516/1945

Given i Helsingfors den 8 juni 1945.

Lag om laga domstol i vissa brottmål, vilka handläggas gemensamt.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Har någon begått brott, vilka höra till olika allmänna underdomstolar, kunna de alla eller några av dem gemensamt åtalas och avdömas vid någon av dessa domstolar, där domstolen finner, att det kan ske utan olägenhet.

Gälla om laga domstol från stadgandena i 10 kap. 21 § rättegångsbalken, sådan den lyder i förordningen den 14 augusti 1901, avvikande bestämmelser, må dock icke vad i 1 mom. är sagt äga tillämpning.

2 §.

Har mål, som avses i 1 § 1 mom., genom underställning eller i besvärsväg dragits under högre rätts prövning, kan målet, där ytterligare handläggning i underrätt anses nödig, förvisas till underrätt, vid vilken målet förut icke handlagts, därest inom dess domkrets något av de brott begåtts, om vilka i målet är fråga.

3 §.

Denna lag, varigenom 10 kap. 21 § rättegångsbalken, så ock övriga däremot stridande stadganden ändras, träder i kraft den 1 juli 1945.

Helsingfors den 8 juni 1945.

Republikens President
Mannerheim.

Justitieminister
Urho Kekkonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.