258/1944

Given i Helsingfors den 21 april 1944.

Lag om temporär ändring av 54 § i regeringsformen för Finland.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 67 § riksdagsordningen föreskriver, skall 54 § i regeringsformen för Finland temporärt erhålla följande ändrade lydelse:

54 §.

Högsta domstolen består av en president och nödigt antal justitieråd.

De justitieförvaltningsärenden, som enligt särskilda stadganden tillhöra högsta domstolens handläggning, beredas i det ministerium av statsrådet, till vilket ärenden rörande justitieförvaltningen äro hänförda. Chefen för detta ministerium skall deltaga i deras handläggning i högsta domstolen. Har chefen för ministeriet meddelat, att han blivit förhindrad att infinna sig i högsta domstolen, kan ärende likväl, oavsett hans frånvaro och utan att han tager del i ärendets avgörande, handläggas, därest han i saken gjort framställning till högsta domstolen eller däröver avgivit utlåtande.

Högsta domstolen är domför med fem medlemmar, därest ej för avgörandet av vissa slags ärenden deltagande av ett större eller mindre antal medlemmar är i lag särskilt stadgat.


Denna lag är i kraft intill utgången av år 1945.

Helsingfors den 21 april 1944.

Republikens President
Risto Ryti.

Justitieminister
Oskari Lehtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.