphäves, träder i kraft den 1 januari 1948. Beträffande före lagens ikraftträdande ingångna borgensförbindelser skall likväl äldre lag tillämpas.

Helsingfors den 31 juli 1947.

Republikens President
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Eino Pekkala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.