144/1942

Given i Helsingfors den 20 februari 1942.

Lag angående ändring av lagen om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 3 § i lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde, sådan densamma lyder i lagen den 20 september 1939, erhålla följande ändrade lydelse:

3 §.

Av ärenden, som ankomma å statsrådet, handlägger:

statsrådets kansli, som underlyder stadsministern, ärenden, som angå av riksdagen föranledda formella åtgärder, statsrådet samt ordningen för ärendenas handläggning i statsrådet, den allmänna statistiken och statens publikationsverksamhet, samt övriga ärenden, som böra behandlas av statsrådet och vilka icke hänförts till något ministeriums verksamhetsområde;

ministeriet för utrikesärendena ärenden, som härflyta av Finlands förhållande till utländska makter;

justitieministeriet ärenden, som angå rättsvården, lagstiftningen i frågor, som icke tillhöra annat ministeriums verksamhetsområde, samt fångvården, så ock politiska val;

ministeriet för inrikesärendena ärenden, som angå allmän ordning och säkerhet, den inre förvaltningen samt allmän hälsovård;

försvarsministeriet ärenden, som angå rikets försvar och försvarsmakt;

finansministeriet ärenden, som angå statsförslaget, landets myntväsen, finanser och skatteväsen samt utvecklingen av landets ekonomiska liv i enlighet med folkhushållningens krav;

undervisningsministeriet ärenden, som angå det allmänna undervisningsväsendet, de evangelisk-lutherska och grekisk-katolska kyrkorna samt övriga religionssamfund, vetenskap och konst samt idrott;

lantbruksministeriet ärenden, som röra lanthushållningen, skogshushållningen, lantmäteriet, kolonisationsverksamheten, veterinärväsendet samt jakt och fiske;

ministeriet för kommunikaitionsväsendet och allmänna arbetena ärenden, som angå samfärdseln, post- och telegrafväsendet, statens strömfall och vattenverk, statens byggnadsverksamhet samt andra allmänna arbeten;

handels- och industriministeriet ärenden, som angå handel, bergshantering, industri och yrkesutbildning samt sjöfart;

socialministerieit ärenden, som angå arbetsförhållandena och därmed sammanhängande frågor, försäkring, fattigvård, barnskydd, socialstatistik, emigration samt nykterhetsarbete och alkoholdryckerna; samt

folkförsörjningsministeriet, då sådant finnes, ärenden, som angå tryggandet av befolkningens utkomst samt reglementering av det ekonomiska livet och användningen av arbetskraften under krig eller annat undantagstillstånd ävensom beredning av sådana ärenden, för såvitt de ej överlämnats till annat ministerium.

Närmare bestämmelser angående fördelningen av ärendena mellan statsrådets kansli och ministerierna utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 23 februari 1942.

Helsingfors den 20 februari 1942.

Republikens President
Risto Ryti.

Statsminister
J. W. Rangell.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.