1054/1945

Given i Helsingfors den 1 november 1945.

Lag om ändring av 4 kap. 2 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 4 kap. 2 § rättegångsbalken, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 2 oktober 1931, erhålla följande ändrade lydelse:

4 kap.

Huru särskilt häradsting skall hållas, som kallas urtima ting.

2 §.

Tvistemål och civila ärenden samt mindre brottmål må upptagas och behandlas vid urtima häradsting, när endera parten det äskar och för kostnaden därvid ansvarar.

Häradshövding äge i ty fall, på anmälan, genast sådant ting utsätta. Dock vare den, som tappar, ej skyldig att till vederparten gälda större kostnad än målets behandling vid lagtima ting erfordrat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1946.

Helsingfors den 1 november 1945.

I anseende till förfall för Republikens President Statsminister
J. K. Paasikivi.

Justitieminister
Urho Kekkonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.