747/1942

Given i Helsingfors den 11 september 1942

Förordning angående instiftande av Finlands Lejons orden

1 §

Finlands Lejons orden förlänas till vedermäle för framstående såväl civila som militära förtjänster. Utländska medborgare kunna jämväl hugnas med denna orden.

2 §

Ordens stormästare är republikens president och honom allena tillkommer att förläna denna orden.

3 §

Finlands Lejons orden består av följande klasser:

Kommendörer med storkors,

Kommendörer av 1 klassen,

Kommendörer,

Riddare av 1 klassen och

Riddare.

Härjämte är ett Finlands Lejons ordens förtjänstkors instiftat.

4 §

Såsom vedermäle för militära förtjänster under krigstid kan denna orden förlänas med svärd.

5 §

Kommendör med storkors bär såsom insignier ordenskors och kraschan.

Ordenskorset är ett vitt emaljerat kors, infattat i guld och mäter såväl i längd som bredd 54 mm. I mittpartiet synes ett gyllene lejon på en i guld infattad röd, emaljerad glob. Korset bäres i ett 110 mm brett mörkrött band över axeln från höger till vänster. Kommendörer, vilka tillhöra andliga ståndet, bära korset i ett lika brett ordensband över axlarna.

Kraschanen, som bäres på vänstra sidan av bröstet, består av en femuddig ordensstjärna av silver. Avståndet från mittpunkten till uddarnas spets är 44 mm. I mittpartiet synes ett gyllene lejon på en i guld infattad, röd emaljerad glob. I vinklarna mellan stjärnuddarna finnas tre gyllene strålar.

6 §

Kommendör av 1 klassen bär såsom insignier likaledes ordenskors och kraschan.

Ordenskorset är av samma utseende som kommendörs med storkors, men mäter i längd och bredd 49 mm och bäres i ett 52 mm brett ordensband om halsen.

Kraschanen är av samma utseende som kommendörs med storkors, men mäter 41 mm från mittpunkten till uddarnas spets, har djupare vinklar mellan stjärnuddarna och saknar de gyllene strålarna samt bäres likaledes på vänstra sidan av bröstet.

7 §

Kommendör bär samma ordenskors som kommendör av 1 klassen.

8 §

Riddare av 1 klassen bär ett ordenskors, som är av samma utseende som de högre klassernas, men som i längd och bredd mäter 40 mm, i ett 32.. brett ordensband på vänstra sidan av bröstet. På bandet är en rund rosett av samma färg med en diameter av 27 mm anbragt.

9 §

Riddare bär ett liknande ordenskors som riddare av 1 klassen men infattat i silver och utan rosett på bandet.

10 §

Finlands lejons orden förtjänstkors är ett kors utfört i silver av samma storlek som riddarekorset och bäres på samma sätt som detta. Mittpartiet har samma emaljerade glob med det gyllene lejonet som ordenskorsen.

11 §

Erhålles orden av en högre klass, anlägges icke mera den lägre, såvida denna ej förlänats med svärd.

12 §

Finlands lejons orden bäres efter motsvarande klass av Finlands Vita Ros' orden.

13 §

Ordens angelägenheter handhavas av Finlands Vita Ros' ordenskapitel, som härefter benämnes ordenskapitlet för Finlands Vita Ros' och Finlands lejons orden.

14 §

Sedan orden förlänats, utfärdas ordensdiplom, för vilket alla inhemska kommendörer och riddare äga erlägga av ordenskapitlet fastställd lösen såvida orden ej förlänats med svärd.

Ordensdiplom jämte ordensinsignierna tillställas utländska medborgare utan lösen, men böra insignierna efter ordensinnehavarens frånfälle eller sedan han erhållit en högre grad av orden återställas till ordenskapitlet, för så vitt desamma ej förlänats med svärd.

15 §

Ordenskapitlet består av stormästaren jämte ordenskanslern, vicekanslern samt minst fyra ledamöter, vilka samtliga utses av stormästaren.

16 §

För så vitt ej stormästaren önskar leda kapitlets förhandlingar, föres ordet vid desamma av kanslern och vid förfall för honom av vicekanslern.

17 §

Ordenskapitlet sammanträder på kallelse av stormästaren eller kanslern och äger fastställa bestämmelser för sin verksamhet.

18 §

Ordens ämbetsmän äro skattmästaren och tvenne sekreterare, vilka samtliga utses av stormästaren. Ordenskapitlet äger utfärda närmare instruktioner för dessas verksamhet.

19 §

Stormästaren äger avgöra om innehavare av orden förverkat sitt utmärkelsetecken.

20 §

Ordens sigill innehåller dess insignier.

21 §

Ordens högtidsdag är den 6 december.

Helsingfors den 11 september 1942

Republikens President
RISTO RYTI

Statsminister
J. W. Rangell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.